Paieška Gamtos mokslų vadybos mokyklos nuostatai

Gamtos mokslų vadybos mokyklos nuostatai

 

Bendrosios nuostatos.

Šalyje plintantis jaunimo ir organizuotų jaunimo sambūrių dalyvavimas aplinkosaugos ir aplinkotyros veikloje reikalauja pasirengusių žmonių, turinčių veiklos įgūdžių ir gebėjimų. Šią veiklą jaunimas pradeda mokyklose, neformaliojo ugdymo įstaigose, tęsia aukštosiose mokyklose, vėliau gali derinti su profesine veikla ir tapti aktyviais piliečiais bei tęsti aplinkosaugos veiklą vietos bendruomenėse, burti ją dėl gamtos išsaugojimo ir pažinimo, vadovauti judėjimams ir pilietinėms iniciatyvoms.

Šiuo metu jaunimas aplinkosaugos vadybai rengiamas atsitiktinai ir fragmentiškai, todėl tikslinga sukurti galimybę mokiniams įgyti reikalingų gebėjimų įsteigus Neakivaizdinę gamtos mokslų vadybos mokyklą (toliau - Mokyklą).

 

Tikslai.

Formuoti vadybos įgūdžius mokiniams, dalyvaujantiems aplinkosaugos ir kituose gamtiniuose sambūriuose: klubuose, būreliuose, nevyriausybinėse organizacijose, kitoje veikloje, plėtoti įvairiapusius bei pasirinktos veiklos srities gebėjimus ir specializaciją.

Įtraukti į aplinkosaugos, aplinkotyros, organizacinės veiklos, meninės saviraiškos veiklą šalies mokinius, mokytojus, bendruomenes.

 

Uždaviniai.

Suburti šalies mokyklų gamtininkų klubų, būrelių, kitų sambūrių atstovus, suorganizuoti Gamtos mokslų vadybos mokyklą, rengti mokinius konkrečiai veiklai vietos bendruomenėse ir šiuolaikinėje kintančioje visuomenėje.

Formuoti organizaciniam darbui pasirengusių mokinių grupes šalies regionuose, skatinti jų iniciatyvą vietos bendruomenėse.

Teikti kvalifikuotas ugdymo paslaugas mokiniams: ugdyti konkrečios veiklos gebėjimus, suteikti reikalingų žinių, formuoti įgūdžius.

Įgyvendinti tikslines edukacines programas: sudaryti ne tik teorinio, bet ir praktinio savarankiškos veiklos pasirengimo prielaidas.

 

Valdymas.

Mokyklos veiklą inicijuoja ir organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras (toliau - Centras). Mokytis gali pageidaujantys mokiniai nuo 14 metų, užpildę dalyvio anketą ir sumokėję dalyvio mokestį. Dėl jaunesnių kaip 14 metų mokinių priėmimo būtinas tėvų sutikimas arba mokyklos rekomendacija.

Mokyklai vadovauja koordinatorius, skiriamas Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus bei pritarus Mokyklos stebėtojų tarybai.

Mokyklos valdymą ir darbą organizuoja koordinatorius, konsultantų grupė, stebėtojų taryba.

Konsultantų grupė sudaroma iš kvalifikuotų specialistų, turinčių profesionalios veiklos patirtį Mokyklos programos užsiėmimų temų sferoje bei sutikusių dalyvauti Mokyklos darbe. Konsultantų grupės narių skaičius nėra reglamentuojamas.

Stebėtojų tarybą sudaro aktyviai aplinkosaugos veikloje dalyvaujantys jaunimo atstovai, pasirinkę gamtos mokslų specialybes bei susipažinę su Centro veikla ir turintys reikalingos patirties. Stebėtojai talkina organizuojant užsiėmimus, laisvalaikio programą.

Mokykla turi logotipą ir savo stilių, gali dalyvauti kitų programų ir projektų veikloje. Mokykla gali turėti partnerių ir rėmėjų.

 

Mokymasis.

Mokykloje mokomasi vienerius metus, mokslo metai trunka nuo sausio iki gruodžio mėnesio. Per metus vyksta keturi koordinaciniai susitikimai ir viena stovykla, kurių laikas derinamas su mokinių atostogomis. Per metus dirbama 120 akademinių valandų atskirais moduliais pagal Mokyklos programą, patvirtintą Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus.

Numatyta galimybė mokytis mokykloje nuotoliniu būdu.  

Per mokslo metus mokiniai parengia 3 įskaitinius darbus (2 pasirinkto modulio ir baigiamąjį) bei 1 grupinį įskaitinį darbą. Mokiniai parengia baigiamąjį įskaitinį darbą, kurį pateikia vertinimo komisijai. Ją sudaro LJGC administracijos atstovas, Mokyklos koordinatorius, konsultantų grupės atstovas, stebėtojų tarybos atstovas. Visi įskaitiniai darbai vertinami balais. Įskaitinė praktinė užduotis vertinama 5 balais, teorinė ir grupinė užduotys – po 1 balą, baigiamoji – 4 balais. Iš viso atlikęs užduotis mokinys gali surinkti 10 balų.

Kasmet paskutiniame koordinaciniame susitikime suburiama aktyviausių mokinių grupė, kurios funkcija – talkinti rengiant šalies gamtininkų renginius, stovyklas. Šios grupės nariams gali būti organizuojami papildomi mokymai. Sėkmingai atlikusiems darbus mokiniams įteikiami Mokyklos baigimo pažymėjimai.

 

Struktūra.

Studijos Mokykloje vyksta įvairiais moduliais, kuriuos mokinys gali pasirinkti. Galimybė pasirinkti modulius neribojama, tačiau koordinatorius, stebėdamas mokinio veiklą ir pasiekimus, gali siūlyti mokiniui pasirinkti didesnį ar mažesnį krūvį.

 

Mokykloje rengiamos studijų programos šiais moduliais:

* Veiklos koordinavimas ir komunikacija;

* Veiklos organizavimas ir darbas bendruomenėse.

Modulių skaičius ir tematika, esant poreikiui, gali būti keičiami. Per pirmąjį koordinacinį susitikimą mokiniai išklauso bendrąsias įvadines paskaitas ir praktines užduotis bei pasirenka modulio programą. Abiejų modulių mokiniams užsiėmimai gali vykti atskirai.

Modulį „Veiklos koordinavimas ir komunikacija“ siūloma rinktis mokiniams, kurie studijuodami tęs aplinkosaugos veiklą nevyriausybinėse organizacijose ir pageidauja įgyti veiklos gebėjimų, įgūdžių bei žinių. Šie mokiniai įgyja ir bendrųjų komunikacijos, ryšių su kitomis organizacijomis, projektų rengimo ir įgyvendinimo, informacijos sklaidos įgūdžių.

Modulį „Veiklos organizavimas ir darbas bendruomenėse“ renkasi mokiniai, norintys įgyti psichologinės kompetencijos ir veiklos organizavimo bendruomenėse specializaciją. Jų tikslai – išmokti suorganizuoti renginius įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, įgyti renginių ir programų vadybos įgūdžių ir patirties. Siūloma šį modulį pasirinkti būsimiems veiklos organizatoriams, pedagogams, viešųjų ryšių specialistams.

 

Dalyviai, savivalda.

Informacija apie Mokyklą skelbiama spaudoje ir kitose žiniasklaidos priemonėse, internete, platinama švietimo sistemos padaliniuose. Mokykloje gali mokytis ne tik bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, bet ir kiti asmenys.

Mokiniai sumoka mokestį – 110 Lt. Mokestis naudojamas Mokyklos darbui organizuoti, lektorių ir vadovų darbui apmokėti, priemonėms įsigyti.

Mokyklos mokiniai renka savivaldos organą – Mokyklos tarybą, kurią sudaro mokinių pasiūlyti atstovai, besimokantys Mokykloje tarybos formavimo metu. Taryba gali inicijuoti ir siūlyti Mokyklos vidaus tvarkos, mokymo turinio pakeitimus, koordinuoti laisvalaikio užsiėmimus, atsako už vidaus tvarką ir drausmę koordinacinių susitikimų metu.

Mokiniai gali būti šalinami iš Mokyklos, jei praleidžia be pateisinamų priežasčių koordinacinius susitikimus, pažeidžia Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro vidaus taisykles, nesilaiko drausmės. Pašalintam iš Mokyklos mokiniui mokestis negrąžinamas.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"