Paieška Žmogus ir medis etninėje kultūroje

„Žmogus ir medis etninėje kultūroje“

Literatūrinė kompozicija

Gintauta DAUNECKYTĖ

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

 

Šokis – improvizacija „Medžiai rudenį“.

 

Koks jų širdies gerumas -

supt ir supt ant šakų svetimus vaikus!

Koks jautrumas -

guost ošimu kiekvieną praeivį!

Koks pasiaukojimas -

kuo mūsų daugiau, tuo jų mažiau!

(A.Dabulskis)

Medžiai - gyvybės šaltinis žemėje, jie mus maitina, sutvirtina dirvožemį, mažina taršą ir eroziją, valo ir drėkina orą, suteikia prieglobstį ir pavėsį, stebina savo grožiu ir grakštumu. Su medžiais susijusi visa žmonijos istorija. Nors mes jau  seniai  išlindome iš miškų, bet vis dar naudojame medžius būsto statybai, baldų ir įvairiausių daiktų gamybai. O pavardės ir vietovardžiai, kilę iš medžių ar medžio darbų? Kur pažvelgsi, visur išvysi mūsų kultūrinius ryšius su medžiais. Senas medis, augantis kaimo viduryje, yra daugiau negu botaninis individas – tai kaimo centras, ilgaamžiškumo ir pastovumo simbolis, kurio paunksmėje žmonės susirenka pasikalbėti, sužinoti naujienų, priimti sprendimus.

Nuo senų laikų žmonės jautė didelę pagarbą ir prieraišumą medžiams. Tikėjimas nepaprastomis medžių galiomis ilgai gyvavo nepakitęs žmonių sąmonėje, rūpestingai perduodamas iš kartos į kartą. Tikėta, kad medžiai, panašiai kaip ir kiti gamtos objektai, yra veikiami dieviškų galių, dievų, dvasių. Tikėjimas dievybių įsikūnijimu medžiuose pasireiškė atskirų medžių ar miškelių kultu, laikant juos šventais ir neliečiamais.

Ypatinga šventumo aureole buvo apgaubti ąžuolai, laikomi dievo Perkūno medžiais. Ąžuolo nukirtimas buvęs žmogui pavojingas. Jis galėjo reikšti mirtį. Iki mūsų dienų išliko Lietuvoje šimtamečių ąžuolų, menančių pagoniškąjį medžių kultą. Tokie yra garsusis Stelmužės ąžuolas (Zarasų raj.), Mingėlos ąžuolas (Plungės raj.), Rumbų ąžuolas (Biržų girioje), Dapšionių ąžuolas (Radviliškio raj.) ir kiti.

 

Kalnely ošia ąžuolai.

Šakom – galingom rankom -

Atremdami žaibus, žvaliai

Iškėlę laiko dangų...

 

Po ąžuolais – kapai,

Virš ąžuolų – žaibai -

Liepsnos gyvybė uždegta -

Švytėjimu galinga, -

Mirtim... Ji nemirtinga...

Virš ąžuolų – žaibai,

Po ąžuolais – kapai.

( J. Lapašinskas)

 

Kur ugnį kūreno praamžiui,

Po ąžuolų alma versmė -

Per amžius, per amžius, per amžius

Ateinančiam taria: esmi.

 

O ąžuolas kirstas ne sykį

Klastingais kryžeivių kardais.

Krauju ta ugnis užgesinta

Versmėj pelenais jos raudos...

 

...Pragydo viršūnėje paukštis

Per naktį skaičiuoja žvaigždes.

Jei prosenio vėlę pašauksi-

Padangėj žvaigždė užsidegs.

(A.Puišytė)

 

Liepsnos gyvybė uždegta -

Švytėjimu galinga;

Gyva gyvenimu, šventa

Mirtim... Ji nemirtinga...

 

Virš ąžuolų – žaibai,

Po ąžuolais – kapai.

(J. Lapašinskas)

 

Daina „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

 

Nuo seno šventais buvo laikomi uosis, liepa, eglė, pušis ir ypač tie medžiai, kurie išsiskirdavo ypatinga išvaizda.

 

Amžiaus ilgus metus

Augo uosis gražus,

Ir augo, ir lapais žaliavo;

Tarp pakalnių plačių,

Tarp beržų, drebulių

Viršūnės jis nelenkė savo.

 

Daužė jį viesulai, -

Nedrebėjo jisai,

Puikiai ir iš aukšto žiūrėjo.

O kai žvaigždės nušvis,

Per žvainąsias naktis,

Jautriai apie meilę šlamėjo.

(Maironis)

 

Seniai seniai pajūryje gyvenęs žmogus, vardu Teisus, kuris pasižymėjo gerumu, noru visiems padėti, visus sutaikyti. Jam mirus, dievai jį pavertė uosiu ir pavadino teisybės medžiu. Kai dievai nužengdavo žemėn, mėgstamiausią sau buveinę susirasdavo plačiašakio uosio paunksmėje.

 

Oi, eisiu, aš eisiu

Į gilią girelę,

Į gilią girelę,

Pas teisų uoselį.

 

Ten dievas teisingas

Mane išklausys,

Mano vargus, mano bėdas

Nuramins.

(Lietuvių liaudies daina)

 

Liepa buvo laikoma deivės Laimos medžiu. Prie šventų liepų moterys nešdavo aukas – rankšluosčius, drobės gabalus, tikėdamos susilaukti kūdikio.

Buvo tikima, kad mirusieji persikūnija į medžius ir kitus augalus. Buvo manoma, kad į ąžuolą persikelia vyro siela, o į liepą – moters.

 

...O kadaise šventą ąžuolyną

Buvo nuodėmė paliest...

Juk ne svetima ranka sodino

Ir jaunutį daigą obelies.

Ir ne veltui skiepijo senoliai

(Amžina ramybė kaulams jų!)

Medį taip mylėt – kaip brolį,

Neraškyti vaismedžių baltų.

 

Kai susikibę rankom - lyg mergaitės,

Krykštaujančios, lengvos – paplasta

Leidžias į pakalnę obelaitės...

O palaiminta šalie gimta!

(S.Nėris)

Tikėjimas obelų nepaprastumu atsispindi pasakose, dainose apie stebuklingus sodus, obelis, vedančias aukso obuolius.

Taip pat įvairiuose liaudies pasakojimuose atsispindi tikėjimasis šermukšnio magine galia.

 

Atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu

tamsios uogos kerus išsklaidys o naktis

kris su lapais žemyn o sparnai išlenkti

sušvytės tamsoje kurioje aš budžiu

po raudonu šermukšnio medžiu.

(Antanas A. Jonynas)

Žmonės tikėjo, kad šermukšniu ar lazdynu įmanoma apsiginti nuo velnio. Todėl Joninių naktį nuėjus į mišką ieškoti paparčio žiedo, reikėjo su tokia lazda apsibrėžti ratą, kad piktosios dvasios nieko blogo nepadarytų.

 

Daina ,,Ko liūdi, putinėli?“

 

Šermukšnėlė tarp kitų medžių pasislėpusi augo. Ką ji? Štai ąžuolai, beržai, net kokios pasipūtę nuo savo dangaus spalvos žiedų alyvos jau pavasarį savo grožiu didžiavosi... O ji – ne. Tik vėliausią rudenį savo vaisius pažerdavo. Ir kokius! Jų skaistus raudonis skverbėsi pro senus parudavusius didžiuoklių medžių lapus, pro nuogus obelų stagarus, seniai paskutiniais vaisiais atsikračiusius. Šermukšnėlė nesiūlė savo gėrybių visiems, gali neįtikti – ne visų vienodas skonis, liežuviai daugiau prie saldumo pripratę. Per šalnas ateidavo jos vaisių tik protingieji. Žinojo: kartūs vaisiai slepia jėgą, išmintį, ilgaamžiškumą. Lepūnėliai nusisukdavo nuo jos vaisių, o gudrieji ragaudavo per visą ilgą žiemelę ir atsidžiaugti negalėdavo.

 

atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu

tamsios uogos kerus išsklaidys iš tylos

atplasnoję strazdai tau vienam pasiguos

aš jų žmogišką balsą girdžiu

po raudonu šermukšnio medžiu.

(Antanas A. Jonynas)

 

Daina „Eglė“.

 

Egle,

mano medi,

mano vienišas medi,

skaidriam birželio skliaute...

Žiemą, vasarą

žiemą vasarą

siūruoji tamsi ir tyli.

Kokią naktį neši savo šakose?

Kokią ašarą

savo dugne?

(J. Degutytė)

Laidotuvių papročiuose ypatinga reikšmė teikiama eglei, tikint jos apsauginėmis galiomis. Eglišakėmis nužymimas takas, vedantis į namus, kuriuose pašarvotas velionis, iš jų pinami laidotuvių vainikai. Keturias eglaites pritvirtindavo prie vežėčių, veždami mirusįjį į kapines. Ant naujai supilto kapo įsmeigdavo eglutes. Išliko paprotys šalia kapo sodinti medelius: moterims – eglutes, liepaites, vyrams – maumedžius, klevelius.

 

Eglės liūdnos žemės gėlės

mūsų paukščiams ir lakūnams.

Ko vis verčia mus gailėtis

jūsų aukštas nuolankumas?

 

Žalios sausy ir biržely

tyli eglės – įsiskverbę

šaknimis – į juodą žemę,

šakomis – į juodą erdvę.

(A.Bučys)

Tradicinis lietuvių požiūris į medžius atskleidžia žmogaus emocinių vertybių santykį su gamta. Jis skatina aktyvinti mūsų poreikį gamtos globai. Dabar milžiniški medžiai kertami, miškai nyksta, o mes prarandame metų metais kauptą išmintį. Kad atstatytume ryšius su medžiais, nepakanka juos sodinti. Mes turime labiau jais rūpintis.

Medžiais ėmė rūpintis Anglijoje veikianti Common Ground organizacija. Ji ir pradėjo organizuoti medžių puošimo dieną, norėdama surengti festivalį, kuriame kiekvienas turėtų kuo pasidalinti. Medžių puošimo diena rengiama pirmąjį gruodžio savaitgalį (ir jokiu kitu metu!), kai medžiai jau numetę lapus, ir remiasi įvairių šalių tradicijomis.

 

Po žemę medžiai vaikščioja. Kaip žmonės.

Eina jie pakelėmis, žolėtais patvoriais ir paupiais.

Prie ežerų ir upių duburių sustoja apmąstyti vėjus ir likimą,

Ir pėdas paliktas – tylius ir juodus kelmus.

Jie žiūri aklomis šešėlių akimis į tamsų dangų,

Nebylūs lyg kapai – nejaukūs, užmiršti.

(A.Skinkys)

Daina „Medžiai be lapų“.

 

Šokis – improvizacija „Medžiai rudenį“.

 

Tad surenkime bendrą šventę gatvių ir skverų medžiams. Darykite tai, kas jums labiausiai patinka, svarbiausia – atkreipkite dėmesį į medžius, kurių mes paprastai nepastebime. Tai bus pirmasis džiaugsmą teikiantis žingsnis, pradedant jais rūpintis.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"