Paieška Įvertinant galimybes dėl anhidrito telkinio

Įvertinant galimybes dėl anhidrito telkinio

Jonas SATKŪNAS

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas

 

Lietuvos geologijos tarnyboje Žemės gelmių registre 2009 m. gegužės 15 d. įregistruotas anhidrito žemės gelmių geologinis tyrimas. Šiuo metu atliekamas galimos kasybos poveikio aplinkai vertinimo procesas.

Anhidritas - tai CaSO4, bevandenis gipsas su nedidele dolomito ir molio mineralų priemaiša.

Iki šiol Pagirių (Kauno r.) anhidrito telkinys tirtas du kartus – 1979 ir 1992 metais. Anhidrito ištekliai patvirtinti Valstybinės geologijos tarnybos valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos (1992-07-16) 137,3 ha plote sudaro 81,5 mln. tonų.

Pagirių telkinyje 33–35 m storio anhidrito klodas slūgso 300 m gylyje.

Pažymėtina, jog anhidrito gavyba Pagirių telkinyje galima tiktai požeminiu būdu – iškasant šachtą iki naudingojo klodo, kuriame jau horizontaliomis kameromis būtų kasamas anhidritas. O žemės paviršiuje virš šachtos įrengiant būtinus pastatus.

Dar 1994-03-15 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.169 patvirtintoje programoje ,,Žemės gelmių įsisavinimas ir panaudojimas“, buvo numatytas šio telkinio įsisavinimas. Vykdant šią programą buvo parengtas anhidrito gavybos šachtiniu būdu projektas, o šachtos statybą buvo numatyta pradėti dar 1996 metais.

Įvertinus telkinio geologinę sandarą galima teigti, jog Pagirių telkinio požeminės eksploatacijos sąlygos gamtosauginiu požiūriu yra palankios, nes visas numatomas eksploatuoti klodas yra išimtinai sausas (priešingu atveju anhidritas virstų gipsu), uoliena neplyšiuota, neporėta (monolitiška), nelaidi nei skysčiams nei dujoms, pakankamai kieta ir atspari.

Planuojama anhidrito gavyba jokiu būdu negali būti siejama nei su radioaktyviųjų ar kitokių atliekų laidojimu, nes: 1) tai prieštarautų tarptautiniams (TATENA) ir nacionaliniams teisės aktams; 2) tokia veikla nėra nei numatyta, nei planuojama, nei galima; 3) anhidritas yra mažiausiai tinkama geologinė formacija radioaktyviųjų atliekų talpinimo požiūriu (lyginant su moliu, granitu).

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"