Paieška Suvažiavimas dabartinei saugomų teritorijų politikai aptarti

Kaip Grinčas žiemos vandenėlį aušino...

Antuanas de SPINTA

 

Iš daugelio pridurtinių dalių susiklosčiusi tragikomedija-farsas („Suvažiavimas dabartinei saugomų teritorijų politikai aptarti“), lyg ir liaudies padavimų motyvais (atlikta vaikų darželyje-mokykloje „Lietuva“, Krekenavos ikimokyklinėje grupėje, 2009 01 10)

 

Veikiantieji asmenys ir kai kurie pastebėtieji šešėliai:

Valiukaujantis Laisvūnas-kerdžius.

Žagūnių Poviliokas-vilioklis.

Bučkių Jurgelis-meistrelis.

Marazijų Stasys-gizelis.

Klimų Rymantis-samtis.

Kiltinantis iš Romų-priekaba.

Juozapų Aldutė-pamokutė.

Kavamaliauskų El-daraktorė.

Brazdantis de Manta-Sant-žaliasis.

Ei2kaitės Vytautas-mineralinis.

Gaižusis Algirdas-sarančis.

Vežėja Rūta-kalnietė-V...STT.

Gediminų Ožys-atpirkėjas.

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje.

Bevardis ir ašarojantis krekenaviškis seneliukas, kuri skriaudžia visi veikiantys čion asmenys ir kai kurie pastebėtieji šešėliniai vaikščiojantys, bet neįvardijami subjektai.

 

PIRMAS veiksmas.

 

Laisvoji erdvė Krekenavoje. Jaučiamas parako kvapas. Gal dėl žaliųjų mušamo būgno? Gal dėl Valiukaujančio Laisvūno-kerdžiaus batų galandimo į laiptų, vedančių išganingo sambūrio salės link, gelžbetonį. Gal dėl  Kiltinančio iš Romų-priekabos dardėjimo: kas prašė, kas žaliųjų muziką užsakė?!.

Tas parako kvapas tartum vis labiau įsitvyro vaiskiame žiemiškame ore, kai mušamo būgno garsas ūmai nutyla ir pasigirsta žodžiai, tariami Brazdančio de Manta-Sant-žaliojo.

 

Brazdantis de Manta-Sant-žaliasis.  Gaila, jog Panevėžio rajono valdžia yra trumparegiška, net nemato kokios vertybes yra, siekia panaikinti tai, kas sukurta – ir žmogaus, ir gamtos. Įsitikinęs: jei nebus tų saugomų teritorijų, jų vietoje atsiras visokių daniškųjų kiaulininkystės kompleksų, turėsite ne darbo, o smarvę, taršą... Juk visai netolimame Pakruojo rajone danai buvo numatę pastatyti 25 tokius kompleksus... Ir to neatsisakoma.

 

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje:

Čia – ne mums, čia sienoms, mieli krekenaviškiai...  Ir tegu jo galvą daktarai peršviečia!..

 

Kiltinantis iš Romų-priekaba.

Kas jus čia prašė, dinkite iš čia, čia mūsų Krekenava! Mes čia esame šeimininkai!

 

Brazdantis de Manta-Sant-žaliasis.

Tikiuosi, jog ateityje vešite iš kokios Airijos grįžusius anūkus pasižiūrėti, pasidairyti į regioninį parką, o ne į kokį danų kiaulininkystės kompleksą, prasmardinantį visas apylinkes...

O rėkimas, jog reikia griauti, ką ilgai kūrėme, ko gero, labiau tinka kokiems Panevėžio „tulpiniams“, nepasiduokite jų kvietimams... Tikiuosi, jog Upytė, Krekenava nebus tamsiausias Lietuvoje kraštas.

 

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje:

Iš mūsų tyčiojasi, mus tamsiais pavadino – į salę, į salę!

 

Klimų Rymantis-samtis:

Dialogo nebus, čia mes priimsime rezoliuciją!

 

Kavamaliauskų El-daraktorė.

Ak, kaip reikės dirbti, kaip dirbti?..

 

Greta laiptų, vedančių į suvažiavimo salę, pasirodo Bevardis ir ašarojantis krekenaviškis seneliukas, kursai liūdnu liūdnu veidu apžvelgia visus, o po to gailiai gailiai pravirksta. Tarytum į šaltą žiemos naktį išvejamas našlaitėlis. Tik niekas neturi teisės matyti tų ašarų, nes visi užsiėmę savųjų rezoliucijų reikalais.

 

ANTRAS veiksmas.

 

Kultūros centras. Salės pakyla pradžioje tuščia, po to pasirodo šokėjos, po to pranyksta. Visi salėje sėdintieji dėl to nei pralinksmėja, nei nuliūsta.

Greta scenos pasirodo Juozapų Aldutė-pamokutė:

 

Prieš Kalėdas mane tūkstančiais matuojama bauda „pasveikino“, nes gyvenu Krekenavos regioniniame parke... Tačiau tai tegu nebus esmė. Man reikia porininko!

 

Iš salės pirmosios eilės pakyla Klimų Rymantis-samtis:

Aš čia – ateinu! Viską šiandien išsiaiškinsime, darbotvarkę pilnai išsemsime, keturias valandas posėdžiausime. Šiandien čia nedainuosime, kalbos tegu būna rimtos, trumpos, aiškios, prasmingos, neįžeidžiančios, krikščioniškos ir dar kitokių pliusų turinčios. Jei jau bus nukrypimų... Viską reikia priimti...

Ir tegu man padės Žagūnių Poviliokas-vilioklis.

 

Žagūnių Poviliokas-vilioklis: 

Ūkininkas Valikonis dėl saugomoms teritorijoms tenkančių suvaržymų patyrė apie 600 tūkst. Lt nuostolių. Manau, jog Saugomų teritorijų įstatyme neišlaikyta pusiausvyra tarp aplinkosauginių reikalavimų ir vietos žmonių realių poreikių. Toks yra pagrindinis įtampos šaltinis. Tad Krekenavos regioninio parko reglamente turi būti pataisos.

 

Klimų Rymantis-samtis:

... tatai iššaukė Konstitucinio teismo nutarimas dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą... 16 straipsnio pataisa. Ji gimė Žemės ūkio ministerijoje, o gal ir kur kitur. Tai sukėlė daug skausmo visoje Lietuvoje. Per 3000 piliečių  patiria dėl to nemalonumus. Įsitikinau galutinai, jog visų tų problemų bėda yra Saugomų teritorijų įstatymas. Šio įstatymo mintimis persunkta apie 10 kitų įstatymų. Todėl turime niekada nepabaigiamą žemės reformą. Ypač saugomose teritorijose.

 

Kavamaliauskų El-daraktorė:

Ak, kaip reikės dirbti, kaip dirbti?..

 

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje:

Mūsų žmonės nėra nusiteikę prieš Labanoro regioninį parką, tačiau įstatymuose kai ką reikėtų koreguoti. Juk atsikėlė iš Vilniaus ir Kauno turtuoliukai, o kai kuriems vietiniams žmonėms žemės taip ir neatidavė... Dabar žemės atkėlimas ir vietiniams jau nebegalimas. Tad kaip dabar žmonės nesipiktins parko veikla, nors parkas nieko blogo nepadarė, tik įstatymas...

 

Bučkių Jurgelis-meistrelis:

Ar daug regioniniame parke dirba žmonių, ar gauna iš amatų, susietų su paveldu, naudos; ar padidėjo asmenų gyvenamojo turto vertė vietovei suteikus saugomos teritorijos statusą?..

 

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje:

Skaičiavo anas aplinkos ministras vagonėlius paežerėse, tačiau kas paskaičiuos, kiek žmonių yra išvaryti iš savo tėviškių, neatgauna žemių, negali grįžti... Baikime, pagaliau, savų politinių kapitalų krovimosi manieras, atsigręžkime žmonių link...

 

Marazijų Stasys-gizelis:

Regioniniuose parkuose, jų miškuose taikyti griežtus gamtosauginius ir kitokius reikalavimus yra nonsensas. Tam juk yra rezervatai. Draudimais žmonių negalima varyti iš saugomų teritorijų. (...) Saugomose teritorijose įvairių darbų technologijos ypač turi būti pažangios, ekologinės. (..) Patį miškų institutą reikėtų integruoti su tokiomis institucijomis, kaip Miškotvarkos tarnyba, kaip Miško apsaugos tarnyba... Tada geriau reikalai klostytųsi ir saugomose teritorijose.

 

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje:

... mes gyvename tarp saugomų nepraeinamų džiunglių, kur auga dilgėlynai, kiečiai, sulig žmogumi. Esame apleisti visokiais laukiniais pasiutusiais gyvūnais, saugomais vabaliukais, erkėmis... Kodėl skirstomi gyventojai: giminaičiai iš saugomos teritorijos ribų išbraukiami, tad gali drąsiai dirbti ir juoktis iš tų, kurie gyvena regioninio parko teritorijoje, nors patys gyvena už keleto metrų.

 

Gediminų Ožys-atpirkėjas:

Gerai, jog šiandien aš negirdėjau tokio pasisakymo turinio: saugomas teritorijas reikia panaikinti. Jos iš tikro yra reikalingos. Be abejo, reikia atsižvelgti, jog saugomose teritorijose gyvena žmonės. Mūsų Vyriausybės programoje yra įrašyta: išsaugoti vertybes, kurios yra saugotinos. Tačiau ten, kur įmanoma palengvinti žmonėms gyvenimą, tai ir stengsimės daryti.

Pasisakau už dialogą.

 

Klimų Rymantis-samtis:

Dialogo nebus, čia mes priimsime rezoliuciją!

 

Ei2kaitės Vytautas-mineralinis:

Mes 4 metus Trakų rajone kovojame, kad panaikintų visokias zonas. Buferines ir dar kitokias... Yra Pravieniškių, Kybartų, Marijampolės zonos... Ar to neužtenka?.. Atsiranda draudimai, leidimai... Viskas perkama, parduodama... Dideli pinigai „vaikšto“... (...) Trakai pagaliau gavo kurorto vietovės statusą, tačiau į Bendrąjį planą įkištos buferinės zonos. Čia sėdi ponia Baškytė, tad tiesiai pasakysiu, jog tai jos nuopelnas... Bus taip, ponia Baškyte, kaip žmonės pasakys!..

 

Vežėja Rūta-kalnietė-V...STT:

Keistai nuskamba frazė, jog problema kyla dėl mūsų tarnybos ar atskirų direkcijų pernelyg uolaus darbo. Kai pats meras teigia, jog mes esame kritikuojami ir dėl to, jog pernelyg vadovaujamės teisės aktais, nemanau, jog elgiasi teisingai. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, saugomų teritorijų direkcijos nėra įstatymus leidžianti, netgi net politiką formuojanti institucija, o tik valstybės politiką, įgyvendinančios (vadovaujantis esamais teisės aktais) institucijos. Kai atsisakome teisės aktų, mes einame teisinio nihilizmo link.

 

Klimų Rymantis-samtis:

Dialogo nebus, čia mes priimsime rezoliuciją!

 

Kavamaliauskų El-daraktorė.

Ak, kaip reikės dirbti, kaip dirbti?..

 

TREČIAS veiksmas.

 

Balsai tarp Dangaus ir Žemės bei žemėje:

Krekenavoje vykęs suvažiavimas...  dėl regioninių parkų politikos...  dar kartą parodė, kokioms kančioms...  pasmerkiami draustiniuose gyvenantys ir ūkininkauti...  ar verslą plėtoti norintys...  kaimo žmonės...

 

Gaižusis Algirdas-sarančis:

Saugomų teritorijų steigimui, planavimo dokumentų rengimui skiriamos milijoninės ES lėšos. Nebus daugiau tų teritorijų, nebeliks ir ES lėšų... Štai koks yra interesas.

 

Klimų Rymantis-samtis:

Dialogo nebus, intereso neliks, čia mes priimsime rezoliuciją!

 

Pasirodo Bevardis ir ašarojantis krekenaviškis seneliukas, kursai liūdnu liūdnu veidu palydi visus išdardančius svetelius, kursai liūdnu liūdnu veidu skaito žinias apie Krekenavą laikraščiuose-patarėjuose, o po to gailiai gailiai pravirksta. Tarytum į šaltą žiemos naktį išvejamas našlaitėlis. Tik niekas neturi teisės matyti tų ašarų, nes visi užsiėmę savų rezoliucijų reikalais.

*  *  * 

Programėlės variantas siekiantiems suprasti šio veikalo turinį: gamtos ir paveldo sergėtojai, esą, ilgai vargino žmones, prie žemės palinkusius, tačiau anie atsikvošėję ir pasakę, jog mums nebereikia šventosios regioninio parko žemės statuso; tebūnie žemė kaip Dievas sukūrė, o mes ją laupysime, valgysime ir valgydami turėsime vieko viską patys permanyti – laisvi mes gimėme, kultūros kilogramus laisvai pirksime, parduosime ir...

O Grinčas? Kur ir ko jis žiemos vandenėlį aušino? Todėl, jog stovėjo prie kiekvieno(os), neskiriančio(os) ledo nuo vandens - turėjo kažkas kultūros kiaurymes adyti, nes vien dėl to žiema ateina, vien dėl to senas senas žmogus ima ir pravirksta. Išmintis nebepadeda... 

*  *  *

Telegrama (vienu sakiniu) visuomenei: Lietuvos valstybė yra pernelyg silpna, kad kompensuotų nepatogumus tiems, kurie gyvena saugomose teritorijoje; Lietuvos saugomų teritorijų sistemos specialistai yra niekinami, nes vadovaujasi teisės aktais; Lietuvos oligarchėliai-angėlėliai yra apniekinti, nes pastebėtos jų degančios kepurės...

 

Ho-ho-racijaus Grinčo-Grinčinaičio nuotraukos. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"