Paieška Vilniaus apskrities švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkurso nuostatai

Vilniaus apskrities švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkurso nuostatai

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus apskrities švietimo įstaigų gražiausios aplinkos konkursas (toliau - konkursas) organizuojamas siekiant skatinti mokyklų, kitų švietimo įstaigų bendruomenes aktyviai įsijungti į krašto grąžinimo darbą, skiepyti moksleivijai, jaunimui meilę gamtai, istoriniam ir etnokultūriniam palikimui. Siekti, kad aplinkos apsaugos idėjos, aplinkos estetinio formavimo teorinė ir praktinė patirtis rastų deramą vietą kasdieniniame darbe, sklistų po kaimus, miestelius ir miestus.

2. Konkursą organizuoja Vilniaus apskrities viršininko administracija ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija.

II. TIKSLAI

      3.  Skatinti racionalų, aukšto estetinio lygio aplinkos tvarkymą švietimo įstaigų ir gretimose teritorijose, racionalų žemės naudojimą, įveisiant ir prižiūrint įvairios paskirties želdynus, puošiant švietimo įstaigų klases ir bendro naudojimo vietas.

      4.  Ugdyti aplinkosauginį mąstymą ir aplinkosauginio darbo įgūdžius, darnos su gamta, grožio pajautimą.

      5.  Formuoti Vilniaus apskrities švietimo įstaigose gražią, saugią, švarią, estetiškai patrauklią ir darbingą aplinką.

      6. Išaiškinti gražiausiai aplinką besitvarkančias apskrities švietimo įstaigas, skleisti jų patyrimą.

III. LAIKAS

  1. Konkursas vykta 2007 m. balandžio 15 d. – spalio 15 d.
  2. Konkurso vertinimo komisijos švietimo įstaigas vertina dviem etapais. Pirmasis etapas – atranka miestuose, rajonuose, savivaldybėse gegužės 20 d. – liepos 1 d. Antrasis etapas – nugalėtojų išaiškinimas apskrityje – rugsėjo 2-30 d.

IV. DALYVIAI

      9. Konkurse dalyvauja visos Vilniaus apskrities bendrojo lavinimo, profesinės mokyklos, vaikų arželiai ir kitos švietimo įstaigos.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkursui vykdyti ir organizuoti sudaromos:

            10.1. Vilniaus mieste, rajonuose ir savivaldybėse vertinimo komisijos iš vietos savivaldybių švietimo skyrių, savivaldybių aplinkos apsaugos specialistų ir visuomeninių organizacijų atstovų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

            10.2. Apskrities komisija – Vilniaus apskrities viršininko įsakymu (Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos teikimu).

      10.3. Miesto, rajono, savivaldybės komisija įvertina ir išrenka švietimo įstaigas: 1-2 gražiausiai, išradingiausiai aplinką ir įstaigos patalpas tvarkančius ir puošiančius vaikų lopšelius-darželius; 1-2 pradines mokyklas; 1-2 pagrindines, vidurines mokyklas; 1-2 gimnazijas; 1-2 kitas švietimo įstaigas.

       10.4 Savivaldybių vertinimo komisijos pirmojo etapo vertinimo rezultatus Vilniaus apskrities viršininko administracijos švietimo skyriui pateikia iki liepos 10 d.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

       11. Vertinama balais pagal šiais nuostatais nustatytą sistemą, vadovaujantis šiais kriterijais:

       11.1. Bendras teritorijos vaizdas, želdynų būklė ir priežiūra, poilsio zonų, sporto aikštynų išdėstymas, augalijos įvairumas, dekoratyvumas, savitumas - iki 25 balų.

       11.2. Aplinkos švara ir tvarka, organinių atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas (lapų, žolės ir kitų atliekų tvarkymui) - iki 15 balų.

       11.3. Etnografijos, mažosios architektūros elementų panaudojimas, pavėsinių, vandens baseinėlių įrengimas ir kt. - iki 20 balų.

       11.4. Biotechninių apsaugos priemonių įrengimas ir panaudojimas (inkilų, lesyklų ir kt. įrengimas ir priežiūra) - iki 10 balų.

       11.5. švietimo įstaigos vidaus patrauklumas, augalų komponavimas, tikslinių stendų, ekspozicijų ar muziejų įrengimas - iki 20 balų.

       11.6 Aplinkos apsaugos įdėjų ir etnokultūros propagavimas - iki 10 balų.

(Atskirai vertinami aplinkos ir etnokultūros muziejai - iki 50 balų.)

VII. VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

       12. Nugalėtojomis pripažįstamos kiekvienoje grupėje po 3 švietimo įstaigas, kurioms komisija skyrė daugiausia balų iš viso 15 švietimo įstaigų.

             Atskirai apdovanojamas įdomiausias Vilniaus apskrities švietimo įstaigos aplinkos ir etnokultūros muziejus.

       13. Nugalėtojai apdovanojami baigiamosios konferencijos metu Apskrities viršininko administracijos ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos padėkos raštais bei rėmėjų prizais.

Alfonsas MACAITIS, Vilniaus apskrities viršininkas;

Rapolas LIUŽINAS, Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos pirmininkas

 

Rėmėjai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, žurnalas „Sodo spalvos“, savaitraštis „Žaliasis pasaulis“, Vilniaus universiteto Botanikos sodas, Lauko gėlininkystės bandymų stotis.

 

Informacija teikiama tel.: (5) 2685300, 2685303, mob. tel. 8 616 47875.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"