Paieška Tarptautinės vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijos „Aš noriu gyventi“, skirtos augmenijos ir gyvūnijo

Tarptautinės vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijos „Aš noriu gyventi“, skirtos augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai, nuostatai

 

PATVIRTINTA Lietuvos jaunųjų gamtininkų  centro direktoriaus 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-6

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.     Tarptautinė vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcija „Aš noriu gyventi“ (toliau - Akcija) skirta augmenijos ir gyvūnijos  apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai.

2.     Akciją rengia Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3.     Skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, paremtą gamtos stebėjimu, pojūčiais.

4.     Pasidalyti savo išgyventais įspūdžiais ir piešiniais, rašiniais, eilėmis perteikti pavasario gamtos pokyčius.

5.     Ugdyti humanistus, suprantančius faunos ir floros reikšmę gamtai bei žmogui.

6.     Formuoti deramą vaikų ir jaunimo supratimą bei požiūrį į jų gyvenamąją aplinką.

7.     Atkreipti draugų ir visuomenės dėmesį į gamtos trapumą, ekosistemų pažeidžiamumą, diegti aplinkosaugos idėjas.

III. DALYVIAI

8.     Akcijoje gali dalyvauti šalies ir užsienio ikimokyklinio ugdymo institucijų ugdytiniai, bendrojo lavinimo, profesinių, jaunimo, neformaliojo švietimo mokyklų mokiniai, šeimos.

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS

9.         Akcija vyks 2007 m. vasario 21 d. – gegužės 18 d.

10. Vasario 21 d. – kovo 25 d. Akcijos dalyviai parengia kūrybinius darbus (piešinius, rašinius, eilėraščius) ir pateikia atsakingam mokytojui arba vertinimo komisijai (komisija gali būti sudaryta mokyklos nuožiūra), kuri atrenka geriausius mokinių darbus. Atrinkti geriausi kūriniai siunčiami į parodą.

 11. Kūriniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, kreidelėmis, pieštukais ir kt., ne mažesni kaip A3 formato. Piešiniai turi būti etiketuoti (1 priedas) piešinio pusės dešiniajame kampe.

 12. Rašiniai, eilėraščiai turi būti išspausdinti su etiketei reikalingais rekvizitais.

13. Kartu su kūriniais atsiunčiama Akcijos ataskaita (išskyrus šeimas) (2 priedas).

 14. Į parodą dalyviai kūrinius atveža arba atsiunčia iki 2007 m. balandžio 2 d. su lydraščiu (eksponatų sąrašu) ir ataskaita adresu:  Akcijai „Aš noriu gyventi“, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, LT-11302 Vilnius.

15. Akcijos kūrinių paroda – 2007 m. balandžio 23 d. – gegužės 18 d. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.

16. Parodos baigmė ir prizininkų apdovanojimas – 2007 m. gegužės 18 d. 11 val. Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre (Džiaugsmo g. 44, Vilnius).

V. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

      17. Vaikų ir jaunimo kūrinius vertins Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: dailininkai, mokytojai, Aplinkos ministerijos atstovai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai.

18. Kūriniai vertinami 3–6 m., 7–14 m., 15–21 m. amžiaus grupėse. Prizininkai bus informuoti ir 10 geriausių autorių apdovanoti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, kiti –  Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais, rėmėjų dovanomis; bus suorganizuota ekskursija po Lietuvos jaunųjų gamtininkų centrą. Geriausi rašiniai, eilės bus spausdinami šalies spaudoje. Prizininkai skelbiami internetiniame tinklalapyje www.gamtininkai.lt .

19. Darbus galima atsiimti po parodos uždarymo. Jie saugomi 3 mėnesius.

20. Akcijos organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių nuostatų reikalavimų,  turinčių defektų: suplėšyti, sutepti, sulamdyti, nebaigti piešti ir pan.

21. Organizatoriai pasilieka teisę kūrinius naudoti smulkiajai leidybai.

VI. FINANSAVIMAS

22. Akcijos darbų parodą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Kitas išlaidas apmoka renginio organizatoriai, rėmėjai.

23. Akciją remia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Lietuvos vaikų fondas.

Akcijos koordinatorė – Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Profesinio informavimo ir konsultavimo kabineto vedėja Aušra Žemaitytė

Tel. (8 5) 2670084, el. paštas a.zemaityte@gamtininkai.lt

 

1 priedas

Tarptautinė vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcija „Aš noriu gyventi“ 2007 metai

 

Užpildykite spausdintomis raidėmis, iškirpkite ir priklijuokite piešinio  pusės apatiniame dešiniajame kampe.

 

 

Autoriaus vardas ir  pavardė ….……………………………………………….

Amžius………………………………………………………………..……

Miestas, rajonas ……………………………………………….……………

Tikslus švietimo įstaigos pavadinimas ……………………………………….

………………………………………………………………………..…

Mokytojo vardas ir pavardė ……………………………………..…………

 

 

2 priedas

Tarptautinė vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcija „Aš noriu gyventi“ 2007 metai ataskaita

 

Siekdami žinoti, kiek vaikų, mokytojų, tėvų, gyvenamosios vietos bendruomenės narių dalyvauja Akcijoje „Aš noriu gyventi“, prašome atsakyti į pateiktus klausimus ir atsiųsti kartu su kūrybiniais darbais.

1.       švietimo įstaigos pavadinimas.

2.       Kiek vaikų ir jaunimo dalyvavo Akcijoje?

3. Ar kūrybiniai darbai buvo pristatyti mokyklos, gyvenamosios vietos bendruomenėms? Jei taip, kokiomis formomis, kiek dalyvavo tėvų, kitų bendruomenės narių?

4. Kaip dar vykdėte Akciją (ekskursijos, išvykos, straipsniai, teminiai užsiėmimai ir kt.) savo grupėje, klasėje, mokykloje, bendruomenėje, šeimoje?

 

Mokytojo parašas

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"