Paieška Aplinkos ministerijoje: 2007 m. spalio 22-28 d.

Aplinkos ministerijoje: 2007 m. spalio 22-28 d.

 

 

Spalio 22-23 d. Briuselyje vyko ET Pirmininkaujančios šalies draugų grupės posėdis, skirtas ES darnaus vystymosi strategijos pažangai aptarti. Dalyvavo AM Aplinkos strategijos departamento Strateginio planavimo skyriaus vyr. specialistas Evaldas Vėbra. Išsamesnė informacija tel. 266 3542.

 

Spalio 22-24 d. Berlyne vyko konferencija, skirta projektams, finansuojamiems 2007-2013 metais iš Sanglaudos fondo, aptarti. Dalyvavo AM Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vedėja Vilma Slavinskienė. Išsamesnė informacija tel. 266 3533.

 

Spalio 22-25 d. Paryžiuje vyko mokymai apie ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Dalyvavo AM Europos Sąjungos paramos administravimo departamento Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistės Kristina Naglytė ir Sigita Umbrasaitė. Išsamesnė informacija: Kristina Naglytė, tel. 266 3532.

 

Spalio 22-26 d. Loch Lomonde (Škotija) vyksta JT migruojančių laukinių gyvūnų apsaugos (Bonos) konvencijos sekretoriato organizuojamas susitikimas. Jame svarstomas tarptautinio Afrikos ir Eurazijos migruojančių plėšriųjų paukščių apsaugos susitarimo įgyvendinimas. Dalyvauja Europos, Azijos ir Afrikos šalių atstovai. Išsamesnė informacija: Laura Janulaitienė, tel. 266 3548.

 

Spalio 24-25 d. Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis ir Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vyr. specialistė Agnė Kniežaitė dalyvauja Helsinkyje (Suomija) vykstančiame Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (HELCOM) delegacijų vadovų posėdyje. Svarstomas Baltijos jūros veiksmų planas. Išsamesnė informacija: Agnė Kniežaitė, tel. 266 3517.

 

Spalio 24-26 d. Briuselyje - Įgyvendinimo grupės, įkurtos vadovaujantis ES Tarybos reglamentu dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, susirinkimas. Dalyvauja AM Gamtos apsaugos departamento Biologinės įvairovės skyriaus vyr. specialistas Eugenijus Leonavičius. Išsamesnė informacija tel. 266 3550.

 

AM Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3657

 

 

Išrinkti šalyje geriausiai tvarkomi sodai

 

 

Šeštadienį, spalio 27 d., bus įteikti apdovanojimai Geriausiai tvarkomų sodininkų bendrijų sodo teritorijų ir sodo sklypų 2007 m. konkurso-apžiūros laimėtojams. Jiems pagerbti skirta šventė vyks Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute Babtuose (Kauno r.). Ji prasidės 10 val.

Šį konkursą surengė Aplinkos ministerija ir Lietuvos sodininkų draugija. Jo tikslas – išrinkti geriausiai tvarkomas ir prižiūrimas sodininkų bendrijų sodo teritorijas ir sodo sklypus, skatinti sodininkus puoselėti kraštovaizdį, ekologiškai ir kūrybiškai tvarkytis jiems priklausančioje teritorijoje.

Konkurso metu buvo apžiūrėtos paraiškas pateikusių sodininkų bendrijų teritorijos ir atskirų sodininkų sklypai Vilniaus, Alytaus, Lazdijų, Marijampolės, Vilkaviškio, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Ignalinos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Jonavos, Raseinių, Trakų, Rietavo, Kretingos, Plungės, Telšių, Anykščių, Utenos Panevėžio, Šiaulių ir Kėdainių miestuose bei rajonuose. Vertinimo kriterijus nustatė birželį aplinkos ministro patvirtinti šio konkurso-apžiūros nuostatai.

Laimėtojai buvo renkami dviem etapais. Pirmiausia žodį tarė miestų ir rajonų vertinimo komisijos, sudarytos iš savivaldybių, regionų aplinkos apsaugos departamentų, seniūnijų ir vietinės spaudos atstovų. Šeštadienį aktyviausiems šio konkurso-apžiūros pirmojo etapo organizatoriams bus įteikti aplinkos ministro padėkos raštai.

Vietos komisijų atrinktas sodininkų bendrijas ir sodo sklypų savininkus vertino aplinkos ministro sudaryta komisija. Jai vadovavo Aplinkos ministerijos sekretorė Jūratė Juozaitienė. Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigos teko Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkui Vladislovui Butkevičiui, sekretorės – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ kraštovaizdžio architektei Nijolei Saltonaitei. Tarp komisijos narių – Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų specialistai, žurnalistai, verslo žmonės.

Ši komisija, apžiūrėjusi ir įvertinusi 84 sodininkų bendrijas bei 191 sodo sklypą, geriausiai tvarkančiomis sodo teritorijų kraštovaizdį pripažino 16 sodininkų bendrijų. Vilniaus rajone laimėjo „Dobilas“ (pirmininkas Ginutis Taurinskas), „Beržynas“ (pirmininkė Liuda Žekonienė) ir „Santaka“ (pirmininkas Henrikas Kartanas); Vilniaus mieste – „Rasa“ (pirmininkas Zigmas Urbonas); Trakų rajone – „Onkologas“ (pirmininkas Algis Samuolis); Alytaus rajone – „Dainava“ (pirmininkas Valdas Eitmanavičius) ir „Vyturėlis“ (pirmininkė Ona Kairiūkštienė); Marijampolės rajone – „Papartis“ (pirmininkė Stefanija Straleckienė); Ukmergės rajone – „Mūša“ (pirmininkas Alfonsas Bernotas) ir „Pušelė“ (pirmininkė Tivona Baranovienė); Kauno rajone – „Gervėna“ (pirmininkė Galina Adomavičienė); Raseinių rajone – „Dubysa“ (pirmininkė Vaida Mauragienė); Kretingos rajone – „Draugystė“ (pirmininkas Vaidotas Janulaitis); Plungės rajone – „Saulutė“ (pirmininkas Algis Lingys); Telšių rajone – „Putinas“ (pirmininkė Adelija Giniotienė); Utenos rajone – „Jovaras“ (pirmininkas Juozas Drobelis). Šiems laimėtojams bus įteikti aplinkos ministro padėkos raštai ir lentelės su užrašu „Pavyzdingai tvarkoma sodininkų bendrija 2007“.

Už geriausiai tvarkomą sodo sklypą bus apdovanoti 57 sklypų šeimininkai. Jiems bus įteiktos žemės ūkio ministrės padėkos ir lentelės su užrašu „Pavyzdingai tvarkomas sodo sklypas 2007“.

Už gerai tvarkomą sodo sklypą aplinkos ministro padėkos raštus pelnė 39 sodo sklypų šeimininkai. Vilniaus rajone – Eugenija bei Rimas Krugiškiai (sodininkų bendrija „Beržynas“) ir Antanas Levickas („Santaka“);Vilniaus mieste – Saulutė ir Arvydas Domanskiai, Žana ir Aleksandras Repovai („Dobilas“), Danutė Kalkienė ir Kęstutis Daškevičius („Rasa“);Alytaus rajone – Irena ir Stasys Laukaičiai, Aldona ir Alvydas Visockai („Vyturėlis“); Marijampolės rajone – Dalia ir Vidas Pilypaičiai („Orija“), Diana ir Audrius Lastauskai („Ramunė“), Aristida ir Arvydas Levickai, Kristina ir Donatas Sikorskai („Papartis“); Vilkaviškio rajone – Živilė ir Eimantas Botyriai („Pasaga“); Ukmergės rajone – Vida ir Vytautas Vildos („Statikai“),Elvyra ir Rimantas Drižiai („Technika“), taip pat Ukmergės gėlininkų draugijos nariai Dalia Lukoševičienė, Snieguolė ir Ramūnas Skapai, Jadvyga Gibavičienė, Stasė ir Vaclovas Kiaušai, Regina Šidlauskienė, Marytė ir Vytautas Viliūnai; Švenčionių rajone – Vanda ir Kęstutis Štuikiai („Pušynėlis“); Kauno rajone – Vida ir Bronius Bagdonai („Versmė“), Alma Žemaitienė („Vieversėlis“), Elena ir Algirdas Valiaugos („Gevėna“); Raseinių rajone – Viktorija ir Albertas Tiškai („Padubysis“);Kretingos rajone – Tatjana Červonaja („Draugystė“), Juzefa Karbauskaitė („Žemaitija“), Eugenija ir Eduardas Kubiliai („Paupys“); Plungės rajone – Zinaida Kovalionok ir Birutė Bitarienė („Vandenis“); Telšių rajone – Antanina ir Stanislovas Karečkos („Žilvinas“), Elytė ir Alfonsas Brasai („Lauko ramunė“); Anykščių rajone – Stanislava ir Vytautas Mikulėnai, Silvestra ir Virginijus Petroniai, Arnoldas Šukaitis („Šventoji“); Panevėžio rajone – Julijona Vilutė Kastanauskienė ir Antanas Kavaliauskas („Putinas“); Šiaulių rajone – Irena ir Vytautas Ivanauskai („Užuovėja“); Kėdainių rajone – Regina ir Stasys Padalevičiai („Šerkšnelė“).

Dar 36 sklypų šeimininkams už gerai tvarkomą sodo sklypą bus įteikti žemės ūkio ministrės padėkos raštais

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 10 23

 

Vasaros laikas bus atšauktas spalio 28-ąją

 

Spalio 28 d., sekmadienį, Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, bus atšauktas vasaros laikas. Jis Vyriausybės nutarimu nuo 2003-ųjų mūsų šalyje kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Vasaros laikas įvedamas kovo paskutinį sekmadienį trečią valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda pirmyn.

Toks nutarimas buvo priimtas atsižvelgus į 2002 m. pradėtos taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vasaros laiko susitarimų nuostatas. Ši direktyva numatė, kad Europos Komisija kas penkeri metai privalo skelbti komunikatą ir jame nurodyti vasaros laiko pradžios bei pabaigos datas. Pirmasis komunikatas buvo skirtas 2002-2006 m., antrasis – 2007-2011 m. laikotarpiui. Pastarasis taip pat numato, kad vasaros laikas įvedamas kovo paskutinį sekmadienį, o atšaukiamas spalio paskutinį sekmadienį. Ar ES laikysis šios nuostatos, bus nuspręsta, įvertinus direktyvos poveikį Bendrijos šalių ūkiui ir kitiems sektoriams.

Praėjusį pavasarį Lietuva, kaip ir kitos ES narės, Europos Komisijai pateikė savo ataskaitą ir nuomonę dėl vasaros laiko susitarimų. Apklausus asocijuotas verslo struktūras, valstybės institucijas, mokslo įstaigas, įmones, surengus reprezentatyvią gyventojų apklausą ir atlikus tyrimus, buvo prieita prie išvados, kad dabartinė vasaros laiko įvedimo ir atšaukimo sistema nedaro neigiamo poveikio šalies ūkio sektoriams. Todėl nuspręsta siūlyti nekeisti šios sistemos ir toliau ją taikyti.

Europos Komisija ataskaitą apie direktyvos dėl vasaros laiko susitarimų poveikį įvairioms ūkio šakoms, parengtą pagal ES valstybių pateiktą informaciją ir jų pareikštą požiūrį, turi pateikti Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos bei socialinių reikalų komitetui ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 31 d. Taigi galutiniai sprendimai bus priimti 2008 metais.

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 10 19

 

Bus pristatyta Utenos apskrities miškų tvarkymo schema

 

 

Lapkričio 8 d. 10 val. Utenos rajono savivaldybės pasitarimų salėje (Utenio a. 4, Utena) bus viešai pristatyta Utenos apskrities miškų tvarkymo schema. Ją Aplinkos ministerijos užsakymu parengė Valstybinis miškotvarkos institutas. Šiame baigiamajame susirinkime kviečiami dalyvauti apskrities gyventojai, visi suinteresuoti asmenys bei organizacijos. Visuomenė nuo vasario mėnesio galėjo aktyviai dalyvauti rengiant minėtąją schemą, teikti savo pastabas bei pasiūlymus.

Išsamesnės informacijos reikėtų kreiptis į Aplinkos ministerijos Miškų departamentą (A. Jakšto g. 4/9, LT-01105, Vilnius; tel. 8~5 272 8054, faks. 8~5 272 2029, el. paštas t.balkus@am.lt) ar į Valstybinį miškotvarkos institutą (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas; tel. 8~37 490 222, faks. 8~37 490 233, el. paštas sek@mp.is.lt).

Visuomenės informavimo skyrius, tel. 266 3660
2007 10 18

 

 

Kopijuoti draudžiama © 2012 VšĮ "Ekologinio švietimo centras"