Paieška Seimas patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją pažeisdamas įstatymus.

Seimas patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją pažeisdamas įstatymus.

 

 

2007 m. sausio 18 dieną Seimas neeilinio posėdžio metu patvirtino Nacionalinę energetikos strategiją, kuri Seimui buvo pateikta pažeidžiant galiojančius Lietuvos teisės aktus.  Rengiant strategiją nebuvo atliktas privalomas Strateginis poveikio aplinkai vertinimas. šio proceso metu įvertinamas galimas poveikis aplinkai, žmonių sveikatai ir kultūros paveldui, numatomos neigiamo poveikio mažinimo priemonės ir galimos alternatyvas. Proceso metu vyksta vieši svarstymai, užtikrintas įstatymų numatytas visuomenės dalyvavimas, informacijos prieinamumas ir vieši svarstymai.

 

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija kreipėsi į LR Seimo pirmininką V. Muntianą prašydama nepasirašyti priimto Nutarimo dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo ir,  siekiant apginti viešąjį interesą, inicijuoti strategijos persvarstymą kaip to reikalauja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai bei demokratinės valstybės statusas.

Aplinkosaugininkai pabrėžė, kad „nutarimo dėl Nacionalinės energetikos strategijos karštligiškas priėmimas, neatlikus strateginio poveikio aplinkai vertinimo, pažeidė demokratinės valstybės nuostatas ir neužtikrino piliečiams įstatymais suteiktos teisės dalyvauti svarstant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkos kokybei, žmonių sveikatai ir kultūros paveldui; taip pat siūlyti tokį poveikį mažinančias priemones ir alternatyvas“.

Aplinkosaugininkai visą Nacionalinės energetikos strategijos parengimo ir patvirtinimo procesą vertiname kaip skubotą ir nedemokratišką. Ypač tai akivaizdu dėl numatomos Lietuvoje statyti naujos atominės elektrinės klausimo, kuris stumiamas ‚buldozerio principu“ be jokios viešos diskusijos ir kritinės nuomonės.

Anksčiau patvirtintos nacionalinės energetikos strategijos, nors tuomet nebuvo privalomas strateginis vertinimas, buvo svarstomos viešai ir demokratiškiau.

 

Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija mano, kad prievolės atlikti strateginio poveikio aplinkai vertinimą nepaisymas gali sukliudyti Lietuvai gauti Europos Sąjungos struktūrinę paramą. Atlikti strateginį poveikio aplinkai vertinimą strategijoms, programoms įpareigoja 2001 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB.

 

 

Papildoma informacija:

Saulius Pikšrys (687) 92486

Kęstutis Navickas (689) 71355

 

Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicijos informacija www.aplinkosauga.lt

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"