Paieška Baltijos jūros projekto (BJP) saviraiškos konkurso „Bioįvairovės vertybės jaunimo aplinkoje“ nuostat

Baltijos jūros projekto (BJP) saviraiškos konkurso „Bioįvairovės vertybės jaunimo aplinkoje“ nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Saviraiškos konkursas „Bioįvairovė aplinkoje“ skirtas šalies mokyklų ir neformalaus ugdymo institucijų mokiniams, būreliams, klubams, jaunimo organizacijoms, besidomintiems biologinės įvairovės išsaugojimu bei skatina raiškos formų įvairovę ir kūrybinės veiklos ir aplinkosaugos sąlytį.

 

Konkurso tikslai ir uždaviniai

Skatinti mokinius pažinti gyvenamosios aplinkos vertybes, fiksuojant bioįvairovės būklę kaip vieną iš aplinkos raidos indikatorių.

Plėtoti mokinių sąlyčio su gamta tradicijas ir pažinimo būdus, formuoti gamtos vertybių sampratą.

Formuoti praktinius gamtojautos įgūdžius.

Skatinti ir turtinti BJP dalyvaujančių mokinių bendradarbiavimą.

Per meninės ir mokslinės saviraiškos derinimą supažindinti BJP mokyklas su Aplinkos raidos programos specifika ir skatinti praktinį šios programos metodikos taikymą savo veikloje.

Įtraukti naujas mokyklas į Baltijos jūros projektą.

 

II. RENGĖJAI, PARTNERIAI

Konkursą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.

Projekto partneris: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.

 

III. DALYVIAI

Meninės saviraiškos konkurse „Bioįvairovės vertybės jaunimo aplinkoje“ gali dalyvauti ne tik sertifikuotos Lietuvos Baltijos jūros projekto mokyklos, bet ir visos konkurse pareiškusios norą dalyvauti šalies mokyklos.

Kūrinius parengti ir pristatyti rekomenduojama nuo 2 iki 4 mokinių kūrybinėms grupėms.

Darbus atsiuntusių mokyklų atstovai bus pakviesti pristatyti savo darbus Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre, Džiaugsmo g. 44, Vilniuje.

Vienai ar kelioms grupėms iš tos pačios mokyklos vadovauja projekto mokykloje koordinatorius mokytojas.

 

IV. LAIKAS, VIETA

Kūrinius į meninės saviraiškos konkursą „Bioįvairovės vertybės jaunimo aplinkoje“ prašome siųsti iki 2008 m. liepos 1 dienos adresu: Baltijos jūros projekto (BJP) meninės saviraiškos konkursui, „Bioįvairovės vertybės jaunimo aplinkoje“,Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, 11302 Vilnius

Vėliau nei 2008 m. liepos 1 d. (pagal pašto žymą ant voko) atsiųsti darbai nebus eksponuojami ir vertinami.

Konkurso dalyvių kūrybinių darbų ekspozicija įrengiama 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre, Džiaugsmo g. 44, Vilnius.

 

V. TURINYS

Darbo tematika – įvairūs išskirtinės vertės gyvosios gamtos objektai (seni medžiai, parkai, miškas ir pan.), galintys reprezentuoti mokyklos ar gyvenamąją aplinką, turintys istorinę, simbolinę vertę mokyklos bendruomenei.

Konkursui kūrybiniai darbai turi būti dviejų dalių.

Pirma dalis – įvairių formų meninė saviraiška: piešiniai, nuotraukos.

Piešinių atlikimo technika gali būti įvairi (akvarelė, guašas, tušas, kreidelės, pieštukai ir kt.), formatas A3. Minimalus nuotraukų dydis 15 x 21 cm.

Ant piešinių, nuotraukų antrosios pusės dešiniajame kūrinio kampe prašome pritvirtinti etiketę (kūrinio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, klasė, autoriaus amžius, mokykla, rajonas, miestas).

Antra dalis – tai rašytinė medžiaga A4 formato puslapio apimties, kurioje pateikiamos išskirtinio objekto pasirinkimo priežastys, istorija, autoriaus sąsajos su juo. Tekstą prašome atsiųsti atpausdintą.

Gali būti ne daugiau nei 2 vieno autoriaus darbai. Akcijos organizatoriai pasilieka teisę geriausius darbus publikuoti leidiniuose, spaudoje. Autorių sutikimu laikomas kūrybinių darbų atsiuntimas.

 

VI. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

Atsiųstus kūrybinius darbus vertins Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija.

Vertinimo kriterijai: temos atskleidimas; formos ir turinio orginalumas, savitumas;  autoriaus ekologinis sąmoningumas; meniškumas; estetiškumas.

Darbai vertinami 3–6 m., 7–14 m., 15–20 m. amžiaus grupėse. Kiekvienoje grupėje bus apdovanojama po tris darbus.

Kūrybinių darbų autoriai apdovanojami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais ir rėmėjų dovanomis.

Pakviestiems į kūrybinių darbų pristatymą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre mokiniams bus įteikiami konkurso dalyvio pažymėjimai.

 

LJGC, Baltijos jūros projekto (BJP) saviraiškos konkurso „Bioįvairovės ir jaunimo aplinkoje“ koordinatorė Rūta Jociūtė-Žolynienė, tel. (5) 2382600, faks. (5) 2670090, el. paštas: ruta.jociute@b-s-p.org

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"