Paieška Šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos “Plukė 2007” nuostatai

šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos “Plukė 2007” nuostatai

I. Bendrosios nuostatos

Akcija skiriama pavasario floros ir aplinkos apsaugai šalies mokyklose rengiama septintus metus. Kiekvienais metais akcijoje dalyvauja tūkstančiai šalies mokinių, kurie stebi pavasario gamtą, keliauja į žygius, tvarko aplinką, tiria pavasarinių augalų populiacijas, sudaro žemėlapius. Pasirinkdami vieną ar kelias akcijos konkursų veiklas, mokytojai integruoja jas į dėstomo dalyko arba neformalaus švietimo pamokas, tuo spręsdami akcijos tikslą ir uždavinius.

1. Naudojantis integralaus ugdymo metodais, formuoti mokinių darnaus vystymosi sampratą pažįstant, saugant pavasario gamtą.

 2. Formuoti ugdymo bendradarbiaujant įgūdžius, kompetencijas, vertybines nuostatas, skatinti akcijos komandų kūrimąsi mokyklose ir bendruomenėse.

3. Skatinti mokytojų, mokinių kūrybiškumą, organizuojant aplinkosaugos įvairias ugdymo veiklas mokyklose.

II. RENGĖJAI

 

5. Akciją organizuoja Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras.    

6. Akcijai vadovauja organizacinis komitetas, turintis teisę kviesti pavienius specialistus ir partnerius, padedančius organizuoti renginį. Talkina Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto, Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto dėstytojai ir studentai.

III. LAIKAS, VIETA

7. Integruoto ugdymo akcija “Plukė 2007” vyks 2007 m.  kovo 20 – birželio 16 d. etapais:

I etapas – informacijos paskelbimas ir platinimas vyksta kovo mėnesį.

II etapas – akcijos komandų formavimas, dalyvių veikla, kovo – gegužės mėnesį.

III etapas – dalyvių darbų atranka mokyklose, miestuose, rajonuose, savivaldybėse, ataskaitų ir darbų siuntimas, nugalėtojų išaiškinimas - gegužės mėnesį.

IV etapas – akcijos dalyvių baigiamasis renginys, apdovanojimas 2007 metų birželio 14-16 dienomis.

IV. Rėmėjai

8. Akcija dalinai finansuoja švietimo ir mokslo ministerija.

9. Akciją remia: Lietuvos gamtos fondas, Botanikos institutas, VšĮ ,,Ekologinio švietimo centras“, Labdaros ir paramos fondas “Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras”.

V. DALYVIAI

10. Konkurse gali dalyvauti šalies formalaus ir neformalaus švietimo mokyklų ir būrelių, klubų mokiniai, besidomintys aplinkosauga ir siekiantys žinių šioje srityje bei užsiimantys konkrečia akcijos atskirų konkursų veikla.

VI. TURINYS

10. Akcijos metu skelbiami konkursai ir renginiai:

10.1. Pavasario žygiai į gamtą. Juos savo iniciatyva rengia mokytojai arba gamtininkų būrelių vadovai įvairiose šalies vietose bei projekto “Gamta šalia mūsų” atstovai rajonuose. Pageidautina, kad gamtą pažįstantys mokytojai ir vyresnieji mokiniai rengtų pavasario žygius ne tik savo mokyklos, bet ir viso miesto arba rajono mokyklų, vaikų darželių, specialaus ugdymo įstaigų vaikams.

10.2. Konkursas “Pavasaris ir užsienio kalba” (konkursui vadovauja užsienio kalbų mokytojai). Kviečiame nagrinėti su mokiniais užsienio autorių kūrinius, juos aptarti, vertinti jų gamtosaugines idėjas, apibendrinimus atsiųsti organizatoriams kartu su originalaus kūrinio teksto kopija. Siūlome atlikti užsienio kalbomis parašytų tekstų vertimus (atliktus individualiai) į lietuvių kalbą. Vertimai iš užsienio kalbų bus vertinami atskirai.

10.3. Konkursas “Pavasario žemėlapis ” (vadovauja geografijos arba biologijos mokytojai). Mokiniai stebi gamtą, fiksuoja jos pokyčius, sudarydami originalius žemėlapius. Pasirenkamas plotas gali būti įvairus – nuo sodybos aplinkos, mokyklos artimiausių apylinkių, artimo miškelio, parko, iki didesnių teritorijų. Galima naudoti jau sukurtus žemėlapius ir juose fiksuoti pavasario eigą vietovėje, žemėlapių pagrindu sudaryti maketus. Galima pasirinkti vieno ar kelių augalų paplitimą vietovėje, arba viso pavasario eigą. šis konkursas – ne geografijos žinių patikrinimas, o kūrybiškas pavasario stebėjimas, jį fiksuojant plokštumoje, erdvėje.

10.4. Konkursas “Gamta ir informacinės technologijos”. Vadovauja informatikos mokytojai, būrelių vadovai. Pavasaris fiksuojamas naudojant IT, kaupiami duomenys. Informacija naudojama pamokose, kuriant mokymo priemones, kompiuterinius pristatymus, tinklalapius, mokomąsias kompaktines plokšteles. Galima kurti interneto tinklalapius ar jų fragmentus, susijusius pavasario gamtos saugojimu. Informaciją siųsti  laikmenose.

10.5. Pavasario floros rūšių populiacijų tyrimai. Atliekami pasirinktų rūšių populiacijų stebėjimai pagal dr. V. Rašomavičiaus metodiką (kn.: šapokienė E., 1994: Aplinkotyra, P. 97-99. - Vilnius). Mokytojai gali naudotis J. Naujalio vadovėliu (Naujalis J., 1992: Augalų populiacinė ekologija. – Vilnius). Tokie stebėjimai pravers stebint pavasarį žydinčių augalų populiacijų būklės pokyčius konkrečiose vietovėse, paskatins tyrimus atlikti kasmet bei kaupti duomenis.

10.6. Literatūrinio kūrinio apie pavasario gamtą konkursas. Vadovauja lietuvių kalbos mokytojai. Laukiame mokinių kūrinių apie pavasario gamtą, gamtos dienoraščių. Dalyvių amžius neribojamas, pateikiamų darbų forma laisva. Pageidautini tekstai apie gamtos ir žmogaus pokyčius pavasarį, žaliuosius nuotykius, gerus darbus gamtai. Dalis darbų, autoriams sutikus, bus spausdinama.

10.7. Plakato floristikos ir gamtosaugos tematika konkursas. Plakatai piešiami A3 ir didesnio formato popieriaus lapuose, juose turi atsispindėti pavasario floros apsaugos arba kita gamtosaugos idėja, gali būti plakato mintį išreiškiantis tekstas.

10.8. Kišeninio kalendoriaus konkursas. Kasmet išleidžiame kalendorių, kuriam panaudojami vaikų piešiniai. Kalendoriuje turi atsispindėti pavasarinės gamtos nubudimas, įvairovė, grožis. Atskirų reikalavimų nėra, tačiau skirtingai nei plakatui, nėra apibrėžtas formatas (gali būti įvairus), pageidautinas piešinio saikingumas ir neperkrovimas smulkiomis detalėmis.

11. Visi darbai siunčiami adresu: Akcijai “Plukė 2007”, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, Vilnius, LT-11302 iki gegužės 20 dienos. Prie darbų nurodomas autorius, mokykla, adresas, vadovas. Mokyklai atrinkus daugiau darbų, pageidautina pridėti darbų sąrašą.

Kiekviena dalyvavusi mokykla užpildo akcijos anketą (žr. priedą) ir atsiunčia kartu su darbais iki gegužės 20 d. Darbus galima atsiimti per pusmetį po akcijos pabaigos.

VII. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS

 12. Vertinimo komisija, į kurią kviečiami atskirų konkursų sričių specialistai, vyresniųjų kursų studentai gamtininkai, vertina akcijos konkursams pateiktus darbus ir išaiškina nugalėtojus. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

-          mokykloms nugalėtojoms: dalyvavimo masiškumas (pagal pateiktas ataskaitas), dalyvavimas įvairiuose konkursuose, konkursų tarpusavio integralumas ir mokytojų bendradarbiavimas įtraukiant mokinius į akcijos konkursus;

-          konkursų nugalėtojams – darbų kokybė, gamtosaugos potencialas atskiruose darbuose, kūrybiškumas. Mokiniai konkursų nugalėtojai bus vertinami skirtingose amžiaus grupėse, nugalėtojų skaičius priklausys nuo konkursui pateiktų darbų skaičiaus.

Komisija komentuoja užduočių atlikimo kokybę ir tendencijas moksleiviams ir mokytojams.

14. Akcijoje atrenkamos mokyklos nugalėtojos ir individualūs atskirų konkursų nugalėtojai. Jie pakviečiami dalyvauti baigiamajame renginyje.

15. Nugalėtojai apdovanojami Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro pagyrimo raštais prizais ir rėmėjų dovanomis.

Akcijos koordinatorius Almantas Kulbis.

 

Priedas

šalies mokinių integruoto ugdymo akcijos “Plukė 2007” mokyklos arba būrelio ataskaita

  1. Mokyklos, būrelio, klubo pavadinimas:
  2. Akcijos koordinatorius mokykloje
  3. Dalyvavo mokytojų (nurodykite dalykus):
  4. Dalyvavo mokinių:

4.1.   I-IV klasių: _________________

4.2.   V-IX klasių:_________________

4.3.   X-XII klasių:_________________

  1. Dalyvauta konkursuose:
  2. Pastabos apie akcijos “Plukė 2007” vyksmą:
  3. Adresas susirašinėjimui:
  4. Elektroninis paštas:
  5. Telefonas, faksas:
  6. Priedai (mokinių, darbų sąrašai, lydraščiai ir kt.)

 

Anketą pildė:                  ___________________                            __________________________

                                                                 (parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"