Paieška Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos nuostatai

PATVIRTINTA: Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus 2007 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-76

 

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos nuostatai

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Suteikti mokiniams biochemijos, genetikos, molekulinės biologijos žinių.

2. Ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, vaizduotę, savarankiškumą

3. Formuoti mokslinio darbo įgūdžius, rengti gyvenimui ir profesinei veiklai.

4. Mokyti orientuotis informacijos, technologijų gausoje, gebėti pasirinkti.

II. STRUKTŪRA

5. Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos (toliau – Mokykla) veiklą organizuoja

    Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras. Mokyklos bazė – Biochemijos institutas.

6. Mokykla dvimetė. Joje gali mokytis 11–12 klasių mokiniai. Mokomasi pagal

    programą, kuri sudaroma dvejiems metams ir tvirtinama Centro direktoriaus.

    Mokinių darbus vertina, juos konsultuoja organizacinė konsultacinė komisija,

    Biochemijos instituto mokslininkai.

7. Mokymasis susideda iš sesijų ir laikotarpio tarp sesijų, kai mokiniai namie atlieka

individualias užduotis, rengia mokslinius darbus, kurie per sesijas nagrinėjami ir

aptariami. Sesijose mokiniai išklauso teorinį kursą, atlieka laboratorinius

darbus, eksperimentuoja, vykdo stebėjimus Biochemijos ir kituose institutuose,

aukštosiose mokyklose bei atitinkamos krypties įstaigose.

    Baigiamojoje sesijoje mokiniai laiko egzaminą. Išlaikiusieji gauna Mokyklos baigimo

    pažymėjimą. Neišlaikiusieji - pažymą, kad išklausė kursą. Mokiniams, dalyvavusiems Nacionaliniame jaunųjų mokslininkų konkurse, taikomos egzamino laikymo lengvatos.

III. PRIĖMIMO IR MOKYMOSI  SĄLYGOS

8. Į Mokyklą mokiniai priimami kas dveji metai. Informacija dėl priėmimo skelbiama

    šalies spaudoje, interneto puslapyje www.gamtininkai.lt, pranešama savivaldybių

    švietimo padaliniams, neformalaus ugdymo institucijoms. Mokiniai, norintys mokytis

    šioje Mokykloje, iki nurodytos datos turi atsiųsti vieną stojamąjį darbą iš skelbtų temų

    (priedas). Stojamąjį darbą pageidautina iliustruoti piešiniais, schemomis, diagramomis,

    nuotraukomis ir kitokia vaizdine medžiaga.

9. Kitos užduotys mokiniams skiriamos sesijose. Į sesijas mokiniai kviečiami per

    mokyklas ir individualiai. Neatlikusieji užduočių į kitas sesijas nebekviečiami.


IV. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Į Mokyklą priimami mokiniai, kurie atsiunčia tinkamus stojamuosius darbus. Norint

      baigti Mokyklą ir gauti baigimo pažymėjimą, mokinys privalo išklausyti teorinį kursą,

           atlikti nurodytus laboratorinius darbus, rengti pranešimus, referatus, mokslinį darbą, dalyvauti jaunųjų biochemikų mažojoje konferencijoje. Mokyklos ugdytiniai privalo laiku atvykti į sesijas, darbo metu laikytis saugos taisyklių, saugiai naudotis cheminėmis medžiagomis, laboratoriniais indais, prietaisais.

11. Renkama Mokyklos taryba, kuri sprendžia įvairius probleminius  kitokius klausimus.

V. FINANSAVIMAS

12. Mokslas mokamas: pirmaisiais metais – 80 Lt, antraisiais – 70 Lt

13. Socialiai remtiniems mokiniams taikomos lengvatos.

14. Mokyklos veikla dalinai finansuojama iš valstybės biudžeto. Mokykla gali būti remiama

      juridinių ir fizinių asmenų.

Mokyklos mokslo vadovas dr. Gediminas Bražėnas, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro bendruomenės tarybos narys;

Mokyklos kuratorė, Elvyra Kilikevičienė, LJGC Renginių organizavimo skyriaus vedėja, papildomojo ugdymo pedagogė, metodininkė

 

Priedas

Neakivaizdinės jaunųjų biochemikų mokyklos 17-osios laidos stojamosios užduotys

1.       Genomas.

2.       Audinių (ląstelių) kultūros.

3.       Žmogaus elgesio ligos.

Darbų laukiame iki 2007 m. spalio 1 d.

Darbus prašome siųsti adresu:

Neakivaizdinė jaunųjų biochemikų mokykla, Lietuvos jaunųjų gamtininkų centras, Džiaugsmo g. 44, LT-11302, Vilnius

Stojamojo darbo tituliniame lape turi būti užrašytas: vardas, pavardė, klasė, mokykla, jos adresas, namų adresas ir telefonas.

Telefonas informacijai (8 5) 267 19 30 Internetinis tinklapis www.gamtininkai.lt  Elektroninis paštas e.kilikeviciene@gamtininkai.lt

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"