Paieška Kviečiame studijuoti Neakivaizdinėje jaunųjų ornitologų mokykloje

Kviečiame studijuoti Neakivaizdinėje jaunųjų ornitologų mokykloje

 

1980 metais Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre įkurta dvimetė Neakivaizdinė jaunųjų ornitologų mokykla. Jauniesiems ornitologams vedami teoriniai, praktiniai užsiėmimai, pažinimo pamokos gamtoje, stovyklos, ekspedicijos. Ypač daug dėmesio skiriama praktiniam paukščių pažinimui – žiemos metu užsiėmimai vyksta Vilniaus universiteto, Kauno Tado Ivanausko Zoologijos muziejaus laboratorijose, fonduose, Lietuvos zoologijos sode; vasarą  – geriausia „laboratorija“ – gamta; organizuojamos stovyklos, ekspedicijos Ventės rage, Baltojoje Vokėje, Žuvinte, Juodkrantėje, Sirvetoje, Pajūrio regioniniame parke.

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras skelbia priėmimą į 13-ąją Neakivaizdinės jaunųjų ornitologų mokyklos laidą. Nuostatai ir mokymosi sąlygos skelbiami ir internete:  www.gamtininkai.lt.

Mokykla mokama, dalyvio dviejų metų mokestis – 120 Lt.

Norinčius studijuoti Neakivaizdinėje jaunųjų ornitologų mokykloje prašome registruotis (mokiniai – vardas, pavardė, klasė, mokyklą, jos adresas, namų adresas ir telefonas; kiti asmenys – amžius, veiklos sritis, adresas) iki 2007 metų balandžio 20 dienos.

Į įžanginę sesiją, kuri numatoma gegužės pirmą dekadą, dalyviai bus pakviesti individualiai.

 

Neakivaizdinės jaunųjų ornitologų mokyklos nuostatai

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI. Plėtoti šalies vaikų ir jaunimo užimtumą bei pasirinktos mokslo srities gebėjimus ir kompetencijas. Besidomintiems ornitologija sudaryti sąlygas pažinti, stebėti, tirti Lietuvos paukščius ir rūpintis jų, kaip nacionalinio turto, saugojimu. Ugdyti mokinių ekologinę kultūrą, kūrybinę  iniciatyvą, žingeidumą, pasitikėjimą savo jėgomis, darbštumą, darnos su gamta jausmą.

Formuoti mokinių aplinkosaugos, aplinkotyros pažintines, humanistines ir pilietines nuostatas.

VALDYMAS. Neakivaizdinės jaunųjų ornitologų mokyklos (toliau – Mokykla) veiklą inicijuoja ir organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras. Mokyklai vadovauja taryba: Mokyklos kuratorius, skiriamas Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus, mokslinis vadovas ir trys jaunieji ornitologai. Mokyklos darbą organizuoja kuratorius ir mokslinis vadovas, padedami Lietuvos ornitologų draugijos, Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Žemės ūkio universiteto, Kauno T. Ivanausko zoologijos muziejaus.

MOKYMASIS. Mokykloje gali mokytis ne tik bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, bet ir kiti asmenys nuo 14 iki 21 metų besidomintys ornitologija. Informacija apie Mokyklą skelbiama spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniame puslapyje www.gamtininkai.lt, platinama  švietimo sistemos padaliniuose. Mokykla dvimetė. Per dvejus mokslo metus vyksta 4 sesijos, 2 konferencijos, 2 mažosios ekspedicijos ir 2 ekspedicinės stovyklos. Į užsiėmimus mokiniai kviečiami individualiai. Mokymas ir savarankiškas mokymasis  vyksta pagal Mokyklos veiklos programą, kuri sudaroma dvejiems metams ir tvirtinama Centro direktoriaus (žr. priedą).

Išklausę dvejų metų teorinį ir praktinį kursą, parengę du įskaitinius ir vieną baigiamąjį darbą,  mokiniai ir gauna šios Mokyklos baigimo pažymėjimą.

TEISĖS IR PAREIGOS. Mokiniai sudaro mokymo sutartį su Lietuvos jaunųjų gamtininkų centru.

Mokiniai  turi teisę: pasirinkti įskaitinių bei baigiamųjų darbų temas, savarankiškas užduotis,

susipažinti su Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro nuostatais ir laikytis juose pateiktų Centro bendruomenės narių teisių, pareigų ir atsakomybės.

Mokiniai, be pateisinamos priežasties praleidę užsiėmimus, neatlikę užduočių, pažeidę Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro vidaus tvarkos taisykles, gali būti šalinami iš Mokyklos. Mokestis tokiu atveju negrąžinamas.

DALYVIAI, FINANSAVIMAS. Mokslas Mokykloje mokamas: dvejiems metams – 120 Lt. Socialiai remtiniems mokiniams, pateikusiems socialinės rūpybos skyrių pažymas, taikomos lengvatos. Mokestis naudojamas Mokyklos darbui organizuoti, priemonėms įsigyti, lektorių ir vadovų darbui apmokėti bei transporto nuomai. Mokykla dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto. Mokykla gali būti remiama juridinių ir  fizinių asmenų.

 

Mokyklos mokslinis vadovas - dr. Pranas Mierauskas, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos gamtos fondo generalinis direktorius.

Mokyklos kuratorė - Stasė Mameniškienė, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Biologijos skyriaus vedėja, papildomojo ugdymo pedagogė metodininkė.

 

                                                           

Priedas

Neakivaizdinės jaunųjų ornitologų mokyklos veiklos programa

 

 

TEORIJA

 

Vertybinis, dorovinis, normatyvinis ekologijos turinys.

Ekologinė etika. Gyvybė etikos požiūriu. Gyvasis pasaulis ir etika.             6 val.

Lotynų kalbos ABC.                                                                                          8 val.

Ornitologijos reikšmė ir raidos istorija.                                                                 2 val.

Bendroji paukščių kūno sandaros apžvalga.                                                         8 val.

Lietuvos paukščių sistematika ir paplitimas šalyje bei už jos ribų.                           6 val.

Įstatymai, saugantys paukščius. Paukščių apsaugos problemos.                            6 val.

      Biotechninės priemonės.                                                                              2 val.

Paukščiams svarbios teritorijos.                                                                          6 val.

Paukščiai ir jų buveinės:

Miško paukščiai.                                                                                                2 val.

Pievų paukščiai.                                                                                                2 val.

Vandens paukščiai.                                                                                            2 val.

Pelkių paukščiai.                                                                                                2 val.

Atvirų ir žemės ūkio plotų paukščiai.                                                                   2 val.

Būdingiausi apylinkių paukščiai.                                                              4 val.

Paukščių migracijos. Artimieji, tolimieji migrantai.                                                4 val.                           

Paukščių ekologija. Ekologinė padėtis Lietuvoje.                                                  4 val.

Paukščių migracijų, veisimosi, poravimosi etologija.                                              6 val.                           

Tyrimų ir stebėjimų metodikos:

Lauko ornitologiniai tyrimai.                                                                                20 val.

Plėšriųjų paukščių apskaitų ypatumai.

Paukščių stebėjimai inkiluose, prie lesyklų.

Žiemojančių paukščių stebėjimai, apskaitos.

Žiedavimo metodas tiriant paukščius.

Pelėdinių paukščių apskaitos.

Tilvikinių paukščių apskaitos.

Fenologiniai stebėjimai.

Migracijų stebėjimai.

Taškinės apskaitos.       

14. Tiriamojo darbo aprašas.                                                                              2 val.

 

Iš viso: 92 val.

 

 

            PRAKTIKA

 

 

1. Paukščių atpažinimas iš balsų gamtoje ir įrašų.

 

20 val.

 

2. Paukščių atpažinimas iš siluetų skrydžio metu.

 

10 val.

 

3. Paukščių lizdų, kiaušinių atpažinimas.

 

10 val.

 

4. Jauniklių vadų stebėjimai.

 

10 val.

 

5. Lizdų, inkilų užimtumo stebėjimai.

 

10 val.

 

6. Paukščių žiedavimas.

 

20 val.

 

7. Apskaitos traukimo, susibūrimo metu.

 

10 val.

 

8. Iškamšų gaminimas, technologija, metodika.

 

8 val.

 

9. Paukščių kūno matavimai, individų lyties nustatymas.

 

4 val.

 

10 Ekspozicinės medžiagos ruošimas.

 

8 val.

 

                                                                         

 

      Iš viso:

106 val.

 

SAVARANKIšKOS UŽDUOTYS

 

1.  Žiemojančių sausumos paukščių apskaita.

2.  Retųjų žiemojančių paukščių apskaita.

3.  Žiemojančių vandens paukščių apskaita.

4.  Migruojančių paukščių apskaitos.

5.  Praskrendančių žąsų ir gervių apskaita.

6.  Paukščių apskaitos migracijų (traukimo) metu.

7.  Žąsų, gervių, tilvikų apskaitos jų susitelkimo vietose migracijų ir šėrimosi metu.

8.  Paukščių atskridimo pavasarį registravimas.

9.  Perinčių paukščių ir jų jauniklių žiedavimas.

10. Baltųjų gandrų lizdų registravimas.

11. Kregždžių lizdų stebėjimas.

12. Maršrutinės paukščių apskaitos.

13. Mano apylinkėje perintys paukščiai.

14. Mano apylinkės uoksiniai paukščiai.

15. Miesto balandžių ekologiniai tyrimai.

16. Retųjų nykstančių paukščių stebėjimai ir apskaita.

17. Kolonijinių paukščių apskaita.

18. Rudagalvių kirų kolonijų apskaita.

19. Griežlių apskaita.

20. Metų paukščio stebėjimai.

 

Atsižvelgiant į ekspedicijų laiką, vietovę, programa gali būti pakoreguota, papildyta.

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"