Paieška Žaliosios girios gyvosios gamtos turtai

Žaliosios girios gyvosios gamtos turtai

Julius AUGLYS,

Krekenavos regioninio parko vyr. ekologas

 

Žaliosios girios prieigose kelio ženklai skelbia: šis masyvas yra Žaliosios girios biosferos poligonas. Kas tai? Biosferos poligonų steigimas susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje bei šalies įsipareigojimu išsaugoti ES mastu svarbias nykstančias rūšis ir buveines. Tam tikslui sukurtas ekologinis tinklas NATURA 2000. Jį sudaro dvejopos teritorijos: paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Tai labai įvairūs tiek dydžiu, tiek buveinių tipais plotai, kuriuose siekiama sureguliuoti žmogaus veiklą taip, kad būtų sudaromos sąlygos išsaugoti bei atkurti natūralias buveines, retas, nykstančias ir saugomas augalų bei gyvūnų rūšis. Taigi, ūkinė veikla šiose teritorijose gali būti ne tik ribojama, bet netgi skatinama.

Žalioji giria - vienas didžiausių Šiaurės Lietuvos miškų masyvų, yra itin svarbi NATURA 2000 tinklo sudėtinė dalis. Didžiuliai miškų plotai, aprėpiantys per 34000 ha, yra buveinių apsaugai svarbi teritorija (įsteigta lūšies apsaugai). Dalis girios yra ir paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST). Pastarosios ribos sutampa su  Žaliosios girios biosferos poligono ribomis. Poligonas (įsteigtas 2004 m.) apima daugiau nei 14000 ha, aprėpdamas Panevėžio rajone esančią Žaliosios girios dalį, tame tarpe Žaliosios girios botaninį-zoologinį draustinį, Vosiūnų mišką bei Kupiškio rajone esantį Kiaulėdžių mišką. Vienas svarbiausių biosferos poligono tikslų - išsaugoti Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių (įrašytų į Paukščių direktyvos I priedą - juodųjų gandrų, vapsvaėdžių ir žvirblinių pelėdų) perinčias populiacijas. Siekiama, kad šioje teritorijoje stabiliai perėtų ne mažiau kaip 9 poros vapsvaėdžių, 7-12 porų žvirblinių pelėdų ir 5 poros juodųjų gandrų.

Biosferos poligono statusas byloja, jog ši teritorija yra tarsi laboratorija gamtoje, - čia reguliariai stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtiniai pokyčiai - vykdoma saugomų rūšių stebėsena (monitoringas), atliekami kiti tyrimai, gamtosaugos eksperimentai, siekiama taikyti priemones, padėsiančias išsaugoti vertingus gamtinius kompleksus. 

 

Daugiau apribojimų gamtos vertybių apsaugai

 

Nors įsteigus biosferos poligoną iki šiol buvusi miškų ūkinė veikla iš esmės nepakito, tačiau miškų valdytojai, savininkai, ar net miškų lankytojai gali susidurti su tam tikrais apribojimais. Tačiau apribojimai labai įvairūs, nebūtinai galioja visoje teritorijoje ir nebūtinai aktualūs ištisus metus.

Stengiamasi, kad žmogaus veikla kuo mažiau  trikdytų paukščius veisimosi metų, kad jų mėgstamų buveinių aplinka išliktų kuo mažiau pakitusi. Pavyzdžiui,- žvirblinių pelėdų maitinimosi vietose būtina formuoti mišrius eglės medynus su ne mažesne kaip 20% lapuočių priemaiša. Nekirsti storesnių nei 20 cm sausų medžių, nekirsti brandžių medžių, kurie auga nebrandžiose medynuose. Pelėdų veisimosi vietose negali būti vykdomi pagrindiniai miško kirtimai, o kiti kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami vasario-gegužės mėn. Maitinimosi vietose plynų kirtimų biržėse 1 ha turi likti ne mažiau kaip 20 buvusio pagrindinio ardo medžių. Svarbu kad žvirblinių pelėdų maitinimosi teritorijose išliktų pakankamai medžių su genių iškaltais uoksais, kuriuos jos galėtų naudoti.

Juodųjų gandrų veisimosi vietose negali būti vykdomi pagrindiniai miško kirtimai, o kiti kirtimai ir medienos ištraukimas bei žmonių lankymasis draudžiami kovo-liepos mėn.

Vapsvaėdžių veisimosi vietose negali būti vykdomi pagrindiniai miško kirtimai, o kiti kirtimai ir medienos ištraukimas bei žmonių lankymasis draudžiami balandžio-rugpjūčio mėn. Būtina išsaugoti lizdams krauti tinkamus medžius, esant reikalui iškelti dirbtinių lizdų. Paukščių mitybos ir veisimosi vietų būklės pagerinimui numatoma parengti projektą ir tam tikrose vietose atstatyti prieš melioraciją buvusį vandens lygį. Poligono teritorijoje siekiama nenaudoti pesticidų.

 

Medžiotojams teks ne tik medžioti, bet ir globoti

 

Medžiotojų būreliai, kurių medžioklės plotai patenka į biosferos poligono teritoriją, atlikus plėšrūnų apskaitas ir parengus atskirus sprendimus, bus įpareigoti reguliuoti kiaunių ir kranklių skaičių. Lūšių apsaugos tikslais miškuose gali būti ribojamos medžioklės su varovais ir šunimis. Beje, nuo 2008 metų gerokai padidėjo žalos ir nuostolių, padarytų sunaikinus ar sužalojus saugomų rūšių gyvūnus skaičiavimo baziniai tarifai. Antai, neteisėtai sumedžiojus lūšį, žala gamtai įvertinama 17955 Lt., už vapsvaėdžio ar žvirblinės pelėdos sunaikinimą gresia bauda 1197 Lt., už juodojo gandro sunaikinimą - 957,6 Lt. Už sunaikintą paukščio lizdą nustatomas dvigubas tos paukščio rūšies nuobaudos vertės dydis.

           

Atšilus orams - apribojimai iškylautojams

 

Labai aktuali problema - itin dideli lankytojų srautai Žaliosios girioje. Žmonių, deja, gausu ne tik jiems skirtose poilsiavietėse. Nemažai lankytojų ieško “ramių vietelių”, tad nepaisydami taisyklių važinėja neleistinose vietose, trypia miško paklotę, degina laužus, triukšmauja. Paukščių veisimosi metu nekontroliuojami lankytojai daro didžiulę žalą baidydami miško gyventojus jų buveinėse.

Todėl paukščių veisimosi metu biosferos poligone turės būti ženkliai ribojamas žmonių lankymasis. Tuo tikslu prie visų svarbiausių biosferos poligoną kertančių kelių numatyta įrengti eismo ribojimui skirtus ženklus, o paukščių veisimosi zonose esančiuose keliuose turėtų atsirasti eismą stabdantys užtvarai. Šie keliai lankytojams būtų uždaryti nuo kovo iki liepos mėn.

 

Išmokos už apribojimus

 

Visi apribojimai ir gamtosauginės priemonės vykdomos vadovaujantis Žaliosios girios biosferos poligono nuostatais bei gamtotvarkos planu. Šių priemonių įgyvendinimą koordinuoja Krekenavos regioninio parko direkcija. VĮ Panevėžio miškų urėdija atsako už Žaliosios girios valstybinių miškų išteklių tvarkymą ir naudojimą, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas yra atsakingas už bendrą gamtos ir gamtinių resursų apsaugą bei kontrolę.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 8 priemonę “Parama NATURA 2000 miškų teritorijose”, privačių miškų savininkai Žaliosios girios biosferos poligone gali pretenduoti į išmokas, jei privačioje miško valdoje yra miško kirtimo apribojimai, susiję su NATURA 2000 reikalavimais. Jei miško valdoje biosferos poligone nėra nustatyta tokių apribojimų, nėra ir išmokų. Dėl pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams, siekiantiems paramos pagal šia priemonę, reikėtų kreiptis į Krekenavos regioninio parko direkciją.

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"