Paieška Šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos „Plukė 2012“ nuostatai

PATVIRTINTA: Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro l. e.p. direktoriaus 2012 m. kovo1 d. įsakymu Nr. V-13

 

Šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos „Plukė 2012“ nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Pavasario floros ir aplinkos apsaugos akcija rengiama visos šalies mokyklose. Akcijos tikslas -  gamtosaugos veiklų įvairovės skatinimas, naudojantis integruoto ugdymo teikiamomis galimybėmis.

Kasmet akcijoje dalyvauja tūkstančiai šalies mokinių, kurie stebi pavasario gamtą, keliauja į žygius, tvarko aplinką, tiria pavasarinių augalų populiacijas, sudaro žemėlapius. Pasirinkdami vieną ar kelias akcijos konkursų veiklas, mokytojai integruoja jas į dėstomo dalyko arba neformaliojo švietimo pamokas.

1. Akcijos uždaviniai:

1.1. Naudojantis integralaus ugdymo metodais, formuoti mokinių darnaus vystymosi sampratą pažįstant, saugant pavasario gamtą.

1.2. Formuoti ugdymo bendradarbiaujant įgūdžius, kompetencijas, vertybines nuostatas, skatinti akcijos komandų kūrimąsi mokyklose ir bendruomenėse.

1.3. Skatinti mokytojų, mokinių kūrybiškumą, organizuojant įvairias aplinkosaugos ugdymo veiklas mokyklose.

II. RENGĖJAI

2. Akciją organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.    

3. Akcijos organizatoriai telkia specialistus ir partnerius, padedančius organizuoti renginį. Talkina Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto, Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto dėstytojai ir studentai.

III. LAIKAS, VIETA

4. Integruoto ugdymo akcija „Plukė 2012“ vyks 2012 m.  kovo 1 – birželio 10 d. etapais:

I etapas – informacijos paskelbimas ir platinimas vyksta kovo mėnesį.

II etapas – akcijos komandų formavimas, dalyvių veikla, kovo–gegužės mėnesiais.

III etapas – dalyvių darbų atranka mokyklose, miestuose, rajonuose, savivaldybėse, ataskaitų ir darbų siuntimas, nugalėtojų išaiškinimas gegužės mėnesį.

IV etapas – akcijos dalyvių baigiamasis renginys, apdovanojimas – 2012 metų birželio 13 dieną.

IV. Rėmėjai

5. Akciją dalinai finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

6. Akciją remia:

Baltijos aplinkos forumas

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“

Leidykla „Lututė“,

Lietuvos gamtos fondas,

UAB „Ajonda“,

VšĮ ,,Ekologinio švietimo centras“ (savaitraštis „Žaliasis pasaulis“).

V. DALYVIAI

7. Akcijos konkursuose gali dalyvauti šalies formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų ir būrelių, klubų mokiniai, besidomintys aplinkosauga ir siekiantys šios srities žinių ir ugdantys gebėjimus.

VI. TURINYS

 8. Akcijos metu skelbiami 8 konkursai:

8.1. Pavasario išvykos į gamtą. Jas rengia mokytojai arba gamtininkų būrelių vadovai. Pageidautina, kad išvykos būtų ne tik gamtamokslinės, bet ir turėtų dailės, literatūros akcentų (plenerai, dienoraščių kūrimas). Išvykos gali būti: pažintinės (su edukacinėmis veiklomis), gamtosauginės (atliekami aplinkos tvarkymo darbai), kombinuoto pobūdžio.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: kūriniai, aprašai, maršrutų, gamtos takų schemos, išvykų reportažai, vaizdo ir garso laikmenos, kuriose užfiksuoti žygių momentai, radiniai.

8.2. Konkursas „Pavasaris užsienio kalbomis“ Vadovauja užsienio kalbų mokytojai. Atrenkami užsienio autorių kūriniai apie pavasarį ir gamtą, aptariami su mokiniais, įvertinami meno ir gamtosaugos požiūriu. Atliekami tekstų vertimai į lietuvių kalbą, aptariamos užsienio ir lietuvių kalbos galimybės ir išraiškos priemonės, gamtos ypatybės.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: paraleliniai tekstai. Galima pateikti papildomą medžiagą – mokinių interpretacijas, piešinius.

8.3. Konkursas „Pavasario žemėlapis“ Vadovauja geografijos arba biologijos mokytojai. Mokiniai stebi gamtą, fiksuoja jos pokyčius, sudaro originalius žemėlapius. Pasirenkamas plotas – nuo sodybos iki gyvenamosios vietovės apylinkių. Pavasario faktai gamtoje (augalai, paukščiai, meteorologiniai įvykiai ir kt.) kūrybiškai fiksuojami žemėlapiuose.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: žemėlapiai, kompiuterio laikmenos, maketai ir kt.

8.4. Konkursas „Gamta ir informacinės technologijos“. Vadovauja informatikos mokytojai, būrelių vadovai. Informacija naudojama pamokose, kuriant mokymo priemones, kompiuterinius pristatymus, tinklalapius, žaidimus, testus, mokomąsias kompaktines plokšteles.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: laikmenos, tinklalapiai.

8.5. Pavasario floros rūšių populiacijų tyrimai. Atliekami pasirinktų rūšių populiacijų stebėjimai. Vertingi ir įdomūs ne tik kelių metų, bet ir pirmus metus atliekami stebėjimai, kurių metu mokiniai įgyja pirmuosius gamtos stebėjimo įgūdžius. Rekomenduojama surengti tyrimų pristatymus mokyklose, pamokose, publikuoti stenduose, internete ir kt.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: iliustruota tyrimų ir stebėjimų medžiaga.

8.6. Pavasario dienoraščio konkursas.  Vadovauja literatūros mokytojas. Mokiniai kuria gamtos atgimimo dienoraščius, laisvai interpretuoja gamtos ir žmogaus atbudimo sąsajas. Dalyvių amžius neribojamas, pateikiamų darbų forma laisva. Pageidautini tekstai apie gamtos ir žmogaus pokyčius pavasarį, žaliuosius nuotykius, žmogaus poveikį gamtai. Dalis kūrinių, autoriams sutikus, bus spausdinami.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: gamtos dienoraščiai.

8.7. Plakato floristikos ir gamtosaugos tematika konkursas. Vadovauja dailės mokytojas. Plakatai piešiami A3 formato popieriaus lapuose. Turi atsispindėti pavasario floros apsaugos arba kitokios gamtosaugos idėjos, gali būti plakato mintį išreiškiantis tekstas.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: plakatai, piešiniai.

8.8. Kišeninio kalendoriaus konkursas. Vadovauja dailės mokytojas. Kalendoriuje turi atsispindėti pavasario gamtos nubudimas, įvairovė, grožis. Pageidautinas piešinio saikingumas ir neperkrovimas smulkiomis detalėmis.

Koordinatoriams siunčiama medžiaga: A5 formato piešiniai.

 

            9. Visi darbai siunčiami adresu: Akcijai „Plukė 2012“, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, Vilnius, LT-11302 iki gegužės 20 dienos. Darbe nurodomas autorius, mokykla, adresas, vadovas. Mokyklai atrinkus daugiau darbų, pageidautina pridėti darbų sąrašą.

Kiekviena dalyvavusi mokykla užpildo akcijos anketą (žr. priedą) ir atsiunčia kartu su darbais iki gegužės 20 d. Darbus galima atsiimti per pusmetį po akcijos pabaigos.

VII. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

            10. Vertinimo komisija, į kurią kviečiami atskirų konkursų sričių specialistai, aukštesniųjų kursų studentai gamtininkai, vertina akcijos konkursams pateiktus darbus ir išaiškina nugalėtojus.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

- mokykloms nugalėtojoms: masiškumas (iš pateiktų ataskaitų), dalyvavimas įvairiuose konkursuose, konkursų tarpusavio integralumas ir mokytojų bendradarbiavimas įtraukiant mokinius į akcijos konkursus skirtingų dalykų pamokose;

- nugalėtojams mokiniams: darbų kokybė, kūrybiškumas, originalumas, technika. Mokiniai atskirų konkursų nugalėtojai bus vertinami skirtingose amžiaus grupėse, nugalėtojų skaičius priklausys nuo konkursui pateiktų darbų skaičiaus.

11. Akcijoje išrenkamos mokyklos nugalėtojos ir individualūs konkursų nugalėtojai. Jie pakviečiami dalyvauti baigiamajame  renginyje.

12. Nugalėtojai apdovanojami Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais, prizais ir rėmėjų dovanomis.

 

Akcijos koordinatorius – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Ekologijos ir aplinkosaugos skyriaus metodininkas  Almantas Kulbi. Tel. (8 5) 2671912, el. paštas a.kulbis@gamtininkai.lt

                                                                        Priedas

 

Šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos „Plukė 2012“ dalyvio anketa

 

1. Mokyklos pavadinimas:

2. Akcijos koordinatorius mokykloje (vardas, pavardė):

3. Dalyvavo mokytojų:

4. Dalyvavo mokinių (nurodyti skaičių):

            I-IV klasių:

            V-IX klasių:

            X-XII klasių:

            5. Įtraukta bendruomenės dalyvių (tėvų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir kt.)

6. Dalyvauta konkursuose:

7. Pastabos apie akcijos „Plukė 2012“ vyksmą:

8. Adresas susirašinėjimui:

9. Elektroninis paštas:

10. Telefonas, faksas:

11. Priedai (dalyvavusių mokinių, jų darbų sąrašai, lydraščiai ir kt.)

 

Anketą užpildė (parašas, vardas, pavardė): 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"