Paieška Mūsų projektas – pagalba gamtai

Mūsų projektas – pagalba gamtai

 

Pradedamas įgyvendinti Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos lėšomis finansuojamas gamtosauginis - švietėjiškas projektas "Retų aukštapelkės paukščių išsaugojimas Kamanų rezervate, ugdant aplinkosauginį visuomenės sąmoningumą". 2006 m. gruodžio mėnesį JTVP PAF MPP, bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija ir su VšĮ "Gamtos  paveldo fondas"pasirašytas susitarimas dėl projekto pradžios.

šio projekto pagrindinis tikslas atsispindi jo pavadinime. Planuojamas tikslo poveikis - išsaugoti atvirų aukštapelkių plotai pagerins sąlygas aukštapelkės retų paukščių rūšių populiacijoms, įrengtas lankytojų centras ir padidėjęs visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas užtikrins jų išlikimą.

Pagrindiniai  projekto darbai: visuomenės švietimo ir bendruomenės integravimo į aplinkosauginį švietimą sistemos sukūrimas, mokomųjų-pažintinių programų mokytojams ir mokiniams paketo parengimas, lankytojų centro rekonstrukcija ir ekspozicijos įrengimas, gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas pelkėje.

Projekto partneriai yra Kamanų valstybinio gamtinio rezervato direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybės. Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2008 m. spalio mėn.

Dėl specifinių aplinkos sąlygų Kamanų aukštapelkėje gyvūnų rūšių nėra daug, tačiau čia gyvena rūšys, nesutinkamos kitose buveinėse. Kamanų pelkė – daugelio retų paukščių prieglobstis. Kasmet atvirose Kamanų pelkėse peri 3-4 poros pievinių lingių, 1-2 poros didžiųjų kuolingų, 1-2 poros tikučių, ir 9-10 porų dirvinių sėjikų. Tai yra didžiausia dirvinio sėjiko perimvietė šalyje.

Dirvinis sėjikas yra tapęs Kamanų rezervato simboliu. Todėl jis ir pasirinktas, kaip vienas iš svarbiausių buveinės apsaugos indikatorių. Dirviniai sėjikai – tai viena iš tų tilvikų rūšių, kurios Lietuvoje peri tik aukštapelkėse. Jų perėjimo biotopai – atviri aukštapelkių plynių arba jų pakraščių plotai. šiai rūšiai būdingas lizdinis konservatyvizmas – tam tikra specifinė aukštapelkių augalija. Nepaprastai svarbu ne tik augalų rūšys, bet ir jų aukštis bei tankumas. Dirviniai sėjikai dažnai sugrįžta perėti į tuos pačius aukštapelkių plotelius, netgi kelerius metus gali perėti tose pačiose įdubose, kur anksčiau buvo lizdas.

Daugumai retų aukštapelkės paukščių rūšių reikalingos panašios gyvenimo sąlygos kaip ir dirviniam sėjikui, jos jautriai reaguoja į gyvenamosios aplinkos pokyčius, todėl projekto metu vykdomi gamtotvarkiniai darbai padės išsaugoti tvarkymo planuose numatytas pelkės plynes atviras, bus sudarytos geresnės sąlygos biologinei įvairovei, retų rūšių populiacijoms. O taip pat didžiulis dėmesys bus skiriamas visuomenės švietimui ir aplinkosauginio sąmoningumo didinimui, informuojant visuomenę apie ją supančios aplinkos reikšmingumą ir vertingumą, prevenciškai stabdant trikdymo faktorių. Projekto metu organizuojamų susitikimų, savanoriškų talkų, švenčių metu vienas iš svarbiausių tikslų – nuolatos informuoti bei konsultuoti vietos bendruomenę aktualiais klausimais bei skatinti saugomos teritorijos administracijos ir bendruomenės diskusijas bei idėjas apie bendrus projektus.

Lankytojų centre planuojama įrengti gamtinė ekspozicija, seminarų - video ir mokymo klasė bei parengta mokomoji-pažintinė programa bus gera galimybė visuomenei netiesiogiai bendrauti su gamta, pažinti ją, ugdyti įsitikinimą, kad žmogus pats gali dalyvauti gamtosaugos problemų sprendime ir siekti jų gerėjimo. Tokios investicijos į lankytojų centro įrengimą – puiki motyvacija vietiniams ir regiono gyventojams pajausti savo gyvenamosios aplinkos išskirtinumą, suvokti save kaip neatskiriamą šios aplinkos dalį ir kartu jaustis atsakingais. Tai sąmoningas saviorganizacijos procesas, kurio metu formuojamos aplinkosauginės nuostatos, žinių ir įgūdžių visuma bei palankus aplinkai gyvenimo būdas. Naujoviškai įrengtas Kamanų lankytojų centras taps skirtingų tikslinių grupių susitikimų traukos centru ir pavyzdžiu kitoms saugomoms teritorijoms.

Projektas prisidės prie Kamanų rezervato Gamtos mokyklos populiarinimo regiono mastu. Bendri renginiai: seminaro organizavimas, gebėjimų ir žinių stiprinimas bei ekspozicijos apie Kamanų aukštapelkės buveinę ir retų rūšių joje apsaugą steigimas lankytojų centre sudarys palankų klimatą skirtingų bendruomenės grupių įtraukimui į aplinkosauginį judėjimą. Tai turės didelę švietėjišką, auklėjamąją reikšmę ir užtikrins rezultatų ilgalaikiškumą ir tęstinumą. Tokio pobūdžio projektai gali būti išplėsti ir pakartoti kitose vietovėse kaip sektinas pavyzdys per aplinkosauginį švietimą saugoti biologinę įvairovę.

Parengtos mokomosios programos sustiprins Kamanų Gamtos mokyklos veiklą, pagerins švietimo įstaigų galimybes aplinkosauginio švietimo ugdyme. Prie švietėjiškos-mokomosios informacijos platinimo prisidės Akmenės ir Mažeikių rajonų savivaldybių švietimo skyriai ir vietinė žiniasklaida. Padidės viso šiaurės Lietuvos regiono mokytojų ir mokinių mokymo turinio įsisavinimo pajėgumai. Rezultatų nauda duos dvejopą šviečiamąjį poveikį: pirmiausia, projekto metu įsigyta materialioji bazė suteikia kokybišką informacijos gavimo būdą realioje aplinkoje ir praktinį tos informacijos pritaikymą. Antras svarbus momentas – suformuota aplinkosauginio švietimo sistema ugdys vietinės bendruomenės gamtosauginį sąmoningumą, skatins nevartotojišką požiūrį į gamtą, atsakomybę už savo aplinką. Pamokos gamtoje padės lavinti moksleivių palankaus elgesio įgūdžius praktinėje veikloje, taip pat dalyvaujant aplinkosaugos renginiuose, skatins jų savarankiškumą bei ugdys pilietiškumą, priimant sprendimus. Mokytojai bus skatinami naudoti kuo įvairesnius darbo metodus ir formas, tuo pačiu kelti savo kvalifikaciją organizuojamuose dalykiniuose seminaruose.

Gamtos mokyklos steigimo Kamanų lankytojų centre idėja ir mokomųjų-pažintinių programų pritaikymo patirtis saugomose teritorijose sėkmingai gali būti pritaikyta ir pakartota kitose Lietuvos saugomose teritorijose.

 

Informaciją parengė:

Aušra Birgelytė, Gamtos paveldo fondas, projekto vadovė

Eglė Platukytė, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato vyr. specialistė informacijai

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"