Paieška EGZOTINIUS VAISIUS VEDANTYS AUGALAI

RAŠINIŲ KONKURSO „EGZOTINIUS VAISIUS VEDANTYS AUGALAI“

N U O S T A T A I

 

1. Bendros nuostatos:

1.1. Rašinių konkursą tema „Egzotinius vaisius vedantys augalai“ organizuoja Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultetas, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“, portalas ,,Grynas“, svetainė BonsaiVilnius.lt.

1.2. Konkurse gali dalyvauti moksleiviai, jiems pagelbėti gali jų šeimos nariai.

2. Konkurso tikslas - skatinti visuomenės domėjimąsi augalais.

3. Konkurso uždaviniai

3.1. Skatinti domėjimąsi augalais.

3.2. Ugdyti pažintinius interesus, praktinius mokėjimus, įgūdžius bei gebėjimus, skatinti saviraišką.

3.3. Padėti užmegzti ryšius, supažindinti su bendraminčiais.

4. Konkurso objektas – moksleivių rašiniai apie egzotinius vaisius vedančius augalus. Tai gali būti jų auginami augalai, arba augalai, stebėti natūraliose augimvietėse.

5. Konkurso organizavimas:

5.1. Reikalavimai rašiniams:

5.1.1. rašinių apimtis turi būti iki 3000 spaudos ženklų. Rašinys gali būti iliusturuotas pačių autorių nuotraukomis. Rašinio pradžioje paryškintai užrašomas jo pavadinimas; 

5.1.2. rašiniai konkursui pateikiami TXT, RTF, DOC formato failais;

5.1.3. rašiniai siunčiami elektroniniu paštu konkursas@bonsaivilnius.lt;

5.1.4. siunčiat rašinį, laiške nurodoma informaciją: autoriaus vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokykla ir klasė:

5.1.5. rašinys neturi būti anksčiau publikuotas spaudoje;

5.1.6. rašiniai konkursui pateikiami iki 2012 m gegužės 1 d. imtinai.

5.2. Rašinių publikavimas. Kiekvienas konkurso organizatorius savo nuožiūra atrenka rašinius, kuriuos paskelbia savo svetainėje ir/arba žurnale.

5.3. Rašinių vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas:

5.3.1. kiekvienas konkurso organizatorius rašinius vertina atskirai, tačiau konkurso nugalėtojai skelbiami kartu visose organizatorių svetainėse ir/arba žurnaluose;

5.3.2. kiekvienas konkurso organizatorius gali sudaryti vertinimo komisiją, kurios sudėtį paskelbia iki rašinių pateikimo termino pabaigos;

5.3.3. rašinių vertinimą taip pat gali atlikti ir kiekvieno konkurso organizatoriaus svetainės ar žurnalo skaitytojai.

5.3.4. Konkurso nugalėtojai paskelbiami ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 14 dienos.

5.4. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

5.4.1. temos atskleidimas.

5.4.2. originalumas.

5.4.3. kalbos turtingumas, vaizdingumas ir taisyklingumas.

5.4.4. kiekvienas konkurso organizatorius gali nustatyti papildomus vertinimo kriterijus.

6. Autorinės teisės. Pateikdami darbus konkursui, autoriai sutinka, kad konkurso organizatoriai gali be papildomo jų sutikimo rašinius skelbti, koreguoti, platinti ar kitokia forma atgaminti šiuos jų kūrinius savo svetainėse ir/arba žurnaluose be papildomo atlygio.

7. Konkurso prizai:

7.1. Kiekvienas konkurso organizatorius apie savo įsteigtus prizus informuoja savo skaitytojus atskirai ne vėliau kaip iki rašinių priėmimo termino pabaigos.

7.2. Geriausių rašinių autoriai kviečiami į Augalų žavadienio šventę Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakultete 2012 m. gegužės 18 dieną. 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"