Paieška Netikėtai atverstas puslapis

Netikėtai atverstas puslapis

Zenonas BUTKEVIČIUS

 

Bevartydamas savo popierius nustebau juose radęs man įdomų dokumentą - kai kurias pastabas apie Viktoro Bergo gyvenimo tarpsnį, susijusį su tarnyba kariuomenėje ir pirmaisiais darbo Klaipėdoje metais.

Atrodo, apie tai lyg ir nebūta publikacijų tada, kai neseniai minėjome V.Bergo 100-ąsias gimimo metines. Pagalvojau: gal kada nors kam nors pravers? Girdėjau, rengiama knyga apie V.Bergą. Juk V.Bergo karo bendražygių, ko gero, jau nė nebelikę...

šio teksto autorius - generolas majoras Petras Petronis, ėjęs įvairias pareigas tarybinėje kariuomenėje. 1942 metais buvo 16 lietuviškosios divizijos žvalgybos viršininkas, 1943-1945-divizijos artilerijos vadas, kartu su divizija įžengęs į Klaipėdą. Tai - kalba, pasakyta atidengiant V.Bergo memorialinę lentą prie namo Donelaičio gatvėje Vilniuje, kur iki mirties gyveno V.Bergas. Tą tekstą pateikiu be jokių taisymų ar trumpinimų, o jį gavau tiesiai iš P.Petronio rankų po minėjimo.

„Gerbiami draugai! šiandieną sukanka 80 metų nuo Lietuvos revoliucinio judėjimo dalyvio, Tarybų Lietuvos nusipelniusio gamtos apsaugos darbuotojo Viktoro Bergo gimimo dienos. Deja, nesulaukė mūsų mielas draugas Viktoras Bergas savo 80-jo gimtadienio. Negailestinga mirtis išplėšė jį iš šeimos ir draugų tarpo.

Su Viktoru Bergu asmeniškai susipažinau 1942 m. 16-osios lietuiškosios šaulių divizijos eilėse. Kaip ir daugelis Tarybų Lietuvos patriotų, jis 1941 m. pasitraukė iš okupuotos Lietuvos ir įstojo į lietuviškosios divizijos eiles, kur iki 1944 metų su ginklu praėjo visą tos divizijos garbingą kovų kelią, vykdydamas sunkius ir pavojingus karo meto uždavinius. Jo sumanumas, mokėjimas įvertinti sudėtingą kovinę situaciją kautynių metu buvo labai didelis. Už jo drąsą, pasiaukojimą ir narsumą kautynėse, draugą Viktorą Bergą gerbė ne tik lietuviškosios divizijos ir pulko vadovybė, bet visi lietuviškosios divizijos kariai. Jis, dirbdamas šaulių pulko štabe ir rūpindamasis karių materialiniu aprūpinimu, buvo labai jautrus žmonėms, visų rangų kariams. Už tą didžiulį jautrumą žmonėms kariai mokėjo jam pagarba ir meile.

Viktoras Bergas atėjo į lietuviškąją diviziją turėdamas didelį gyvenimo, politinės kovos ir organizacinio darbo patyrimą. Todėl 1944 m., kai tik buvo išvaduotas Vilnius, Tarybų Lietuvos vyriausybė paskyrė jį Vilniaus apskrities vykdomojo komiteto pirmininku, o 1945 m. sausio mėn. išvadavus Klaipėdą - Klaipėdos miesto vykdomojo komiteto pirmininku. Jau antrą dieną po Klaipėdos miesto išvadavimo aš susitikau su Viktoru Bergu. Abu vaikščiojome po sugriautos, dar degančios ir tuščios Klaipėdos miesto gatves. Tada aš jam lyg ir juokaudamas pasakiau: „Perduodu jums, gerb. Pirmininke, išvaduotą, bet sugriautą ir tuščią, be gyventojų Klaipėdą. Kelk ją iš griuvėsių ir priimk į ją žmones, pasiryžusius joje gyventi.“

Klaipėdiečiai niekada neužmirš savo miesto vykdomojo komiteto pirmininko, pradėjusio kelti miestą iš griuvėsių.

Nuo 1947 metų Viktoras Bergas tvarkė medžioklės ir gamtos apsaugos Lietuvoje problemas. Tos problemos buvo sprendžiamos vadovaujant mūsų mielam kovų draugui Viktorui Bergui. Tai buvo milžiniškos reikšmės problemos Tarybų Lietuvai, pakilusiai į gyvenimą po sunkios vokiškųjų fašistų okupacijos ir pradėjusiai gydyti karo metų žaizdas. Reikėjo sukurti teorinius, mokslinius, politinius ir organizacinius Tarybų Lietuvos gamtosaugos pagrindus. Ir Viktoras Bergas, subūręs apie save tikrų gamtos apsaugos specialistų bei gamtos mylėtojų ir entuziastų būrį, tą uždavinį sėkmingai sprendė ir jo praktiškam vykdymui vadovavo, kol jo jėgos leido.

Kovų bendražygiai, bendradarbiai, visi, kurie pažinojo Viktorą Bergą, visos Tarybų Lietuvos žmonės niekada neužmirš Lietuvos gamtos mylėtojo, karšto patrioto, internacionalisto, kovotojo už Tarybų Lietuvos laisvę, jos žmonių laimę ir gerovę - Viktoro Bergo. Jo šviesus atminimas visada paliks mūsų širdyse. Gen. P.Petronis. 1986.I.13“.

...Mane labiausiai sudomino tų dienų liudininko - P.Petronio - pastaba: deganti, sugriauta, tuščia, be žmonių Klaipėda. Ar kas nors, žvelgdamas į šiandieninę, tuo galėtų patikėti?

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"