Paieška Kaip remontuoti ir prižiūrėti automobilį, neteršiant aplinkos?

Kaip remontuoti ir prižiūrėti automobilį, neteršiant aplinkos?

 

2008 m. sausio 1 d. įsigalios nauji aplinkos apsaugos reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui.

Šio verslo atstovai ir gyventojai teiraujasi, kaip reikia tinkamai pasiruošti naujiems reikalavimams ir kaip juos vykdyti?

Į dažniausiai užduodamus klausimus atsako Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius NAKTINIS

 

- Koks dokumentas reglamentuoja naujus aplinkos apsaugos reikalavimus?

 

- Yra aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-405 (Žin., 2007, Nr. 85-3430) patvirtintas „Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašas“. Jis nustato reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvių įrengimui, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymui, aplinkos oro apsaugai. Tuo siekiama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Aprašo nuostatos bus taikomos visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) dirbtuves ir vykdantiems transporto priemonių priežiūros ir remonto, plovimo, pakartotinės apdailos veiklą, rengiantiems tokių dirbtuvių statybos projektus. Į juos privalo atsižvelgti ir institucijos, kontroliuojančios aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui vykdymą.

Naujosios nuostatos netaikomos oro, vandens ir bėginių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui.

 

- Kokių reikalavimų turi laikytis asmenys prižiūrintys ir tvarkantys savo automobilį?

 

- Jie privalo susidariusias atliekas perduoti turinčioms teisę jas tvarkyti įmonėms ar naudotis savivaldybių organizuojamomis atliekų tvarkymo sistemomis. Naudojamus skysčius (išskyrus vandenį) draudžiama išpilti į aplinką ar nuotakyną. Netinkami naudoti šie skysčiai turi būti tvarkomi kaip pavojingos atliekos.

Kitos Aprašo nuostatos fiziniams asmenims, kurie remontuoja ir prižiūri savo transporto priemones, bet neteikia šių paslaugų kitiems asmenims, netaikomos.

 

- Ar bus numatytos išimtys?

 

- Taip, jeigu dabar veiklos vykdytojui, kuriam dėl atliekų susidarymo reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, tai nuo 2008 m., jeigu veikla bus vykdoma pagal Apraše nustatytus reikalavimui, dėl atliekų susidarymo nebereikės turėti šio leidimo.

 

- Kaip turi būti įrengtos transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvės?

 

- Dirbtuvės, kuriose vykdoma variklio, transmisijos, pakabos, stabdžių ir kuro sistemų remontas ir techninė priežiūra, įskaitant ir variklių plovimą, tepalų stabdžių keitimą ir pan., potencialiai teršia aplinką. Todėl vykdant šią veiklą, reikia laikytis nustatytų reikalavimų. Grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Jeigu įrengiama ant grindų nutekėjusių skysčių surinkimo sistema, ji negali būti sujungta su jokiu nuotakynu (išskyrus patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui). Visi nutekėję pavojingi skysčiai turi būti surenkami ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos. Dirbtuvėse turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams surinkti ar neutralizuoti.

Dirbtuvėms, kuriose transporto priemonių priežiūros ir remonto veikla pradėta vykdyti arba kurioms įrengti projektavimo sąlygos išduotos iki  2008 m. sausio 1 d., suteikiama laiko pasiruošimo darbams. Jiems minėti reikalavimai bus taikomi nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

 

- Kaip reikės tvarkyti atliekas?

 

- Atliekas reikia tvarkyti taip, kad jos nepatektų į aplinką. Atliekos turi būtų rūšiuojamos susidarymo vietoje, perduodamos atliekų tvarkytojams. Pavojingoms atliekoms keliami dar didesni reikalavimai, kad jos nekeltų pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tokios atliekos turi būti saugomos sandariuose konteineriuose ar pakuotėse. Jie turi būti paženklinti, tvarkingi, kad pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

Veiklos vykdytojas privalės priimti ir sutvarkyti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingas ir pavojingas atliekas. Jas grąžinti transporto priemonės savininkui ar naudotojui draudžiama. Grąžinti galima tik pakartotinam naudojimui tinkamas detales ir reiks užpildyti nustatytos formos perdavimo ir priėmimo aktą.

Tai pat veiklos vykdytojas turės kasmet iki kovo 1 d. (pirmąsias iki 2009-03-01) Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikti pirminės atliekų apskaitos ataskaitos duomenis ir pirmą kartą teikiant šias ataskaitas, reikės pateikti ir deklaraciją, kurioje bus reikalaujama įrašyti duomenis apie vykdomos veiklos rūšį, veiklos atitikimą Apraše nustatytiems aplinkosauginiams reikalavimams.

 

- Kaip turi būti tvarkomos dirbtuvėse susidarančias nuotekos, veiklai naudojami skysčiai?

 

- Jei varikliams ar detalėms plauti naudojamas ne vanduo ir paviršiaus aktyvios medžiagos (detergentai), bet kitos medžiagos – tirpikliai ar tirpiklių turintys preparatai, plovimo metu susidarantis skystis negali patekti į nuotakyną. Taip pat ant dirbtuvės grindų patekę vandens aplinkai pavojingi skysčiai turi būti surenkami – absorbuojami, valomi ir tvarkomi kaip pavojingos atliekos. Jie taip pat negali patekti į nuotakynus.

Nuotekos, kurios susidaro po variklių, transmisijos, pakabos plovimo, vadovaujantis nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, gali būti išleidžiamos į komunalinių nuotekų nuotakynus ar kitų asmenų valdomus nuotakynus tik turint jų valdytojo sutikimą (sutartį) priimti būtent tokias nuotekas. Variklių transmisijos, pakabos plovimo nuotekos į aplinką gali būti išleidžiamos tik turint šiai veiklai galiojantį Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba Gamtos išteklių naudojimo leidimą.

 

- Kokie nauji reikalavimai nustatyti aplinkos oro apsaugai?

 

- Iš esmės naujų reikalavimų nėra, tačiau Apraše primenama, kad transporto priemonių priežiūros ir remonto veiklą vykdantys asmenys turi laikytis anksčiau nustatytų reikalavimų. Tai „Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos“ reikalavimų ( patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620). Reguliuojant ar remontuojant transporto priemonių sistemas, detales, turinčias įtakos išmetamųjų dujų kokybei, reikia vadovautis LAND 14-2000 „Automobiliai su Otto varikliais. Anglies monoksidas ir angliavandeniliai išmetamosiose dujose. Normos ir matavimo metodai“  ir LAND 15-2000 „Automobiliai su dyzeliniais varikliais. Išmetamųjų dujų dūmingumas. Normos ir matavimo metodai“. Abu šie dokumentai patvirtinti aplinkos ministro 2000 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 89.

 

- Kas kontroliuos aprašo nuostatų vykdymą?

 

- Naujųjų reikalavimų vykdymo kontrolė pavesta regionų aplinkos apsaugos departamentams. Į juos atsižvelgs ir kitos kontroliuojančios institucijos. Asmenys, pažeidę Apraše nustatytus reikalavimus bus baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

- Daugelis domisi, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie naujuosius aplinkos apsaugos reikalavimus, konsultacijas dėl atliekų apskaitos tvarkymo ir kitais klausimais.

 

- Visa informacija skelbiama Aplinkos ministerijos interneto svetainėje adresu: www.am.lt. Svetainėje skelbiamas pats Aprašas ir jo priedai: pirminės atliekų apskaitos žurnalas, ataskaita, deklaracija, transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas bei transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos klasifikatorius.

Individualias konsultacijas teikia regionų aplinkos apsaugos departamentai. Aplinkos ministerijoje šiuo klausimu galima teirautis paskambinus telefonu 266 3512.

 

Parengta pagal AM Visuomenės informavimo skyriaus inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"