Paieška Profesorės Birutės Fi­lo­me­nos Ma­ri­jos Gal­di­kas vardu...

Profesorės Birutės Fi­lo­me­nos Ma­ri­jos Gal­di­kas vardu...

Arba - į Ventės ragą skrenda ne vien paukščiai, o ir naujojo fondo „bitės“

Augustas UKTVERIS

 

Tarkime, jog pradžia visada yra ūkanota, kaip ir tos rudeniškos dienos rytas. Tačiau įdienojus viskas keičiasi, kaip keitėsi ir oras mums vykstant Ventės rago link. Prie jo atvažiavus – debesys ėmė ir sudrisko, vyptelėjo saulutė, o vėliau ir suvis dangus nusižarstė pilkšvuosius lietaus gimdytojus. Į Ventės ragą vykome su žurnalistų, rašančių gamtine tematika, būreliu, kurį gaubia klubo A „skėtis“ – Raimonda Karnackaitė (Aplinkos ministerija). Žinoma, šįkart Raimonda pateko, tarkime, kito „skėčio“ – Tarptautinio Birutės Galdikas gamtosaugos, labdaros ir paramos fondo - įtakon. Tačiau tai – tik į gerą, arba tai – dar viena prasminga išvyką į gražų Lietuvos kampelį. Tokį, kaip Ventės ragas – kam iš išvykos dalyvių tas paukščių tranzito iš Lietuvos smaigalys tądien nepatiko?

Na, laikas žodį kinkyti kaltininkei, Loretai Pivoriūnaitei, Tarptautinio Birutės Galdikas gamtosaugos, labdaros ir paramos fondo direktorei: „Kol kas esu viena fondo darbuotoja. Žinoma, yra fondo Taryba bei Garbės valdyba. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija. Atsidūrę tokioje gražioje vietoje, Ventės rage, turime gręžtis ir gamtosaugos link. Kartu sieksime, kad Birutės Galdikas darbai būtų žinomi ir Lietuvoje“.

Linas Kontrimas, Ūkio banko valdybos patarėjas strateginės komunikacijos klausimais:

„Šiuo metu yra kuriamas fondo ženklas, fondo interneto puslapis. Tad kol kas neturime nei reklaminių ženklų, nei firminių popieriaus lapų. Fondas įregistruotas kiek anksčiau, nei šiandien, tačiau pirmas viešas žingsnis žengiamas šiandien. Laukia konkretūs projektai. Fondas pradžioje tarsi susiurbs lėšas, tačiau vėliau bus ruošiami projektai, gaunamos pagal juos lėšos, tie projektai įgyvendinami. Turėčiau pasakyti, gal pragyvenus kone du dešimtmečius laisvoje šalyje jau esame subrendę atskirų fondų investiciniams projektams. Tai pradžioje gal kokios apčiuopiamos naudos ir neteikia, tačiau visuomenei tai yra naudinga. 

Kita vertus, gamtosauginiai siekiai visada yra priimtini visuomenei, nes gamtosauga juk visiems reikalinga.“

 

Naujasis fondas – kas tai?

 

Birutės Galdikas fondo (teisingiau - Tarptautinis orangutanų fondas, kurio prezidentė yra Birutė Galdikas) pagrindinė būstinė yra Jungtinėse Valstijose, o tarsi padaliniai būtų Jungtinė Karalystė, Australija, Indonezija ir Lietuva. Lietuvoje yra vienintelis Birutės Galdikas vardo fondas. Jei kitur veikla labiau orientuota į orangutanus, tai Lietuvoje aktualiau – gamtosauga bei aukštasis mokslas, edukacija.

Žy­mio­ji gam­to­sau­gi­nin­kė įga­lio­ji­mus Ūkio ban­kui įsteig­ti jos var­du pa­va­din­tą tarp­tau­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją su­tei­kė 2007 m. pa­va­sa­rį ap­si­lan­kiu­si Lie­tu­vo­je, kai at­vy­ko at­si­im­ti TV3 pro­jek­to „Lie­tu­vos gar­bė 2007“ lau­re­a­tės ap­do­va­no­ji­mo.

Priešistorija dar galėtų būti konkursas žurnalistams, rašantiems aplinkosaugos, gamtosaugos tematika. Pernai laureate tapo žurnalistė Rūta Duobaitė – už darbus apie Birutę Galdikas. Ją pasaulyje daug kas žino, tačiau Lietuvoje?.. Gal ir ne visi.

Tarp­tau­ti­nio Bi­ru­tės Gal­di­kas gam­to­sau­gos, lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do val­dy­bos pir­mi­nin­ke bu­vo iš­rink­ta dr. Edi­ta Kar­pa­vi­čie­nė, Ūkio ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kė, o val­dy­bos na­riais – Laimutis Bud­rys, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius, ir Gin­ta­ras Ugians­kis, Ūkio ban­ko val­dy­bos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jas. Taip pat bu­vo su­da­ry­ta Fon­do gar­bės ta­ry­ba. Jos pir­mi­nin­ke ta­po jau se­niai B. Gal­di­kas veik­la be­si­do­min­ti re­ži­sie­rė Da­lia Ibel­haup­tai­tė, na­riais – Vil­niaus uni­ver­si­te­to Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to moks­li­nin­kai doc. dr. Egi­di­jus Bu­kels­kis ir doc. dr. Alius Ule­vi­čius. 

Fon­das ki­tą­met nu­ma­to su­da­ry­ti ga­li­my­bę pir­mie­siems Lie­tu­vos stu­den­tams iš­vyk­ti sta­žuo­tis į Bor­neo sa­lą In­do­ne­zi­jo­je, kur jau 37 me­tus dir­ba B. Gal­di­kas. Apie sa­vo dar­bą šio­je sa­lo­je moks­li­nin­kė yra pa­pa­sa­ko­ju­si 1995 m. iš­leis­to­je au­to­biog­ra­fi­nė­je kny­go­je „At­si­mi­ni­mai apie ro­jų: ma­no me­tai Bor­neo sa­lo­je su oran­gu­ta­nais“.

Gi­mu­si Vo­kie­ti­jo­je, už­au­gu­si Ka­na­do­je, stu­di­ja­vu­si JAV, 62 me­tų B.Gal­di­kas di­džiuo­ja­si bal­tiš­ka kil­me. Moks­li­nin­kės ma­ny­mu, di­de­lės įta­kos jos po­lin­kiui ty­ri­nė­ti gam­tą tu­rė­jo iš nuo­sta­bios miš­kin­gos Lie­tu­vos ki­lu­sių tė­vų iš­ug­dy­ta mei­lė gam­tai. Da­bar Birutė Galdikas - vie­na ži­nomiau­sių pa­sau­lio ko­vo­to­jų už pir­mykš­tės gam­tos iš­sau­go­ji­mą, be­veik ke­tu­ris de­šimt­me­čius rū­pi­na­si nyks­tan­čiais oran­gu­ta­nais, ku­riuos pa­ti va­di­na „miš­ko žmo­nė­mis“. Ši il­ga­me­tė veik­la įver­tin­ta tarp­tau­ti­niais Jung­ti­nių Tau­tų „Glo­bal 500“, Ed­die Bau­er „Že­mės did­vy­rio“ ir ki­tais ap­do­va­no­ji­mais.

Apie B. Gal­di­kas yra su­kur­ti ke­li do­ku­men­ti­niai fil­mai, pa­skelb­ta daug straips­nių.

 

Neskrisk pro šalį, paukšteli!..

 

Naujojo fondo „bitės“ apsilankymą su žurnalistų desantu Ventės rage skyrė, žinoma, tam, kad daugel paukštelių (net ir perkeltine prasme) pavyktų sužieduoti. Tačiau spalio 16-oji paukšteliams nebuvo palanki, tad ir apie žiedavimą geriau buvo paskaitos klausytis. Žinomiausias paskaitininkas Ventės rage ir negali būti kitas – Leonas Jezerskas, kuriam šiemet jau ir 83 meteliai į „gryčią“ pasibeldė (Ventės rage metelių praleista trisdešimt ketveri)... Vis rūpesčių apglėbiamam, nors jau kelerius metus Ventės rago ornitologinei stočiai vadovauja kitas šio darbo „garvežys“ – Vytautas Jusys.

Leonas Jezerskas:

„Svetimais pinigais ir svetimomis rankomis buvo pastatytas molas, kaipo ledlaužis, apsaugojęs  čia esančius statinius ir krantą, kuris dabar ir akmenimis išklotas. Kryžiuočių pilies, kuri buvo nuplauta, likimas mums negresia.  Šiandien mums tas naujasis fondas, dėl kurio čia suskridote, – tarsi lakštingalos giesmė, skirtoji Ventės ragui.

... Ir gaudykles pradžioje turėjome kaip aborigenai: mediniai stulpai, tinklai, rankinės gervės... Sovietmečiu „Baltijos“ laivų statykla pastatė metalinius stulpus paukščių gaudyklėms. Žvejų kolūkis atidavė kone dykai ir gerves. Suradome kas veltui visa tai pastatys. Tai buvo maždaug prieš 30 metų.

Po to atvyko komisija iš Maskvos, teiraujasi, kokiomis lėšomis čia viskas pastatyta? Atsakau: „Visa tai mums suteikė tarybų valdžia...“  Ir tikrai visi man padėjo: ir bolševikai, ir komunistai, ir katalikai, ir liuteronai, ir... Nes mano lakštingalos visiems vienodai gieda! Tikiu ir dabar, jog nesužlugs mūsų darbas, nesuplyš visai mūsų gaudyklės paukščiams. Nors pradžioje ir aš čia visai atsitiktinai patekau, nes nepavyko į medicinos institutą įstoti. Gavau pasiūlymą profesoriui Tadui Ivanauskui padėti - kokius penkis metus, štai ir tebesu...“

... Draugiškai priėmė mus, suskridėlius, Ventės rage ir jo mohikanas Leonas Jezerskas, ir Vytautas Jusys, po to parodę paukštelių žiedavimo šiokiadienius, kurie atvykėliams atrodė ir kaipo įstabiausia akimirka. Žurnalistus, naujojo fondo „bites“ globojo ir į Ventės ragą atvykusi Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus direktorė Nijolė Gulbinienė, jos pavaduotojas Ramūnas Grigonis...

Gal todėl vienas iš naujojo fondo valdybos narių – Laimutis Budrys, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento direktorius, ir siūlė: Ventės rage galėtų atsirasti nauja gaudyklė paukščiams, dėl kurios „kaltė“ atitektų Birutės Fi­lo­me­nos Ma­ri­jos Gal­di­kas vardo fondui, apie tai įamžinant kokioje lentelėje prie naujosios gaudyklės. Lankytojai tuoj ir suvoktų, jog naujasis fondas realiai dirba, dovanas tikriesiems gamtininkams teikia, iš vargelio brendantiems talkina...

Fon­do gar­bės ta­ry­bos narys doc. dr. Alius Ulevičius (Vilniaus universitetas) vylėsi ir kita galima „mėnulio puse“: “Džiaugiuosi, jog bus remiama jaunų žmonių iniciatyva, išvažiavimai į pasaulį, kartu mažinant ir Lietuvos provincialumą. Dėstau Vilniaus universitete ekologiją. Mane labiausiai domina, žinoma, ne orangutangai, tik bebrai. Tačiau nesu svetimas ir orangutangams. Sąlytyje su gamtos vertybėmis reikia ir motyvuotų žmonių, motyvuotų siekų. Tada tai ir remti galima.“

Rasa  Inčerauskaitė, Tarptautinio Birutės Galdikas labdaros ir paramos fondo patarėja:

„Dar pernai buvau pas mus atėjusi viena mergina, pasiryžusi važiuoti į Borneo net ir už savo pinigus, nes labai gerbianti Birutę Galdikas. Smagu, jei yra daugiau tokių žmonių, smagu, jei pavyks tokius entuziastus paskatinti.

Labai norėčiau, labai tikiuosi, kad nors kartą per metus pati Birutė atvyks į Lietuvą ir dalyvaus fondo posėdžiuose.

Rugsėjo pirmąją savaitę sulaukiau Birutės Galdikas skambučio, dėstytojauja Kanadoje, ten dar bus visą mėnesį. Po to gal ir turėsime kontaktų, gal apsilankys pavasarį, kada planuojame konferenciją apie atsinaujinančius energijos šaltinius.“

*  *  *

Manykime, jog pradžia visada yra ūkanota, tačiau orai keičiasi. Viliamasi ateityje ir Prezidentą Valdą Adamkų kviestis šio fondo globėju. Gal tai taipogi teiktų pragiedrulių, tačiau juos, ko gero, labiausiai teiks sutelktosios pajėgos. Tarsi nelopytinos gaudyklės paukščiams, kurios yra išsipleikusios Ventės rago ornitologinėje stotyje. „Pasikalbėjimams“ su praskrendančiaisiais, kurie mūsų kraštui teikia žinių bei pripažinimo. Ir suvokimo, jog pasaulyje esame kartu: Birutė Galdikas, orangutanai, paukšteliai ir visi kiti gyvasties ir gerosios žinios bei gerųjų darbų vėtytojai.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"