Paieška Prof. Vaidotas ANTANAITIS: „Purvina mūsų politika...“

Prof. Vaidotas ANTANAITIS: „Purvina mūsų politika...“

 

2008 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos žemės ūkio universitete buvo iškilmingai paminėta šio universiteto garbės daktaro, ilgamečio Miškotvarkos katedros vedėjo, Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Tarybos nario, pirmojo Nepriklausomos Lietuvos miškų ūkio ministro, pirmojo Nepriklausomos Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje, buvusio Lietuvos miškininkų sąjungos (jos Garbės nario; titulų, be abejo esama dar ir daugiau) prezidento, profesoriaus, habil. dr. Vaidoto Antanaičio 80-ies metų jubiliejus.

... Į šias iškilmes atvyko gausus būrys žinomų šalyje žmonių, pradedant Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską. Beje jis, sveikindamas Jubiliatą, paprašė jo ilgų sveikinimo kalbų klausytis sėdint. Tačiau Vaidotas Antanaitis ne tas žmogus – taip ir išstovėjo kone pusdienį, kol visi sveikinimai nutilo... Sveikinimai, sveikintojai, be abejo, buvo visi pakilūs, nors kiek ir besikartojantys, tačiau šventinė aura universiteto salėje iš tiesų buvo didinga.

*  *  *

Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas:

„Džiaugiuosi, kad sudėtingais Lietuvai laikais Vaidotas Antanaitis šitiek daug padarė Lietuvai.

Man tenka Lietuvos miškuose lankytis įvairiu metų laiku, pažinti daugybę miškininkų. Žavi jūsų visų vienybė, vienas kito palaikymas. Ir tuo maloniau dabar sveikinti mūsų buvusios Vyriausybės narį, su kuriuo itin kūrybiškai dirbta Atkurtosios Lietuvos labui...“

Šalies generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas:

„Kaip dabar prisimenu savo studijas, kai Vaidotas Antanaitis kreipdavosi į studentus „Gerbiamas kolega“. Tačiau bendravimas su Profesoriumi visada dėl to kreipinio buvo tik solidesnis. Prisimenu Jūsų patvirtintą strateginę Lietuvos miškininkystės programą dešimties metų periodui. Toji programa iš tiesų buvo kaip aiškios gairės mūsų veikloje.“

LŽŪU rektorius prof. Romualdas Deltuvas:

„Didžiuojuos būdamas prof. Vaidoto Antanaičio mokinys. Profesoriaus gebėjimas bendrauti su jaunimu mums tikrai padėjo visose sferose. Žinau, jog ir dabar kai kurie profesoriai pavydi, jei jaunas žmogus turi didį siekį, gabumus, o Vaidotas Antanaitis tokio pavydo tikrai neturėjo ir visiems patalkindavo.

Jubiliato dėka man pavyko apsiginti daktaro disertacija toje pačioje Ukrainos mokslo įstaigoje, kurioje gynėsi ir Vaidotas Antanaitis.“

*  *  *

... Ko gero, išraiškingiausiai buvusį miškų ūkio ministrą Vaidotą Antanaitį sveikino kitas buvęs šios žinybos vadovas Rimantas Klimas, kuris pasitelkė operos solistą Praną Zarembą ir kad uždainavo!.. Visi tada atsistojo!

Pats Jubiliatas, žengęs prie mikrofono, teigė esąs kiek nusivylęs dabartine Lietuva:

„Pilkos yra dienos, pilkas ir nedrąsus yra žmogus, purvina yra mūsų ekonomika, politika, lėkštas visas gyvenimas – argi dėl to gyvenau, pats save ištrėmiau į priešo žemę... Tačiau turiu vilties...

Tiesa, ją gesina įvykiai. Neseniai minėjome Sąjūdžio pradžios 20 metų sukaktį. Ne sykį rinkomės Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, taryba, tarėmės, kaip išnaudoti tą progą. Buvo numatytas mitingas Katedros aikštėje; bet visuomenė nebe ta – žmonių nesusirinko. Tada subūrėme žmones Mokslų akademijos salėje, kur buvo įsteigta Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, paminėjome sukaktį, o svarbiausia – paskelbėme ilgai rengtą kreipimąsi į visuomenę apie padėtį valstybėje; jo esmė – pribrendo laikas visuomenei vėl suaktyvinti savo poziciją, perimti valdžią iš oligarchinės nomenklatūros ir perduoti ją tautai. Įvyko turininga diskusija. Buvo daug televizijos kamerų, žurnalistų. Tikėjomės, kad tie žodžiai plačiai nuskambės – juk kreipiasi tie Sąjūdžio žmonės, kurie pakėlė Lietuvą, galima sakyti, atvėrė duris į nepriklausomybę. Deja, tas svarbiausias akcentas buvo nutylėtas ir spaudoje, ir televizijos reportažuose: parodytas siužetas apie eilinį proginį minėjimą, nuskambėjo kelios dainelės - ir tiek. Visas sumanymas griuvo.

Tai mane pribloškė. Pajutau gėdą prieš nieko apie tai nesužinojusius Sąjūdžio bendražygius. Taigi - kas valdo tą laisvą Lietuvos žiniasklaidą?“

 

Gyvenimo štrichai

 

* Vaidotas Antanaitis gimė 1928 08 27 Panevėžio rajone, mokytojų šeimoje. Baigęs pradžios mokyklą, 1941-1945-ais mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1944-1945-ais dalyvavo moksleivių rezistencinėje veikloje. Pasklidus gimnazijoje antitarybinio pobūdžio atsišaukimams buvo įtartas jų platinimu, tačiau pavyko pasislėpti. Netrukus buvo areštuotas tėvas bei motina – nuteisti 10 metų kalėjimo.

* 1945-1947-ais Vaidotas Antanaitis mokėsi Kaune, baigė 9-ąją gimnaziją. Po to (1947-1949) studijavo Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakultete. 1949-ais, norėdamas išvengti represijų, išvyko į tuometinį Leningradą, kur mokėsi Miškų technikos akademijoje. 1952-ais įgijo miškų ūkio inžinieriaus diplomą. 1952-1954-ais dirbo Leningrado ir Maskvos miškotvarkininkų ekspedicijose. 1955-1957-ais studijavo Miško technikos instituto (Maskva) aspirantūroje. Grįžus į Lietuvą buvo paskirtas vėl pradėto leisti žurnalo „Mūsų girios“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju. 1957-ais apgynė mokslinį darbą žemės ūkio mokslų kandidato laipsniui gauti ir buvo paskirtas įmonės „Miško projektas“  vyriausiuoju inžinieriumi. Tuo metu itin pasitarnauta Lietuvos miškotvarkai, miškų ūkiui.

* 1959-ųjų rudenį pradėjo dirbti vyresniuoju dėstytoju Lietuvos žemės ūkio akademijoje (Miškų ūkio ekonomikos ir organizacijos katedroje). Nuo 1960 metų Miškų ūkio fakultetas Vaidotui Antanaičiui ilgam (tris dešimtmečius) tapo darbo vieta. 1962-ais suteikiamas docento vardas. 1969-ais Ukrainos žemės ūkio akademijoje apgina antrą mokslinį darbą („Teoriniai ir eksperimentiniai Lietuvos TSR miškų prieauglio tyrimai“), už kurį suteiktas žemės ūkio mokslų daktaro (dabar – habil. dr.) mokslinis laipsnis.

* 1972-ais suteikiamas profesoriaus vardas. Nuo 1970-ųjų rudens buvo renkamas Miškotvarkos katedros vedėju.

* Vaidotas Antanaitis buvo mėgstamas studentų, tad ir buvo kviečiamas skaityti paskutiniąją studijų paskaitą.

* Jubiliatas (vienas ar su bendraautoriais) mokslinės veiklos metais paskelbė 17 vadovėlių ir monografijų (viena išversta į vokiečių, kita – į kinų kalbas), daugiau kaip 400 mokslinių straipsnių. Parengė 17 mokslo kandidatų (daktarų).

* Prasidėjus Tautiniams atgimimui Vaidotas Antanaitis buvo išrinktas 1987 metų birželio 27 d. buvo išrinktas Sąjūdžio Kauno iniciatyvinės grupės nariu. 1988-1990-ais – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1989-ais Žemės ūkio akademijos kolektyvo buvo iškeltas kandidatu į TSRS liaudies deputatu. Dirbo Aukščiausios Tarybos Sąjungos Taryboje (buvo Miškų ūkio ir ekologijos pakomitečio pirmininkas).

Paskelbus Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos aktą apie Nepriklausomybės atkūrimą Lietuvoje, Liaudies deputatų 3-ame suvažiavime Maskvoje (1990 03 12) supažindino suvažiavimo dalyvius su Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos aktu dėl Nepriklausomybės atkūrimo.

* 1990 03 23 buvo paskirtas Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministru. Atsirado naujos uniformos miškininkams, miškų ūkiams grąžintas buvęs pavadinimas – miškų urėdijos. 1992 01 21 iš miškų ūkio ministro pareigų buvo atleistas. Buvo suteiktas Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas, paskiriant pirmuoju Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Vokietijoje. 1993 05 14 iš šių pareigų buvo atleistas. Dar kurį laiką dirbo Miškotvarkos katedroje.

 

„Žaliojo pasaulio“ inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"