Paieška Kviečiame studijuoti Neakivaizdinėje kinologų mokykloje

Kviečiame studijuoti Neakivaizdinėje kinologų mokykloje

 

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, padedamas Lietuvos veterinarijos akademijos,

Lietuvos kinologų draugijos ir Lietuvos gyvūnų globos draugijos, 2003 metais įkūrė dvimetę Neakivaizdinę  kinologų mokyklą. Joje mokosi jaunimas besidomintis kinologija - nuo 14 iki 21 metų. Užsiėmimai vyksta Veterinarijos akademijos laboratorijose, klinikose, Lietuvos zoologijos sode, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, VRM pasienio tarnyboje, Kinologijos centre, veislynuose, dresavimo mokyklose.

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras skelbia mokinių priėmimą į 3-ąją Neakivaizdinės kinologų mokyklos laidą. Nuostatai ir mokymosi sąlygos skelbiami ir internete:  www.gamtininkai.lt.

Mokykla mokama, dalyvio dviejų metų mokestis – 150 Lt.

Norintys studijuoti, registruojami iki 2007 metų gegužės 1 dienos. Informacija teikiama nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu.

Stojantieji parengia darbą viena iš duotų temų ir jį pristato įžanginės sesijos metu:

 1. Gyvūnų gerovė ir jos vertinimas;

 2. Labiausiai paplitusios šunų veislės Jūsų rajone, mieste;

 3. Turime pripažinti, kad mūsų augintiniai teršia aplinką. Daugelyje pasaulio šalių

    šeimininkai turi surinkti savo augintinių išmatas. Tai nėra pati geriausia išeitis,

    nes sukelia daug nepatogumų šeimininkui. Kaip siūlote spręsti šią problemą.

    (Rašydami šią temą pasirinkite atitinkamą teritoriją, pvz., savo kiemo, mokyklos,

     parko teritoriją ir t.t.)

Į įžanginę sesiją, kuri numatoma gegužės antrą dekadą, kviesime individualiai.

 

Neakivaizdinės kinologų mokyklos nuostatai

 

TIKSLAI. Ugdyti jaunimo ekologinę kultūrą, pagarbą ir meilę gamtai, gyvūnams. Mokyti elgtis su gyvūnais, juos pažinti, rūpintis ir būti atsakingiems už savo augintinius. Formuoti jaunimo humanistines, estetines ir pilietines nuostatas.

VALDYMAS. Neakivaizdinės kinologų mokyklos (toliau ─ Mokykla) veiklą inicijuoja  Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras. Mokyklai vadovauja taryba. Ją sudaro: kuratorius, skiriamas Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus, mokslinis vadovas ir trys mokinių atstovai. Mokyklos darbą organizuoja Mokyklos kuratorius, padedamas Lietuvos Veterinarijos akademijos, Lietuvos kinologų  draugijos ir Lietuvos gyvūnų globos draugijos.

MOKYMASIS. Mokykloje gali mokytis ne tik bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, bet ir kiti

asmenys - nuo 14 iki 21 metų besidomintys kinologija ir parengę stojamuosius darbus.

Informacija apie Mokyklą skelbiama spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse, internetiniame puslapyje www.gamtininkai.lt, platinama  švietimo sistemos padaliniuose.

Mokykla dvimetė.

Per dvejus mokslo metus vyksta 4 sesijos, 2 mažosios konferencijos, 4 praktikumai tarptautinėse bei šalies specializuotose šunų parodose. Į užsiėmimus mokiniai kviečiami individualiai. Mokymas ir savarankiškas mokymasis vyksta  pagal Mokyklos veiklos programą (Priedas), kuri sudaroma dvejiems metams ir tvirtinama Centro direktoriaus.

Per dvejus mokslo metus mokiniai parengia du žodinius ar stendinius pranešimus mažosioms konferencijos bei baigiamąjį įskaitinį darbą.

Išklausę dvejų metų teorinį ir praktinį kursą, bei atlikę duotas užduotis, gauna šios Mokyklos baigimo pažymėjimą.

TEISĖS IR PAREIGOS. Mokiniai sudaro mokymo sutartį su Lietuvos jaunųjų gamtininkų centru.

Mokiniai  turi teisę: pasirinkti stojamojo darbo, konferencijos pranešimų bei įskaitinių darbų temas; susipažinti su Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro nuostatais ir laikytis juose pateiktų Centro bendruomenės narių teisių, pareigų ir atsakomybės; dešimt geriausiai besimokančių ar konkurso tvarka atrinktų mokinių turės teisę būti kinologų teisėjų asistentais, o išlaikę kvalifikacinius egzaminus – tapti teisėjais.

Mokiniams sudaromos sąlygos nemokamai lankytis Lietuvoje vykstančiose šunų parodose.

Mokiniai, be pateisinamos priežasties praleidę užsiėmimus, neatlikę užduočių, pažeidę Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro vidaus tvarkos taisykles, gali būti šalinami iš Mokyklos. Mokestis tokiu atveju negrąžinamas.

DALYVIAI, FINANSAVIMAS. Mokslas Mokykloje mokamas: dvejiems metams – 150 Lt. Socialiai remtiniems mokiniams, pateikusiems socialinės rūpybos skyrių pažymas, taikomos lengvatos. Mokestis naudojamas Mokyklos darbui organizuoti, priemonėms įsigyti, lektorių ir vadovų darbui apmokėti bei transporto nuomai.

Mokykla dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto. Mokykla gali būti remiama juridinių ir  fizinių asmenų.

Mokiniai, be pateisinamos priežasties praleidę užsiėmimus, neatlikę užduočių, pažeidę Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro vidaus tvarkos taisykles, gali būti šalinami iš Mokyklos. Mokestis tokiu atveju negrąžinamas.

 

Mokslinis vadovas - Karolis Masilionis, Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas.

Kuratorė - Stasė Mameniškienė, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro Biologijos skyriaus vedėja.    

                       

Priedas

Neakivaizdinės kinologų mokyklos veiklos programa

 

 

      Temų pavadinimai

Studijų metodai

Valandų skaičius

Mokyklos programos bei stojamųjų darbų pristatymas.

Paskaita

8

Ekologinė etika. Gyvybė etikos požiūriu. Gyvasis pasaulis ir etika

Paskaita

4

Gyvūnų globos problemos pilietinės sąmonės formavime.

Paskaita.

Diskusija

6

Integracija į ES ir gyvūnų gerovė. Teisinė bazė

Paskaita. Vaizdo medžiaga

8

Kinologijos istorija. šuns kilmė

Paskaita. Vaizdo medžiaga

8

   šuns eksterjeras

Paskaita

8

Bendra šuns kūno sandaros apžvalga. šuns anatomija

Paskaita. Vaizdo medžiaga

10

šuo bendruomeninis gyvūnas.

šeimos, sportiniai, dirbantys šunys.

Paskaita. Praktinis užsiėmimas

12

šuns elgsena: įgyta ir insaitas.

Elgsenos modeliai.

Paskaita. Praktinis užsiėmimas

16

šunų nervinės veiklos tipai.

Paskaita

2

Dresūros stadijos: mokymosi, koregavimo, dirgiklių,   pakartojimo.

Paskaita. Praktinis užsiėmimas

10

   Veislių grupės, jų standartai

Paskaita. Vaizdo medžiaga

12

   Zoohigiena. Veterinarinė parazitologija

 

Paskaita. Vaizdo medžiaga

6

   Zoonozės

Paskaita. Vaizdo medžiaga

4

   šunų priežiūra įvairiais gyvenimo etapais

Paskaita. Vaizdo medžiaga

10

   Įvairaus amžiaus ir aktyvumo šunų maisto poreikiai

Paskaita. Praktinis užsiėmimas

6

   Gyvūninės ir augalinės kilmės pašarai

Paskaita

4

   Veisimas

Paskaita

6

   Dekoratyvinė šunininkystė

Paskaita

6

   Tarnybinė šunininkystė

 

Paskaita

6

   Parodos

Paskaita. Praktinis užsiėmimas

24

 

                                                                                                                        Iš viso:  176val.                           

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"