Paieška KONKURSAS Misko draugas

JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ, KLUBŲ, MOKYKLINIŲ GIRININKIJŲ KONKURSAS
„MIŠKO DRAUGAS“

 

NUOSTATAI

 

Konkursą „Miško draugas“ inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Konkursą organizuoja VšĮ „Nepriklausomi projektai“ (telefonai pasiteirauti: (8 ~ 5) 237 7134, 8 ~ 685 72505,), el. p. jurate@nprojektai.net

 

2008–2009 m. vyksiančio konkurso kryptis„Mišką pažink, pamilk, išsaugok!“.

 

1. TIKSLAS

Išrinkti miškosaugos idėjas tarp mokyklų, gyvenviečių bendruomenių aktyviausiai propaguojančius jaunųjų miško bičiulių (toliau JMB) būrelius, klubus, mokyklines girininkijas, apibendrinti geriausią patirtį ir skleisti ją tarp kitų bendrijų, mokyklų, gamtos mylėtojų draugijų, būrelių.

 

2. UŽDAVINIAI

2.1.                 Ugdyti JMB saviraišką, patraukliai propaguojant (renginiais, akcijomis, konkursais, straipsniais ir t. t.) miškosaugos idėjas.

2.2.                 Organizuoti praktinius darbus: medelių sodinimą, pažintinių takų ir miško infrastruktūros įrengimą.

2.3.                 Propaguoti JMB veiklą Lietuvoje.

2.4.                 Didinti teigiamą vertybinę konkurenciją.

 

3. KONKURSO DALYVIAI

Konkurse dalyvauja jaunųjų miško bičiulių būreliai, klubai, mokyklinės girininkijos.

 

4. KONKURSO VYKDYMO LAIKAS IR UŽDUOTYS

Konkursas vykdomas etapais:

I etapas – nuo konkurso paskelbimo iki 2008 m. lapkričio 25 d. – norinčiųjų dalyvauti JMB registracija (priedas) el. p.: jurate@nprojektai.net

II etapas – nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. gegužės 5 d. – veiklos, propaguojančios miškosaugos idėjas, organizavimas (praktiniai darbai miške, straipsniai, plakatai, stendai, lankstinukai, skrajutės, interneto svetainės, įvairūs renginiai, akcijos, konkursai ir kt.).

III etapas – iki 2009 m. gegužės 10 d. – JMB būreliai pateikia įvykdytos veiklos aprašymą su priedais (fotonuotraukomis, informacijos spaudoje kopijomis, vaizdo ir garso įrašais ir kt.). Konkurso komisija išrenka labiausiai pasižymėjusius būrelius. Informacija pateikiama adresu: Jaunųjų miško bičiulių sambūris, konkursas „Miško draugas“, a. d. 1934 Vilnius - 12.

IV etapas – baigiamasis – apdovanojimai (numatoma data – 2009 m. rugpjūčio mėn.). JMB konkurso nugalėtojai renginyje pristatys įgyvendintas veiklas.

Konkurso rezultatai skelbiami 2009 m. birželio 1 d. JMBS interneto svetainėje www.jmbs.misksajunga.lt


5. KONKURSO UŽDUOČIŲ VERTINIMAS

JMB konkurso „Miško draugas“ nugalėtojus renka vertinimo komisija sudaryta iš iš LR aplinkos ministerijos, miškininkų, visuomeninių organizacijų atstovų.

Visus rezultatus skaičiuoja organizatorių sekretoriatas. Rezultatai skelbiami viešai baigiamojo renginio metu (2009 m. gegužės mėn.), kai komisija pateikia vertinimo protokolą. Komisijos sprendimai nekeičiami.

 

Vertinimo kriterijus

Pastabos

Balai

Vertinimo laikotarpis

2008-09-01 – 2009-05-05

1. Miškosauginis švietimas:

 

 

1.1. Lankstinukas

balai

Vertinama iki 5 balų

1.2. Plakatas

balai

Vertinama iki 5 balų

1.3. Filmukas ar virtualūs žaidimai

balai

Vertinama iki 10 balų

1.4. JMB būrelio interneto svetainė

 

Vertinama iki 10 balų

2. Praktiniai darbai:

 

 

2.1. Medelių/miško sodinimo šventės, talkos, piliakalnių, pilkapių tvarkymas ir kt.

balai

Kiekvienas renginys, suorganizuotas mokyklos ar platesniu mastu, – 8 balai.

Kiekvienas renginys, suorganizuotas būrelio mastu, – 2 balai

2.2. Praktiniai darbai miške (ėdžių, šėryklų įrengimas ir priežiūra, pažintinių takų ir miško infrastruktūros įrengimas)

balai

Kiekvienas praktinis darbas miške – 10 balų.

 

3. Renginiai, akcijos, konkursai, viktorinos, seminarai

balai

Kiekvienas renginys, suorganizuotas mokyklos ar platesniu mastu, – 8 balai.

Kiekvienas renginys, suorganizuotas būrelio mastu, – 2 balai

4. Informacija apie JMBS veiklą spaudoje

balai

Už kiekvieną straipsnį spaudoje – 2 balai.

5. Papildoma veikla

balai

JMB būreliai, klubai, mokyklinės girininkijos gali sugalvoti papildomų būdų, kaip propaguoti miškosaugos idėjas tarp mokyklų, gyvenviečių bendruomenių. Kiekviena iniciatyva pelno po 1 papildomą balą.

 

5. APDOVANOJIMAS

Konkurso dalyviai, įvertinti I, II ir III vietomis, apdovanojami diplomais ir vertingomis dovanomis, o vadovai – padėkomis.

Visiems konkurso dalyviams, jų vadovams ir globėjams įteikiami konkurso dalyvio pažymėjimai.

Konkurso dalyviai apdovanojami stovyklos „Žalioji vasara“ metu.


Priedas

 

JMB konkurso „Miško draugasregistracijos anketa

 

 

**Data

 

 

 

 

JMB pavadinimas

 

 

 

Adresas

 

 

 

Vadovo telefonas

 

 

 

Vadovo elektroninio pašto adresas

 

Mokytojo vardas, pavardė

 

 

 

 

Užpildytas dalyvių anketas grąžinkite iki 2008 m. lapkričio 25 d.

el. paštu: jurate@nprojektai.net arba faksu (8 ~ 5) 237 7134.

 

Dėkojame

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"