Paieška Pažinti gamtą pasitelkiant technologijas...

Pažinti gamtą pasitelkiant technologijas...

14-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – 2008“.

Antanas MATAITIS

 

2008 04 25-26 dienomis Utenoje esančioje Adolfo Šapokos gimnazijoje vyko 14-oji nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje – 2008“. Renginio organizatorius – mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“; partneriai – Utenos r. savivaldybės administracija, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ (VšĮ „Ekologinio švietimo centras“).

... Skaičius prie konferencijos pavadinimo ženklina, jog tokia sueiga vyksta kasmet vis kitame regione (mieste). Pabuvojus toje konferencijoje susidaro dvejopas įspūdis: solidumas (nes esama dalyvių ir iš kaimyninių šalių) bei pastebimas mūsų šalies pedagogų abejingumas (teisingiau, nesuteikiamos galimybės vykti į panašius sambūrius) tokiam renginiui. Kita vertus, ir organizatorių galimybė kviestis kuo daugiau dalyvių yra ganėtinai ribota. Ark nearęs, tačiau finansinės galimybės kiekvienais metais tokiems tikslams tarsi vis labiau karpomos... Bent toks įspūdis, kai žvelgi iš šalies.

Pagrindinis šios konferencijos organizatorius, siela, Šiaulių universiteto profesorius Vincentas Lamanauskas atidarant renginį kalbėjo tarsi ir nieko neįvardindamas: „Visi žmonės, kurie yra šioje salėje, yra labai gerbtini. Tas, kuris nežino, jog nežino, yra tiesiog šioks toks kvailys. Tas, kuris tiesiog nežino, tačiau žino, jog nežino, yra mokytinas. Tas, kuris net ir žino, jog nežino, tačiau nieko nesiekia, yra miegantis, žadintinas... Tas, kuris žino, jog iš tikro žino, tiesiog kviečia, kad sektume iš paskos... Norėčiau, kad mūsų sambūrio žmonės būtų sektini.“

... Šios konferencijos savo veiklą pradėjo 1995 metais kuklioje Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje. Ten buvo surengta pirmoji konferencija. Veikla nenutrūko, tad šiemet kai kurie pedagogai susitiko keturioliktąjį kartą.

„Malonu, jog yra naujų veidų, liūdnoka, jog kai ko ir nebematome...“ – kalbėjo Vincentas Lamanauskas.

Jis dėkojo už svetingą konferencijos dalyvių priėmimą A.Šapokos gimnazijai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir turizmo skyriui, visiems rėmėjams.

Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Arvydas Gražys tądien pasidžiaugė, jog konferencija-keliauninkė užsuko ir į Uteną:

„Tai, sakyčiau, yra ir gražus mūsų kraštietės, nuostabios pedagogės profesorės Elenos Šapokienės nuopelnas. Juk su jos vardu siejamas ir garsus šioje gimnazijoje veikiantis tarpmokyklinis gamtininkų klubas „Viola“.

Renginio šeimininkas, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos direktorius Minius Žiulys taipogi pasidžiaugė, jog toks renginys teikiąs garbės iš tikro itin garbingai šalies gimnazijai.

„Čia gimnazijos klasės jau buvo įsteigtos 1994 metais, buvome šiuo požiūriu pirmieji Utenoje. Šiuo metu gimnazija yra keturmetė, mokosi vien 9-12 klasių mokiniai. Savo pasiekimais esame žinome ne vien Utenoje, ne vien apskrityje, o ir Lietuvoje“, - kalbėjo gimnazijos direktorius.

*  *  *

Plenariniame posėdyje pirmąjį pranešimą padarė Latvijos universiteto docentas Andris Broksas, kalbėjęs apie modernaus mokslo idealus bei realybę, gręžiantis į švietimo technologijas. Kartu pranešėjas akcentavo, jog baigęs mokyklą absolventas turi aiškiai suvokti gyvenimo realybę.

Savitą pranešimą padarė ir šios konferencijos pagrindinis organizatorius, Šiaulių universiteto profesorius Vincentas Lamanauskas. Jis aptarė naują mokymosi platformą, susaistytą su papildytosios realybės (kompiuterine) technologija – pirmieji prototipai, skirti bendrojo lavinimo mokyklai.

Vilniaus universiteto docentė, žinoma šalyje gamtamokslinio ugdymo propaguotoja Laimutė Salickaitė-Bunikienė kalbėjo tema „Evolution – naujos informacinių komunikacinių technologijų taikymo formaliame gamtamoksliniame ugdyme galimybės“. (Tačiau pradžioje pasidžiaugė, jog yra tokia puiki A.Šapokos vardo gimnazija, kurioje galima surengti ir tarptautinę konferenciją, skirtą gamtamoksliniams ugdymui.) Docentė atkreipė dėmesį, jog norintys įdiegti naujoves į formalųjį švietimą bei mokymą, neretai susiduria su esminiais sunkumais. Vienas jų – naujovių diegimo procesas lėtas, o informacinės technologijos, talkinančios ir gamtamoksliniame ugdyme, nuolat keičiasi. Tad susiduriama su „fenomenu“: ėjimas iš paskos... Pasirodo, jog tą ėjimą kiek tirpdyti gali... visuomenininkai, siekiantis neformalių švietimo bei ugdymo metodų. Tam, beje, pasitarnautų ir pačios Laimutės Salickaitės-Bunikienės rengiamos vasaros stovyklos prie Drūkšių ežero gabiesiems moksleiviams iš visos Lietuvos. Deja, prichvatizacijos monstras čia jau „uždaro“ visas galimybes...

*  *  *

Po to dirbta trijose sekcijose, kur aptarta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio gamtamokslinio ugdymo problematika (I sekcija); chemijos ir fizikos mokymas, mokymo vizualizacija (II sekcija); ekologinis-aplinkosauginis, neformalus, integruotas gamtamokslinis ugdymas (III sekcija). Kiekvienoje sekcijoje būta per 10 pranešimų. Konferencijos darbas vyko ir kitądien. Be to, būta ir stendinių pranešimų. Išleistas ir solidus konferencijoje darytų pranešimų rinkinys, siekiantis 200 puslapių.

*  *  *

Atsisveikindamas su šiemetinės konferencijos „Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje“ dalyviais Vincentas Lamanauskas tikino turįs viltį, jog 15-oji konferencija kitąmet vyks Anykščiuose, kur mero pareigose dabar dirba žinomas gamtininkas bei pedagogas, Traupio botanikos sodo steigėjas ir puoselėtojas Sigutis Obelevičius.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"