Paieška Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso nuostatai

Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkurso nuostatai

 

PATVIRTINTA: Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus 2006-01-05 įsakymu Nr.V-03

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursas (toliau vadinamas Konkursu) yra viena iš jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo ugdymo formų.

2. Konkursą organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.

3. Kasmet skelbiama vis kita Konkurso tema apie gamtą (priedas).

4. Konkurso tikslai ir uždaviniai:

4.1. Skatinti mokinius suvokti gamtinę aplinką, ugdytis ekologines nuostatas, suvokti save kaip atsakingą prasmingai veikiantį bendruomenės narį.

4.2. Ugdyti mokinių literatūrinę saviraišką, paremtą gamtos stebėjimais ir jutimais.

4.3. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su literatūrine visuomene, įtvirtinti kūrėjo pozicijas.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

5. Konkurse gali dalyvauti bendrojo lavinimo, neformaliojo švietimo mokyklų 7–12 klasių mokiniai, jaunimo kūrybiniai sambūriai, atsiuntę poezijos, prozos grožinės literatūros kūrinių, publicistinių rašinių apie gamtą.

6. Konkursas vyksta etapais: mokykloje, rajone (mieste). Konkurso baigiamasis etapas vyksta balandžio pabaigoje Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre (Džiaugsmo g. 44, Vilnius).

7.  Konkurso kūriniai siunčiami iki kovo vidurio (Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, Vilnius LT-11302, el. p.: ljgc@nkm.lt, v.drobelyte@gamtininkai.lt). Konkurso koordinatorė – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro metodininkė Virginija Drobelytė.     

8. Konkurso kūriniai aptariami ir vertinami 3 sekcijose: prozos, poezijos, publicistikos. Kūrybos apimtis – 3–10 eilėraščių, miniatiūrų; kitų prozos ir publicistikos kūrinių – 2–7 puslapiai. Turi būti nurodytas kūrinio pavadinimas, žanras, autoriaus vardas, pavardė, klasė, darbo vadovas (jeigu yra), mokyklos pavadinimas, adresas.

9. Geriausių kūrinių autoriai kviečiami į Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą. Čia mokiniai skaito Konkurso kūrinius, aptaria, analizuoja, interpretuoja ir vertina draugų literatūrinius bandymus.

10. Mokytojai renginio metu gali susipažinti su visų Konkurso dalyvių kūryba ir dalyvauti kūrybos aptarime.

11. Mokiniams skiriamos saviraišką skatinančios ir literatūrinius gebėjimus atskleidžiančios užduotys: rengiamos originalios kūrybos knygos, laikraščiai, etninės kultūros projektai, verčiama grožinė literatūra iš anglų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbų, kuriamos ir vaidinamos teminės, reklaminės scenos; mokiniai, literatūros kritikų patariami, mokosi klausyti, skaityti, rašyti, aiškinasi naujas gamtos mokslų sąvokas, skaito Konkursui nepateiktą savo kūrybą, diskutuoja, dalyvauja kultūrinėje programoje.

12. Kūrybą vertina Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: rašytojai, literatūros kritikai, žurnalistai, mokytojai.

13. Vertinimo kriterijai:

            13.1. meniškumas;

13.2. formos ir turinio originalumas, savitumas;

13.3. temos atskleidimas;

13.4. savo krašto pažinimas, autoriaus ekologinis sąmoningumas;

13.5. kalbos turtingumas ir taisyklingumas.

14. Pakviestiems į baigiamąjį Konkurso etapą Vilniuje ir atlikusiems kūrybines užduotis mokiniams įteikiami Konkurso dalyvio pažymėjimai.

15. Prizininkai apdovanojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pagyrimo raštais, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro ir rėmėjų dovanomis, išleidžiamas jų kūrybos katalogas ar rinktinė, geriausi kūriniai, jei autoriai sutinka, skelbiami internetiniame tinklalapyje www.gamtininkai.lt.

III.  FINANSAVIMAS

16. Konkursą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

17. Paramą teikia  Lietuvos rašytojų sąjungos, „Alma littera“, „Tyto alba“, „Baltų lankų“ leidyklos, „Žaliojo pasaulio“, „Literatūros ir meno“ redakcijos, kitos įstaigos, fondai, fiziniai asmenys.

 

 

Priedas

LIETUVOS  MOKINIŲ  LITERATŪRINIŲ  KŪRINIŲ  APIE  GAMTĄ  KONKURSO TEMA IR DATA

 

2007 m. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras skelbia Lietuvos mokinių literatūrinių kūrinių apie gamtą konkursą tema „Paslaptingas, švelnus, nenusakomas grožis / Ten šnibžda mano vardą svyruokliuose medžiuose“. (Oskaras Milašius)

Mokiniai konkurso kūrinius į Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą turi atsiųsti iki 2007 m. kovo 16 d. Konkurso baigiamasis etapas vyks 2007 m. balandžio 27–28 d. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"