Paieška Lietuvos mokinių kūrybinių dirbtuvių „Tradicijų krivūlė“ nuostatai

Lietuvos mokinių kūrybinių dirbtuvių „Tradicijų krivūlė“ nuostatai

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

  1. Lietuvos mokinių kūrybinės dirbtuvės „Tradicijų krivūlė“ yra viena iš jaunimo tautinio, pilietinio ugdymo, kūrybinės raiškos skatinimo formų.
  2. Kūrybines dirbtuves „Tradicijų krivūlė“ organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.
  3. Kūrybinių dirbtuvių tikslai ir uždaviniai:

3.1.   Ugdyti Lietuvos mokinių dvasines vertybes, kūrybines kompetencijas, tenkinti saviraiškos poreikius.

3.2.   Skatinti mokinius suvokti gamtinę ir etnokultūrinę aplinką, suteikti žinių, įgalinančių plėsti ekologiškai pagrįstos veiklos galimybes.

3.3.   Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, palyginti įvairių etnografinių regionų papročius, tradicijas.

II. KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ „TRADICIJŲ KRIVŪLĖ“ ORGANIZAVIMAS

  1. Kūrybinėse dirbtuvėse gali dalyvauti bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų 8–11 klasių mokiniai, jaunimo kūrybiniai sambūriai, atsiuntę kūrybinius darbus viena iš pasirinktų temų (2 priedas) ir užpildytą dalyvio anketą (1 priedas).
  2. Kūrybiniai darbai ir dalyvio anketos siunčiami iki 2008 m. gegužės 10 d. adresu:

      Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, Vilnius LT-11302. El. p. i.peciuliene@gamtininkai.lt

  1. Kūrybinius darbus aptaria ir vertina Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymų patvirtinta komisija.
  2. Geriausių kūrybinių darbų autoriai kviečiami į kūrybinių dirbtuvių „Tradicijų krivūlė“ baigmę, kurių metu bus vedami teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kūrybinės studijos, plenerai gamtoje. Mokiniai atliks saviraišką skatinančias ir kūrybinius gebėjimus atskleidžiančias užduotis, etninės kultūros projektus, dalyvaus kultūrinėje programoje.

III. FINANSAVIMAS

  1. Kūrybines dirbtuves „Tradicijų krivūlė“ finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.
  2. Paramą teikia Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondas, sveikatos laikraščio „Žiniuonių patarimai ir kitos smulkmenos“  redakcija, leidykla „Žuvėdra“, kitos įstaigos, fondai, fiziniai asmenys.

 

Irena Pečiulienė, Renginių organizavimo skyriaus metodininkė, kūrybinių dirbtuvių „Tradicijų krivūlė“ koordinatorė, tel. (8 5) 2671930, el. p. i.peciuliene@gamtininkai.lt

 

1 priedas

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO „TRADICIJŲ KRIVŪLĖ“  DALYVIO ANKETA

 

Kūrybinio darbo pavadinimas.

Darbo autorius arba autorių kolektyvas.

Amžius.

Mokyklos arba sambūrio pavadinimas, adresas, kontaktai.

Darbo vadovas.

Anketą užpildė (vardas, pavardė, parašas, telefonas).

 

2 priedas

KŪRYBINIŲ DARBŲ TEMOS (PASIRINKTINAI):

 

1. Mano krašto tradicijos ir papročiai.

2. Žoliavimo papročiai mūsų apylinkėse.

 

Darbų lauksime iki 2008 gegužės 10 d. adresu: Kūrybinių darbų „Tradicijų krivūlė“ konkursui, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo 44,Vilnius,LT-11302 arba el. p i.peciuliene@gamtininkai.lt

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"