Paieška Uždegė aukurą ant piliakalnio žilo...

Uždegė aukurą ant piliakalnio žilo...

Irina JUSIENĖ

Sirvėtos regioninio parko direkcijos vyriausioji specialistė-ekologė

 

Senovėje keliu važiavo slavų pirklys, į vežimą pasikrovęs daugybę avikailių. Užsinorėjo parūkyti. Skiltuvu degdamas pypkę, uždegė avikailius. Nuo ugnies pasibaidė arklys ir bėgdamas iš vežimo išmėtė avikailius. Pirklys, juos rinkdamas, dejavo: „Aučina, aučina...“.

Taip mūsų kraštietis Antanas Karmonas aprašo Aučynų legendinę kilmę 2005-aisiais išleistoje ir Lietuvos vardo istoriniuose šaltiniuose paminėjimo tūkstantmečiui skirtoje knygoje „Lietuvių genties didkelis“.

Knygos autorius pateikia ir daugelio kitų kaimų, dabar esančių Sirvėtos regioninio parko teritorijoje, legendinės kilmės aprašymus: Matukai - nuo matkų (sruogų linų, kuriuos augino kaimiečiai) kilęs pavadinimas, Kulniškė - ponaičiu pasivertęs velnias tol šokdino gražias kaimietes, kol jam kulnas atskilo, Bivainiškė (Bevainiškė) – šioje vietoje senovėje gydė kovose sunkiai sužeistuosius, kuriems gydymo laikotarpiu gyvenimas jau buvo be vainos, ir t. t.

Žilos praeities ir vėlesnių laikų žmonės jau seniai atgulė amžinam poilsiui kapinėse. Kai kuriose iš jų dabar jau nebelaidojama. Tačiau parko darbuotojų iniciatyva, pasitelkus vietos visuomenę ir Švenčionių vidurinės mokyklos mokinius, prieš Vėlines sutvarkytos žmonių amžino poilsio vietos. O spalio 29-ąją praeities kartų atminimui pagerbti parkas pakvietė žmones į prasmingą poetiško pavadinimo renginį „Uždekime ugnelę ant Aučynų piliakalnio žilo“.

Renginyje dalyvavo Seimo narys Andrius Baranauskas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rastenienė, Švenčionių seniūnas Tadas Bečelis ir seniūnijos darbuotojai. Atvyko, atėjo aplinkinių kaimų gyventojai (iš Aidukų, Aučynų, Kryčelių, Matukų, Šventos, Šutonių, Vaikučių) ir iš tolesnių vietovių žmonės. Pas daugelį iš jų parko darbuotojai buvo užsukę į namus bei įteikę pakvietimus. Gausiai susirinko jaunimo iš Švenčionių Z.Žemaičio, Švenčionėlių gimnazijų ir mokyklų, o kartu su jaunimu - ir mokytojai, būrelių bei jaunimo grupių vadovai, Nalšios muziejaus, Papildomo ugdymo centro, kultūros darbuotojai.

Buvęs ilgametis parko direktorius Stasys Zakarevičius susirinkusiems papasakojo ne tik apie Aučynų kaimo kryžiaus, bet ir kitų kryžių istorijas. Žmonės važiuodami pro kryžių visuomet stabteldavo, nuimdavo kepurę ir nulenkdavo galvą. Kryžiai – tai žmonių paguoda bėdoje, saugojimas nuo piktų dvasių ir nelaimių.

Seimo narys Andrius Baranauskas daug papasakojo apie savo tėvų ir senelių praeitį, jaunystės dienas, praleistas šiame krašte, įteikė parko direkcijai angelo sargo statulėlę. Prie Aučynų kryžiaus jaunimo atstovai ir Savivaldybės administracijos direktorė Vida Rastenienė, kaipo kraštietė, padėjo gėles.

Renginio dalyviai aplankė Aučynų kapinaites ir uždegė žvakutes ant 1941 m. birželio mėn. sukilimo dalyvio Juozo  Šalnos kapo, kario savanorio Stasio Černiausko ir kitų kapų.

Apie piliakalnių istoriją, apie jų gynybinę reikšmę papasakojo Sirvėtos regioninio parko vyriausias  specialistas kraštotvarkininkas Jonas Vavilavičius. Daug įdomių faktų apie piliakalnius pateikė Seimo narys Andrius Baranauskas. Apie aplinkinių kaimų pavadinimus bei vietovardžius įdomiai papasakojo Lionė Stundžienė.

Ant Aučynų piliakalnio uždegtas aukuras  - tai kartu ir įrodymas, kad šią žemę palikusiųjų atminimas neužmirštas gyvųjų širdyse. Vilties, susikaupimo ir senolių pagerbimo tema jaunimas nupiešė piešinius. Jaunieji skaitovai, vadovaujami mokytojos Ritos Jusienės, skaitė mūsų krašto rašytojų sukurtas eiles.

Renginį menine programa labai paįvairino Švenčionėlių jaunimo grupės „Arka“, vadovaujamos Gyčio Šalnos, atliekamos liaudies dainos. Švenčionėlių gimnazijos ir pagrindinės mokyklos Ateitininkų kuopa „Rytas“ deklamavo eiles. Švenčionėlių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis, vadovaujamas Mildos Petkevičienės, atliko keletą sutartinių. Kaimų  gyventojai traukė savo jaunystės giesmes, jiems pritarė ir visi susirinkusieji.

... Vida Rastenienė dėkojo renginio organizatoriams ir dalyviams bei įteikė parkui, Seimo nariui ir buvusiam parko direktoriui atminimo dovanas.

Renginio pabaigoje Sirvėtos regioninio parko direktorė Romualda Baranauskienė kalbėjo: „Dėkoju visiems, suradusiems laiko pabūti kartu, pasidalinti prisiminimais, padainuoti. Dėkoju už nuoširdų trijų kartų bendravimą. Jaunimo dalyvavimas tokiuose renginiuose suteikia mums visiems vilties, kad bus tęsiamos ir puoselėjamos tautos tradicijos. Mes, regioninio parko darbuotojai, džiaugiamės, kad susipažinote, pabuvote prie kultūros paveldo objekto - Aučynų piliakalnio. Parke turime ne vieną (ne tik kultūros, o ir gamtos) paveldo objektą, todėl visada lauksime dalyvių ir kituose renginiuose.“

Renginio dalyvius prie Saločio ežero Aučynų kaimo moterys vaišino krosnyje kepta namine duona, pyragais, parko darbuotojai – žuviene, karšta arbata. Tad vietos žmonės liko patenkinti regioninio parko direkcijos organizuotu prasmingu renginiu. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"