Paieška Aplinkos ministerijoje: 2008 m. gegužės 12-18 d.

Aplinkos ministerijoje: 2008 m. gegužės 12-18 d.

 

Gegužės 11-15 d. Bonoje (Vokietija) - 4-oji Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo ES šalių konferencija. Dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Genetiškai modifikuotų organizmų skyriaus vedėjas Danius Lygis. Išsamesnė informacija tel. 266 3562.

 

Gegužės 11-18 d. Niujorke (JAV) -  JT darnaus vystymosi komisijos 16-oji sesija, kurioje dalyvauja AM Aplinkos strategijos departamento direktorė Vilija Augutavičienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3523.

 

Gegužės 13-16 d. Brdo (Slovėnija) vykstančiame ES šalių posėdyje dėl teritorijų sanglaudos ir urbanistinės plėtros dalyvauja AM Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Erdvinio planavimo ir regioninės plėtros skyriaus vedėjas Aleksandras Gordevičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3609.

 

Gegužės 14-16 d. aplinkos ministras Artūras Paulauskas ir Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė dalyvauja Niujorke (JAV) vykstančioje JT darnaus vystymosi komisijos 16-oje sesijoje. Išsamesnė informacija: Vilija Augutavičienė, tel. 266 3523.

 

Gegužės 14-17 d. Saragosoje (Ispanija) - Pasaulinės parodos „EXPO 2008 ZARAGOZA“ dalyvių paviljonų administratorių susitikimas. Dalyvaja AM Visuomenės informavimo ir viešųjų ryšių departamento Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Neringa Vegytė. Išsamesnė informacija tel. 261 5339.

 

Gegužės 14-16 d. Prahoje (Čekija) - PRO EUROPE rengiamas kongresas „Žaliasis taškas 2008: nuo atliekų tvarkymo prie resursų valdymo“. Dalyvauja AM Aplinkos strategijos departamento Ekonomikos skyriaus vedėja Živilė Liberienė, Komunalinio ūkio departamento Atliekų tvarkymo paslaugų skyriaus vedėja Raminta Radavičienė, Aplinkos kokybės departamento Užterštų teritorijų ir atliekų skyriaus vyr. specialistė Vilma Karosienė. Išsamesnė informacija: Vilma Karosienė, tel. 266 3513.

 

Gegužės 15-16 d. Briuselyje - ES Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės posėdis. Dalyvauja AM Aplinkos kokybės departamento Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Marija Teriošina. Išsamesnė informacija tel. 266 3501.

 

Gegužės 15-16 d. Briuselyje vykstančiame EK Nuolatinio miškų ūkio komiteto104-ajame posėdyje dalyvauja AM Miškų departamento direktorius dr. Valdas Vaičiūnas. Išsamesnė informacija tel. 272 5868.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657.

 

 

Aptartos galimybės Pietų Korėjos kompanijoms dalyvauti Lietuvos aplinkosaugos projektuose

 

Aplinkos ministras Artūras Paulauskas ir Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis susitiko su Lietuvoje viešinčia jungtine Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bei Pietų Korėjos delegacija. Jai vadovauja minėtojo banko vykdomasis direktorius Kim Tae Hvan, atstovaujantis šio banko Pietų Korėjos, Australijos, Naujosios Zelandijos bei Egipto tarybai, ir Konfucijaus studijų asociacijos prezidentas Ha Yeon soon.
Šio vizito tikslas – dalykiniai susitikimai su mūsų šalies valstybės institucijų, savivaldybių vadovais, politikais ir akademine bendruomene, taip pat plataus spektro diskusijos apie Pietų Korėjos ir Lietuvos bendradarbiavimą verslo, švietimo, kultūros ir mokslo klausimais, apie galimas tarptautines investicijas į strateginius valstybės ir verslo projektus. Pirmoji valstybės institucija, kurioje apsilankė Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bei Pietų Korėjos delegacija, buvo Aplinkos ministerija.
Tarp šios delegacijos narių yra ir didžiausių Pietų Korėjos kompanijų, dirbančių atliekų tvarkymo ir kitose aplinkosaugos srityse, atstovai. Jie Aplinkos ministerijos vadovams pristatė savo kompanijų veiklą ir aptarė galimybės Pietų Korėjos kompanijoms dalyvauti atliekų perdirbimo ir nuotekų tvarkymo projektuose Lietuvoje.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 13

 

Neteisėtai ardant senus akumuliatorius užteršta aplinka

 

Patikrinimo metu rasta 5,3 t senų akumuliatorių,

2008 05 09 Netonių kaime (Kauno r.) aplinkosaugininkai aptiko nelegalią senų akumuliatorių ardymo vietą. Kaip nustatė Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnai, pilietis A. Ž. nuomojamame garaže neturėdamas leidimo ir neleistinu būdų ardė senus akumuliatorius. Dalis juose esančio pavojingo aplinkai ir žmonių sveikatai elektrolito buvo surinkta, o dalis išleista į aplinką. Todėl užteršta apie 400 kvadratinių metrų teritorija.
Patikrinimo metu rasta 5,3 t neišardytų senų akumuliatorių, taip pat kitų pavojingų ir nepavojingų atliekų, kurių kiekis dar tikslinamas. Kaip sakė Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Avarijų prevencijos ir valdymo skyriaus vedėjas Gediminas Markauskas, visos šios atliekos yra surinktos ir išvežtos saugoti į UAB „Daitra“ saugojimo aikštelę. Užteršta teritorija valoma, atliekami jos užterštumo tyrimai. Pagal gautas išvadas bus nustatytas taršos mastas ir pasirinktos galutinio išvalymo priemonės. Taip pat bus apskaičiuota aplinkai padaryta žala, kurią privalės atlyginti neteisėta veikla užsiiminėjęs pilietis. Informaciją apie šią neteisėtą veiklą aplinkos apsaugos pareigūnai perdavė teisėsaugos institucijoms. Jos pradėjo ikiteisminį tyrimą.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 10

 

Žinybinės ambicijos dėl Neringos bendrojo plano tėra meškos paslauga siekiant glaudesnio dialogo

 

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie Aplinkos ministerijos vadovų viešai pareikšti nuogąstavimai, kad be šios tarnybos pritarimo gali būti patvirtintas baigiamas rengti Neringos savivaldybės bendrasis planas, pasak aplinkos ministro Artūro Paulausko, tėra žinybinių ambicijų išdava. Tvirtinti ar keisti šį planą – ne ministerijos ar jai pavaldžių institucijų kompetencija.
Neringos savivaldybės bendrąjį planą savo iniciatyva 2008 05 08 ministrui Artūrui Paulauskui pristatė jį rengiančių architektų grupės vardu prof. Paulius Kavaliauskas su kolegomis ir Neringos meras Vigantas Giedraitis. Jie supažindino su problemomis, kurių kyla rengiant šį svarbų tiek Kuršių nerijos su jos itin jautria ir unikalia gamta, tiek Neringos gyventojų ateičiai dokumentą. Neringos savivaldybės bendrasis planas – tai ne tik valstybės saugomos teritorijos, kuri apima ir savivaldybės administruojamą teritoriją, užstatymo schema, bet ir ekonominio bei socialinio vystymosi gairės.
Susitikimo metu buvo aptartos galimybės, kaip rasti kompromisą siekiant visiškai suderinti visus tris pagrindinius Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo dokumentus – šio parko ribų ir tvarkymo planus (planavimą organizuoja VSTT) ir Neringos savivaldybės bendrąjį planą (rengiamas Neringos savivaldybės užsakymu), kad juose neliktų jokių neatitikimų ir prieštaravimų.

„Šis susitikimas su Neringos meru ir bendrojo plano rengėjais – vienas iš daugelio mano darbinių kasdienių susitikimų. Apie tai, kad jis vyks, viešai buvo paskelbta ministerijos tinklapyje. Nesudarėme jokių susitarimų, tik kartu priėjome prie išvados, kad Neringos savivaldybės bendrąjį planą, kaip itin svarbų dokumentą, turėtų tvirtinti ne pati savivaldybė, kaip numato dabartiniai teisės aktai, o Vyriausybė. Tokį pasiūlymą ir teiksiu ministrų kabinetui“, – pažymėjo Artūras Paulauskas.
Į šį susitikimą, pasak ministro, nebuvo jokio reikalo kviesti VSTT vadovų, kadangi jo tikslas buvo tik susipažinti su baigiamu rengti Neringos savivaldybės bendruoju planu ir išklausyti plano rengėjų informaciją. Savo požiūrį į šį planą, visas abejones ir pastabas VSTT direktorė ir jos pavaduotojas turėjo galimybę išsakyti ir aptarti per 2008 05 09 ministro sukviestą už saugomų teritorijų planavimą ir tvarkymą atsakingų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vadovų pasitarimą. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos žinybinės ambicijos dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko, ministro Artūro Paulausko nuomone, tėra meškos paslauga siekiant kuo glaudesnio dialogo planuojant Kuršių nerijos ateitį.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 10

 

Saugomų teritorijų planavimas – problemos ir perspektyvos

 

Kaip sekasi rengti saugomų teritorijų planavimo dokumentus, su kokiomis kliūtimis susiduriama steigiant naujas teritorijas – šiems klausimams buvo skirtas 2008 05 09 aplinkos ministro Artūro Paulausko sukviestas pasitarimas.
Šiuo metu saugomos teritorijos Lietuvoje sudaro 15,3 proc. šalies ploto. Tai, pasak Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie Aplinkos ministerijos direktorės Rūtos Baškytės, atitinka Europos vidurkį. Mūsų saugomų teritorijų sistemą sudaro 6 valstybiniai rezervatai, 372 draustiniai, 35 valstybiniai parkai – 5 nacionaliniai ir 30 regioninių, 1 biosferos rezervatas ir 26 biosferos poligonai. Jų skaičius dar turėtų padidėti.

Kaip numato Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, turėtų būti įkurti du valstybiniai parkai – Suvalkijos nacionalinis parkas ir Daugų regioninis parkas. Dabar vyksta jų kūrimo parengiamieji darbai. Lietuva taip pat yra įsipareigojusi Europos Sąjungai užtikrinti 52 gamtinių buveinių apsaugą, plėtodama europinės svarbos saugomų teritorijų tinklą „Natura 2000“. Šiuo tikslu šiemet planuojama įsteigti 17 naujų saugomų teritorijų. Jas steigiant, ypač draustinius, dažnai tenka susidurti, pasak VSTT direktorės R. Baškytės, su šiose teritorijose esančių privačių žemės sklypų savininkų interesais. Savininkai nepatenkinti Saugomų teritorijų įstatymo nuostata, ribojančia galimybes skaidyti jų sklypą į mažesnes dalis. Seimui yra pateiktas šio įstatymo pataisų projektas. Jeigu parlamentarai jam pritars, bus leidžiama skaidyti saugomoje teritorijoje esantį sklypą, jeigu kiekviena atskirtoji dalis bus ne mažesnė kaip 10 ha ploto.
Rengiant saugomų teritorijų planavimo dokumentus, nuolat susiduriama su kvalifikuotų planuotojų stoka. Todėl gana dažnai konkursą laimėjusi viena ar kita bendrovė pateikia nekokybiškai parengtus planus.

Pasitarimo metu buvo aptartos ir Kuršių nerijos nacionalinio parko bendrojo plano rengimo problemos. Daug painiavos, kaip pažymėjo ministras Artūras Paulauskas, sukelia šios teritorijos planavimą ir tvarkymą reglamentuojančių nuostatų gausa. Tai sudaro prielaidas rastis įvairiems prieštaringumams ir neatitikimams formuojant planavimo dokumentų sprendinius.

Šie sprendiniai turi sutapti visuose trijuose baigiamuose rengti Kuršių nerijos planavimo dokumentuose – Kuršių nerijos nacionalinio parko ribų plane, tvarkymo plane ir Neringos savivaldybės teritorijos bendrajame plane. Pastarojo plano rengėjai ir Neringos meras Vigantas Giedraitis susitiko su ministru Artūru Paulausku ir aptarė būdus, kaip išspręsti minėtuose planavimo dokumentuose susidariusius neatitikimus.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 09

 

Aplinkosauga – viena pagrindinių Europos dienos renginių temų

 

Gegužės 9-ąją šventiniu renginiu prie Baltojo tilto Vilniuje pažymėta Europos diena. Jame dalyvavo ir aplinkos ministras Artūras Paulauskas. Europos dienai skirti renginiai vyks visą gegužę – iki birželio pirmosios – visoje šalyje. Viena pagrindinių jų temų – aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita.

13 val. prasidėjusio renginio prie Baltojo tilto metu buvo atidarytas Europos miestelis. Jame veikė mokinių kuriamų ekologinių skulptūrų parkas, ekologiškų produktų paviljonai, T. Kaunecko ekologinės fotografijos paroda, vyko koncertai, įvairios varžybos, buvo atvertas Europos žemėlapis, Europos parlamento gėlių žemėlapis, ekologinio plausto „Bliūškis“ apžvalgos aikštelė ir kt.

„Bliūškis“ šiemet tapo Europos dienos, kuri Lietuvoje pažymima nuo 1996 m., vėliavnešiu. Jis aplankys daugiau nei dešimt Neries, Nemuno ir Kuršių marių pakrantės miestų bei miestelių ir baigs savo kelionę Nidoje. Šis plaustas į kelionę išlydėtas nuo Baltojo tilto 15.30 val.. „Bliūškio“ ekologinio plaukimo šūkis – „Sumažink, išjunk, rūšiuok atliekas, vaikščiok“.

Ruošdamiesi Europos dienos renginiams, Vilniaus ir kitų miestų, kuriuose sustos plaustas, moksleiviai jau nuo balandžio mėnesio ruošėsi konkursui „Suprask, rūšiuok, taupyk“. Jie rinko antrines žaliavas – kartoną, stiklą, skardines, iš kurių per savo mieste vyksiančią Europos dieną kurs originalias ekologines skulptūras.

„Bliūškio“ sustojimo vietose (Jonava, Veliuona, Raudonė, Jurbarkas, Rusnė ir Nida) įsikurs Europos miesteliai, bus pristatomi ekologiški maisto produktai, vyks aitvarų varžybos ir kt. Šį 15 m ilgio ir 6 m pločio daugkartinio naudojimo ekologinį plaustą 1995 m. sukūrė jo kapitonas Vladas Kasperavičius. „Bliūškio“ konstrukcijos pagrindą sudarantys plastiko buteliai leidžia išlaikyti daugiau kaip 25 tonas svorio. Būsimo žygio metu „Bliūškio“ įgula kas tris dienas sulauks naujų svečių. Tarp jų bus jaunieji miško bičiuliai, žiniasklaidos atstovai, vietos bendruomenių nariai ir kt.


AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 08

 

Saugant aplinką tenka rizikuoti ir gyvybe

 

Aplinkos ministras Artūras Paulauskas įteikė apdovanojimus keturiems Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnams, sulaikiusiems įžūlius brakonierius ir atrėmusiems jų išpuolius. „Pasirodo, aplinką saugoti yra ne mažiau pavojinga, nei dirbti pasienio tarnyboje ar gaudyti nusikaltėlius. Aplinkosaugininkams taip pat tenka rizikuoti savo sveikata ir gyvybe“, – sakė ministras.
Apdovanojimus pelnė Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Almantas Vaičiūnas, vyriausiasis specialistas Sigitas Latvėnas ir vyresnieji specialistai Edgaras Vilutis bei Edvardas Kriugiškis.

Jie balandžio 18 d. naktį Zalvės upelio pakrantėje (netoli Antazavės, Zarasų r.) sulaikė grupę brakonierių, gaudžiusių migruojančius ungurius. Netikėtai užklupti pažeidėjai į reikalavimus pasiduoti atsakė šūviais. Sigitas Latvėnas iš brakonieriams surengtos pasalos grįžo peršautomis rankomis. Nors aplinkosaugos pareigūnai ir buvo ginkluoti, kaip pažymėjo ministras, jie nepanaudojo savo tarnybinių pistoletų.
Teisę naudoti šaunamąjį ginklą, fizinę ir kitokią prievartą vykdant pavestas funkcijas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams suteikia Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas. Jis numato šių pareigūnų teises ir pareigas, taip pat socialines garantijas. Nustatyta, kad jų gyvybė ir sveikata valstybės biudžeto lėšomis privalomai draudžiamos nuo nelaimingų atsitikimų tarnybinių pareigų vykdymo metu. Pareigūnas apdraudžiamas suma, lygia jo vidutiniam darbo užmokesčiui, padaugintam iš 12. Draudimo išmokų dydžiai nustatomi atsižvelgiant į sveikatos sutrikimo laipsnį. Socialines garantijas turi ir neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai – valstybė išmoka nuo 30 iki 50 MGL dydžio vienkartinę pašalpą, jeigu inspektoriui, atliekant funkcijas, buvo padarytas kūno sužalojimas, dėl kurio jis tapo I–III grupės invalidu.
Užklupti ir sulaikyti brakonierius, pasak Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininko Almanto Vaičiūno, – ne tik pastangų, bet ir fizinės ištvermės, kantrybės ir laiko reikalaujantis darbas. Paprastai jį renkasi tik gamtai atsidavę žmonės.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 08

 

Pareigūnų atsakomybė bus kontroliuojama kartu su specialiosiomis tarnybomis

 

Kaip stiprinti aplinkosaugos ir statybų sektoriuje dirbančių pareigūnų atsakomybę – apie tai aplinkos ministras Artūras Paulauskas 2008 05 08 kalbėjosi su Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi Žimantu Pacevičiumi, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM direktoriumi Romualdu Boreika ir Valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi Povilu Malakausku. Specialiųjų tyrimų tarnyboje vykusio susitikimo metu šių institucijų vadovai sutarė kuo glaudžiau bendradarbiauti siekiant pakirsti galimo pareigūnų piktnaudžiavimo tarnyba, korupcijos apraiškų, aplaidžios veiklos šaknis. Numatytos konkrečios bendradarbiavimo formos ir būdai.

Ypač atidžiai bus kontroliuojama teritorijų planavimo ir statybos dokumentus tvirtinančių pareigūnų atsakomybė. Iki 2006 m. pabaigos, kaip pažymėjo ministras Artūras Paulauskas, egzistavusios įstatymų spragos leido įteisinti savavališkus statinius, ir tai sudarė sąlygas suvešėti neteisėtoms statyboms. Kaip rodo atlikti patikrinimai, yra nemažai atvejų, kai vartus savivalei yra atvėrę atsakingų pareigūnų pasirašyti dokumentai. Nors dabar jau ir nebėra teisinių prielaidų savavališkiems statiniams įteisinti, bet dar pastebima pažeidimų inercija. Tačiau daugiausia rūpesčių kelia ankstesnių pažeidimų vaisiai – jau pastatyti neteisėti statiniai. Ir ne vieną iš jų savo parašais yra „palaiminę“ atsakingi pareigūnai.

Susitikime su aplinkos ministru dalyvavę šalies specialiųjų tarnybų vadovai aptarė galimybę ginant viešąjį interesą teismuose ieškinį teikti ne tik savavališkai pastatyto statinio savininkui, bet ir tretiesiems asmenims – planavimo ir statybos dokumentus pasirašiusiems pareigūnams, kad jie atlygintų valstybei padarytą žalą.

Užkirsti kelią korupcijai ir pareigūnų aplaidumui rengiant statybos dokumentus, pasak ministro Artūro Paulausko, turėtų padėti ir netrukus pradėsianti veikti elektroninė statybos leidimų išdavimo sistema „Infostatyba“. Ją jau baigia sukurti Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Ši sistema leis ir vartotojui, ir suinteresuotoms institucijoms stebėti visą prašomų išduoti dokumentų rengimo eigą nuo prašymo pateikimo momento iki paslaugos suteikimo.
Per susitikimą aplinkos ministras ir specialiųjų tarnybų vadovai taip pat aptarė konkrečius būdus, kaip sutelkti pastangas, kad kuo skaidriau ir veiksmingiau būtų panaudojama Europos Sąjungos skiriama parama šalies aplinkos sektoriui.

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2008 05 08

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"