Paieška Auginantys energetinius augalus, kaip biokuro žaliavą, taip pat gali gauti paramą

Auginantys energetinius augalus, kaip biokuro žaliavą, taip pat gali gauti paramą

 

Žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-233 patvirtintos paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklės.

Paramos už energetinius augalus, skirtus biokuro gamybai, administravimo ir kontrolės taisyklės (Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1973/2004, nustatančiu bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams. šiomis Taisyklėmis nustatyta paramos skyrimo tvarka, apibrėžti reikalavimai žemės ūkio veiklos subjektams, auginantiems energetinius augalus kaip biokuro žaliavą, bei juos superkančioms ir perdirbančioms įmonėms.

Pareiškėjai, siekiantys gauti paramą už energetinius augalus (išskyrus trumpos vegetacijos medžius ir krūmus), kartu su Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiška (Paraiška) Nacionalinei mokėjimo agentūrai (Agentūra) turi pateikti su supirkėju ar pirmuoju perdirbėju sudarytos energetinių augalų auginimo ir supirkimo sutarties (Sutartis) kopiją. Norintys gauti paramą už trumpos vegetacijos medžių ir krūmų auginimą kartu turi pateikti užpildytą pareiškimą dėl trumpos vegetacijos medžių ir krūmų auginimo (Pareiškimas). Pareiškėjai turi atitikti nustatytus reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti.

Kiekvienai energetinių augalų rūšiai turi būti sudaroma atskira sutartis. Sutartyje privalo būti nurodyta jos galiojimo trukmė, energetinių augalų pavadinimas ir plotas (hektarais šimtųjų dalių tikslumu), pristatytinai žaliavai taikomos sąlygos, sutarties šalių atsakomybė, rekvizitai, kitos teisės aktuose nustatytos bendrosios privalomos atskiroms sutarčių rūšims sąlygos.

Norime pabrėžti, kad Žemės ūkio ministerijos Įsakyme paminėtos tik minimalios sutarties sąlygos (t.y. reikalavimai sutarčiai, susijusiai su paramos (45 eurų/ha) už energetinius augalus teikimu ir administravimu). šie reikalavimai jokiu būdu neapriboja ir nesuvaržo Sutarties šalių (t.y. žemdirbio - žaliavos augintojo, jos supirkėjo ar perdirbėjo) teisių ar galimybių numatyti kitas reikalingas sąlygas,  tokias kaip pristatomos ar superkamos žaliavos kainos, kokybiniai rodikliai, atsiskaitymo principai ir t. t.  Minėtos sutarčių standartinės ar įprastinės sąlygos buvo taikomos iki šiol (t.y. iki paramos už energetinius augalus schemos atsiradimo) superkant žaliavą iš žemdirbių biokuro gamybai. Be to, negalime atsižvelgti į kai kurių žemdirbių savivaldos organizacijų bei žemdirbių pasiūlymus nurodyti taisyklėse orientacines ar rekomendacines žaliavos supirkimo kainas, nes tai būtų šiurkštus sutarties šalių kompetencijos pažeidimas bei rinkos ekonomikos dėsnių nepaisymas.

Paraiškoje nurodyti energetinių augalų plotai turi sutapti su sutartyje nurodytais žemės plotais. Sudaręs sutartį su pareiškėju, supirkėjas ar pirmasis perdirbėjas Agentūrai ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 10 d. turi pateikti užstatą, kurio dydis apskaičiuojamas dauginant visų žaliavai auginti naudojamų plotų, nurodytų atitinkamoje supirkėjo ar pirmojo perdirbėjo pasirašytoje sutartyje, sumą iš 60 eurų už hektarą. Užstatas - Agentūrai pateikiamas banko čekis, garantinis arba laidavimo raštas arba grynieji pinigai, pervedami į Agentūros specialią sąskaitą banke.

Taisyklėse apibrėžti reikalavimai supirkėjui ir pirmajam perdirbėjui skirstomi į  pagrindinius (PR),   nepagrindinius (NR), antraeilius (AR). Už atitinkamų reikalavimų neįvykdymą supirkėjui ir perdirbėjui taikomos sankcijos, numatytos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 V dalyje. Visų pritaikytų sankcijų suma negali viršyti užstato dydžio.

Reikalavimai supirkėjui: pristatyti pirmajam perdirbėjui visą iš pareiškėjo nupirktą energetinių augalų žaliavos kiekį (PR); tvarkyti apskaitą, kurioje turi būti šie duomenys: visų supirktų iš pareiškėjų atskirų rūšių žaliavos kiekiai, pirmajam perdirbėjui parduotų šių žaliavų  kiekiai,  pirmųjų perdirbėjų rekvizitai (PR); leisti ir palengvinti Agentūrai atlikti patikras vietoje arba pateikti tvarkomos apskaitos duomenis (PR); priimti pareiškėjų pristatomos žaliavos kiekius, užtikrinant, kad atitinkamas jų kiekis bus panaudotas Bendrijoje biokuro gamybai (AR); pasirašyti Energetinių augalų derliaus (biokuro žaliavos) pristatymo aktą, kurio forma tvirtinama Agentūros direktoriaus įsakymu (AR).

Remiantis taisyklėmis, reikalavimai pirmajam perdirbėjui yra šie: įsipareigoti, kad į biokurą bus perdirbtas visas pagal sutartis įsigytas žaliavos kiekis, ar kiekis, lygus apskaičiuotam pagal referencinį derlingumą, arba perduoti įsipareigojimą galutiniam perdirbėjui perdirbti tarpinius produktus į biokurą (PR); užtikrinti, kad energetinių produktų, gautų perdirbus žaliavą, ekonominė vertė bus didesnė negu  visų kitų tokio perdirbimo būdu gautų kitokios paskirties produktų (PR); tvarkyti atskirą turimų atsargų ir jų perdirbimo apskaitą (PR); leisti ir palengvinti Agentūrai atlikti patikras vietoje, arba pateikti tvarkomos apskaitos duomenis (PR); perdirbti žaliavas iki antrųjų metų, einančių po derliaus metų, liepos 31 d. (NR); priimti pareiškėjų pristatytus žaliavų kiekius, užtikrinant, kad tam tikras jų kiekis bus panaudotas biokuro gamybai Bendrijoje (AR); pasirašyti pristatymo aktą (AR).

Žemdirbiai norintys gauti paramą pagal šią paramos schemą, iki einamųjų metų birželio 15 d. paraišką ir pasirašytos sutarties kopiją pateikia Agentūrai. Pavėluotai pateiktos paraiškos priimamos iki liepos 10 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos sumą mažinant 1 proc., išskyrus vėlavimo atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios (pvz.: pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 10 dienų nuo tada, kai atsiranda tokia galimybė, kartu su paraiška turi pateikti prašymą priimti pavėluotai pateiktą paraišką ir dokumentus, patvirtinančius vėlavimo priežastį. Sutarties pakeitimo/nutraukimo atveju privalu informuoti Agentūrą apie pakeitimus ne vėliau kaip iki liepos 10 d., kad galima būtų atlikti reikalingas patikras. Įprastiniais atvejais, nesant nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių, pasėlių deklaravimo ir paramos prašymų duomenys, norint išvengti sankcijų, turi būti patikslinti iki birželio 15 dienos.

Nacionalinė mokėjimo agentūra įpareigota iki šių metų birželio 15 d. patvirtinti energetinių augalų derliaus (biokuro žaliavos) pristatymo akto formą ir informacijos apie energetinių augalų derliaus perdavimą, perdirbimą ir galutinio produkto pagaminimą pateikimo Agentūrai pavyzdžius.

Suprantame, kad Taisyklėse pateikti paramos administravimo reikalavimai (ypač žaliavos perdirbimo įmonėms) yra gan griežti. Tačiau jie išplaukia iš aukščiau minėto ES Reglamento nuostatų.

Artimiausiu metu taisyklės bus papildytos pagrindiniais reikalavimais, susijusiais su energetinių augalų panaudojimu ar    perdirbimu iki galutinio produkto pareiškėjo (žemdirbio valdoje).

Išsamesnės informacijos teirautis Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Tiesioginių išmokų skyriaus vyr. specialistės E.Daunorienės (tel. (8 5) 239 1371) – žaliavos augintojų (paraiškų pateikimo) klausimais; Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento  Infrastruktūros skyriaus vyr. specialisto R. Bagdono (tel. (8 5) 239 84 20) – supirkėjų ir perdirbėjų bei užstatų klausimais.

 

Žemės ūkio ministerijos inf.

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"